| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 537/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, dla publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół publicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie:art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z późn. zm. ), art. 92 ust. 1 pkt 1 i i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. oraz o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm. ) w związku z art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. Rada Miejska w Sosnowcu uchwala

§ 1. 1. Ilekroć w dalszej treści będzie mowa o :

1) ustawie – dotyczy to ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ),

2) szkole – należy przez to rozumieć prowadzoną przez osobę prawną lub fizyczną szkołę publiczną oraz szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej,

3) przedszkolu – należy przez to rozumieć prowadzone przez osobę prawną lub fizyczną przedszkole publiczne oraz przedszkole niepubliczne,

4) innych formach wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć prowadzone przez osoby prawne lub fizyczne publiczne oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust.7 ustawy o systemie oświaty,

5) uczniach – należy przez to rozumieć także wychowanków, słuchaczy i słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych,

6) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć inną niż miasto Sosnowiec osobę prawną lub fizyczną,

7) organie dotującym – należy przez to rozumieć miasto Sosnowiec.

2. Dotowaniem objęte są :

1) szkoły publiczne, o których mowa w art. 80 ust. 3 ustawy,

2) szkoły niepubliczne, o których mowa w art. 90 ust. 2a i 3 ustawy,

3) przedszkola publiczne, o których mowa w art. 80 ust. 2,

4) przedszkola niepubliczne, o których mowa w art. 90 ust. 2b ustawy,

5) inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 80 ust. 2b ustawy,

6) inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 90 ust. 2d ustawy,

7) szkoły ponadgimnazjalne prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe, o których mowa w art.90 ust. 8 ustawy.

§ 2. 1. Szkoły, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego wymienione w § 1 ust. 2 otrzymują dotacje z budżetu miasta.

2. Dotacji na bieżącą działalność szkół, przedszkoli i innych form wychowania, o których mowa w ust. 1 , funkcjonujących na terenie miasta Sosnowca, udziela organ dotujący.

§ 3. 1. Warunkiem udzielenia dotacji jest:

1) przedłożenie przez organ prowadzący organowi dotującemu wniosku o udzielenie dotacji nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wniosek należy sporządzić korzystając z systemu elektronicznego wskazanego przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu,

2) udokumentowanie przez organ prowadzący szkołę ponadgimnazjalną prowadzącą kwalifikacyjne kursy zawodowe, zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchacza kursu, w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników tego egzaminu przez okręgową komisję egzaminacyjną.

§ 4. 1. Dotacja, o której mowa w § 2 ust. 2 , przysługuje na każdego ucznia :

1) szkoły publicznej w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez miasto Sosnowiec, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto Sosnowiec,

2) szkoły niepublicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto Sosnowiec,

3) szkoły niepublicznej, która nie spełnia warunku wymienionego w pkt 2 , w wysokości 50 % ustalonych w budżecie miasta wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, uczestniczącego w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć dydaktycznych w danym miesiącu,

4) przedszkola publicznego w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez miasto , z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto Sosnowiec,

5) przedszkola niepublicznego w wysokości 75 % ustalonych w budżecie miasta wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych , w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Sosnowiec,

6) innej publicznej formy wychowania przedszkolnego w wysokości 50 % ustalonych w budżecie miasta wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Sosnowiec,

7) innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego w wysokości 40 % ustalonych w budżecie miasta wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Sosnowiec,

8) szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej kwalifikacyjne kursy zawodowe w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto Sosnowiec.

§ 5. 1. Przekazanie przez organ dotujący części dotacji przypadającej na dany miesiąc następuje w danym miesiącu nie później niż do dnia 25 danego miesiąca i przekazywana jest na rachunek bankowy wskazany przez organ prowadzący we wniosku o udzieleniu dotacji, o której mowa w § 3, z wyłączeniem § 4 ptk 8.

2. Podstawą naliczenia miesięcznej dotacji, z wyłączeniem § 4 pkt 3, jest informacja o faktycznej liczbie uczniów sporządzona na postawie dokumentacji przebiegu nauczania i działalności dla danego typu i rodzaju przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły , według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca na dany miesiąc, obejmująca: imię, nazwisko, PESEL, oraz adres zamieszkania i zameldowania, rejestrowana w systemie elektronicznym wskazanym przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Informacja ta jest przekazywana do 10 dnia każdego miesiąca, w formie dokumentu podpisanego przez organ prowadzący, będącego wydrukiem z ww. systemu.

3. Dotacja, o której mowa w § 4 pkt 3, jest wypłacana w danym miesiącu zaliczkowo w oparciu o informację o faktycznej liczbie uczniów sporządzona na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania i działalności dla danego typu i rodzaju szkoły, według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca na dany miesiąc, obejmująca : imię, nazwisko, PESEL, oraz adres zameldowania, rejestrowana w systemie elektronicznym skazanym przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Informacja ta jest przekazywana do 10 każdego miesiąca, w formie dokumentu podpisanego przez organ prowadzący, będącego wydrukiem z ww. systemu.

4. Wysokość dotacji wypłaconej zaliczkowo zostanie w następnym miesiącu skorygowana do wysokości dotacji należnej, w oparciu o informację dotyczącą frekwencji , zarejestrowaną w systemie elektronicznym wskazanym przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

5. Ustalona na 31 grudnia danego roku kwota, o którą należałoby skorygować dotację wypłaconą zaliczkowo dla szkół, o których mowa § 4 pkt 3:

1) zostaje wypłacona wraz z dotacją naliczoną na styczeń kolejnego roku – w przypadku gdy kwota dotacji wypłaconej zaliczkowo do grudnia jest niższa od kwoty należnej,

2) podlega zwrotowi do budżetu miasta Sosnowca – w przypadku gdy kwota dotacji wypłaconej zaliczkowo do grudnia jest wyższa od kwoty należnej.

6. W przypadku sporu pomiędzy organami prowadzącymi, dotyczącego określenia, uczniem której szkoły jest dana osoba, decydującym o tym jakiej szkole należna jest dotacja na danego ucznia w danym miesiącu będzie pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych ucznia, lub - w przypadku ucznia pełnoletniego – pisemne oświadczenie ucznia. Natomiast w przypadku, gdy uczeń szkoły dla dorosłych jest wykazywany do dotacji przez więcej niż jedną szkołę, organ dotujący ma prawo żądania przedłożenia w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu pisemnego oświadczenia ucznia, potwierdzającego jego uczęszczanie do danej szkoły lub szkół, dla których przekazywana jest dotacja na tego ucznia.

7. Dotacja, o której mowa w§ 4 pkt. 8 jest wypłacana jednorazowo w terminie 30 dni od złożenia przez organ prowadzący zaświadczenia odpowiednio o wydaniu dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe lub o zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy, którzy ukończyli kwalifikacyjny kurs zawodowy w tej szkole, wydanych przez okręgową komisję egzaminacyjną na wniosek organu prowadzącego.

8. Rozliczenie wykorzystania dotacji organ prowadzący składa za pomocą systemu elektronicznego wskazanego przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu do dnia:

1) 31 lipca – za okres styczeń-czerwiec,

2) 21 stycznia roku następującego po roku, w którym udzielono dotacji za okres styczeń-grudzień.

9. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane w nadmiernej wysokości lub nienależnie podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowych. Odsetki nalicza się od dnia przekazania dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub od dnia stwierdzenia nieprawidłowości naliczenia lub nienależnego pobrania dotacji.

§ 6. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, zgodnie z zasadami określonymi w art. 80 u st. 3d i art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty oraz zgodności liczby uczniów wykazanych w informacji miesięcznej , która stanowi podstawę przekazania dotacji.

2. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie do kontroli, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą.

3. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1 kontrolujący może badać :

1) dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykorzystania dotacji, w tym dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania,

2) liczbę uczniów wykazanych w informacji o której mowa w § 5 ust. 2 i ust. 3

4. Osoba prowadząca szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego na żądanie kontrolującego jest zobowiązana udostępnić do wglądu w miejscu prowadzenia działalności oświatowej dokumentację i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie uzgodnionym z kontrolującym.

5. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

6. Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie właściwym do jego podpisania, wyjaśnienie tej odmowy.

7. O odmowie podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień kontrolujący czyni wzmiankę w protokole.

8. W przypadku stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości i uchybień, kontrolujący w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu bądź odmowy jego podpisania przedkłada kontrolowanemu zalecenia pokontrolne.

9. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji zaleceń kontroli.

10. Zwrot dotacji następuje na rachunek wskazany w piśmie nie później niż 14 dni od dnia otrzymania pisma.

11. W przypadku braku wpływu dotacji na rachunek gminy, należna gminie kwota zostanie potrącona z najbliższych kolejnych rat dotacji w roku bieżącym.

12. W ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu kontrolowanemu przysługuje prawo złożenia pisemnych wyjaśnień i zastrzeżeń, co do zawartych w protokole ustaleń oraz wniosków.

§ 7. 1. Dotacji lub jej części nie przyznaje się :

1) jeżeli wniosek o jej udzielenie został złożony po terminie lub jeżeli nie zawiera wymaganych danych,

2) jeżeli informacją o liczbie uczniów w danym miesiącu oraz rozliczenie otrzymanych dotacji zostały złożone po terminie lub nie zawierają wszystkich wymaganych danych.

2. Dotacja nie przysługuje:

1) na dzieci w wieku poniżej 2,5 lat,

2) na ucznia, który nie został promowany na kolejny etap nauczania i został skreślony z listy uczniów; dotacja nie przysługuje od miesiąca następnego po miesiącu, w którym uczeń nie uzyskał promocji,

3) na ucznia, który został przyjęty do szkoły, promowany lub dopuszczony do powtarzania roku/semestru z naruszeniem obowiązujących przepisów lub naruszeniem zasad, dotyczących warunków i sposobu wewnątrzszkolnego oceniania, określonych w statucie szkoły.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr 294/XVIII/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 grudnia 2011 roku, oraz Uchwała Nr 741/LV/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, dla publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół publicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Mateusz Rykała

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »