| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/355/2013 Rady Miasta Racibórz

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/415/2000 Rady Miejskiej w Raciborzu z dnia 28 czerwca 2000r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości i podatku rolnego na terenie Raciborza w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso z późn. zm

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy a   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (j. t. z   2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), art. 4   ust.1 ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłoszeniu aktów normatywnych i   niektórych aktów prawnych (j.t Dz. U. z   2011r. Nr 197, poz.1172) art. 6   ust. 12 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991.r o   podatkach i   opłatach lokalnych (j.t. z   2010r. Dz. U. Nr 95, poz.613 z   późn. zm.), art. 6b ustawy z   dnia 15 listopada 1984r. o   podatku rolnym (j. t.z 2006r. Dz. U. Nr 136 poz. 969 z   późn zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z   Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. ŚL. Nr 254, poz. 3940 z   3 grudnia 2010r.).  

Rada Miasta Racibórz  

uchwala, co następuje:  

§   1.   W Uchwale Nr XXIII/415/2000 Rady Miejskiej w   Raciborzu z   dnia 28 czerwca 2000r. w   sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości i   podatku rolnego na terenie Raciborza w   drodze inkasa, określenia inkasentów i   wynagrodzenia za inkaso z   późn. zm. w   § 2   wprowadza się następujące zmiany:  

1)   tiret 5   otrzymuje brzmienie:  

- Płonia – Mariola Borowy ;

2)   tiret 7   i 8   otrzymuje brzmienie:  

- Stara Wieś – Mariola Borowy .

- Studzienna – Mariola Borowy .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Tadeusz   Wojnar


Uzasadnienie

Zmiany uchwały dokonuje się w   związku z   koniecznością wyznaczenia nowego inkasenta podatku od nieruchomości i   podatku rolnego w   dzielnicach: Płonia, Stara Wieś, Studzienna.  
Zgodnie z   postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W   wyznaczonym terminie od 15.01.2013 r. do 28.01.2013 r. nie zgłoszono żadnych opinii i   uwag do projektu niniejszej Uchwały.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »