| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.133.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 18 lutego 2013r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXIV/204/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu pobierania opłat

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXIV/204/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu pobierania opłat w całości, jako niezgodnej z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), dalej jako "ustawa".

U z a s a d n i e n i e

Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w Miasteczku Śląskim określiła szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb pobierania opłat. Uchwała została doręczona Wojewodzie Śląskiemu w dniu 22 stycznia 2013r.

Podstawę prawną wskazaną w uchwale stanowi m.in. art. 50 ust. 6 ustawy, zgodnie z którym rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. Uchwała podjęta na podstawie tego przepisu stanowi akt prawa miejscowego.

Wskazany wyżej przepis ustawy stanowi normę ius cogens (o charakterze bezwzględnie obowiązującym), który formułuje zamknięty katalog elementów składających się na uchwałę organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego i zawiera jednocześnie upoważnienie do wydania aktu prawa miejscowego. Z uwagi na to, uregulowania wydawanego na ich podstawie aktu prawnego powinny być sformułowane w taki sposób, aby kompleksowo wypełniały zakres przekazanych przez ustawodawcę uprawnień. Tymczasem Rada Miejska w Miasteczku Śląskim, przyjmując przedmiotową uchwałę nie wypełniła delegacji ustawowej wynikającej z przepisu art. 50 ust. 6 ustawy i nie określiła szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. W § 5 uchwały, Rada postanowiła, że " 1) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenia w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby może całkowicie lub częściowo zwolnić z ponoszenia odpłatności wynikających z tabeli, o której mowa w § 4". "2) Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 następuje na czas określony, w szczególności w związku z: a) koniecznością sprawowania opieki nad więcej niż jedną osobą wymagającą pomocy w formie usług opiekuńczych, w tym, co najmniej jedną osobą przewlekle chorą; b) innymi uzasadnionymi sytuacjami życiowymi i losowymi."

Zdaniem organu nadzoru, redakcja cytowanego wyżej przepisu uchwały i użyte w nim sformułowania: "zwłaszcza" oraz "w szczególności" powodują niejasność i nieprecyzyjność uchwały oraz mogą sugerować, że istnieją jeszcze inne, nieujęte w uchwale kryteria, od spełnienia których uzależnione jest częściowe lub całkowite zwolnienie od opłat. Oznacza to, że zwolnienie od opłat za usługi opiekuńcze będzie dokonywane na podstawie swobodnego uznania Kierownika MOPS. Uchwała stanowiąca akt prawa miejscowego powinna być zredagowana w taki sposób, aby adresat danego przepisu wiedział, w jaki sposób ma się zachować i nie miał żadnych wątpliwości co do tego, jaką regułę postępowania wyznacza dany przepis, a organ stosujący ten przepis wiedział, w jaki sposób go zinterpretować. Rada powinna zatem tak określić okoliczności występujące po stronie uprawnionego do korzystania z usług opiekuńczych uzasadniające całkowite bądź częściowe zwolnienie od opłat, aby Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej wiedział jakimi kryteriami ma się kierować dokonując przedmiotowego zwolnienia.

W konsekwencji powyższych rozważań należy uznać, iż przedmiotowa uchwała nie określa szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, i tym samym nie wypełnia delegacji ustawowej wynikającej z przepisu art. 50 ust.6 ustawy, co skutkuje koniecznością stwierdzenia jej nieważności w całości.

Niezależnie od powyższego, należy zwrócić również uwagę na niezgodność z prawem regulacji zawartych w § 2 pkt 2 oraz w § 4 pkt 4) uchwały, które wykraczają poza zakres delegacji ustawowej określonej przepisem art. 50 ust. 6 ustawy. W § 2 pkt 2 uchwały, Rada Miejska w Miasteczku Śląskim postanowiła, że " Osoba ubiegająca się o pomoc w formie usług opiekuńczych powinna przedstawić stosowne zaświadczenie lekarskie, a dla specjalistycznych usług opiekuńczych - zaświadczenie z określeniem szczegółowego zakresu tych usług". Tymczasem, jak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (wyrok WSA w Gliwicach z dnia 10 lutego 2009r., sygn. akt IV SA/Gl 428/08, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/ ) " Rada gminy przekracza uprawnienia zawarte w delegacji art. 50 ust. 6 u.p.s. gdy rozszerza konieczność przedłożenia zaświadczenia lekarskiego przy korzystaniu z wszelkich usług opiekuńczych, albowiem art. 50 ust. 3 u.p.s. wymaga takiego zalecenia lekarskiego jedynie przy świadczeniu jednego rodzaju usług tj. pielęgnacji."

Mając powyższe na uwadze, uchwałę Nr XXIV/204/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 19 grudnia 2012r., ze względu na wyżej opisane nieprawidłowości, należy uznać za wadliwą, co czyni stwierdzenie jej nieważności w całości uzasadnionym i koniecznym.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

Otrzymują:

1) Rada Miejska w Miasteczku Śląskim

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) a/a.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »