| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/4/248/2013 Rady Gminy Suszec

z dnia 24 stycznia 2013r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach oraz zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Suszec oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym ( j. t. DZ. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 42 ust. 6   i 7   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( j. t. DZ. U. z   2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Suszec  


Rada Gminy Suszec  
uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w   szkołach podstawowych, gimnazjach zespołach szkół i   przedszkolach prowadzonych przez Gminę Suszec, obniża się tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych do wysokości określonej poniżej w   tabeli:  

Lp.  

Stanowisko  

Tygodniowy obowiązkowy  
wymiar godzin zajęć  
dydaktycznych,  
wychowawczych i   opiekuńczych  

1.  

Dyrektor przedszkola liczącego  
- 2   oddziały  
- 2   oddziały ( bez sekretarki)  
- od 3   – 8   oddziałów  


10  
5  
8  

2.  

Wicedyrektor przedszkola liczącego powyżej 6   oddziałów( w   tym oddziały zamiejscowe)  


15  

3.  

Dyrektor szkoły podstawowej i   zespołu szkolno- przedszkolnego liczącego łącznie z   oddziałami przedszkolnymi  
- do 8   oddziałów  
- od 9   do 15 oddziałów  
6  
5  

4  

Wicedyrektor szkoły podstawowej liczącej  
- od 12 – 15 oddziałów  


7  

5  

Dyrektor gimnazjum liczącego  
- do 6   oddziałów  
- od 7   – 8   oddziałów  
- 9   i więcej oddziałów  


8  
6  
4  

§ 2.  

Wymiar godzin zajęć ustalony zgodnie z   § 1   odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w   zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska z   tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym powierzono to zastępstwo.  

§ 3.  

W uzasadnionych przypadkach na wniosek dyrektora szkoły, Rada Gminy może zwolnić dyrektora od realizacji obowiązku zajęć, których mowa w   §1. Dotyczy to w   szczególności znacznego zwiększenia obowiązków kierowniczych związanych z   prowadzeniem w   placówce, np. większych remontów lub inwestycji, realizacji projektów unijnych.  

§ 4.  

Nauczycielom, którym powierzono funkcje dyrektora lub wicedyrektora szkoły, mogą być przydzielone godziny ponadwymiarowe w   przypadku, gdy liczba godzin wynikająca z   planu przedmiotu realizowanego przez tego nauczyciela, przekracza wymiar określony w   §1, a   potrzeba przydzielenia tych godzin wynika z   konieczności zabezpieczenia prawidłowej organizacji pracy szkoły.  

§ 5.  

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla nauczycieli nie wymienionych w   art. 42 ust. 3   Karty Nauczyciela, tj.: pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy, ustala się w   następującej wysokości:  

a) od 1.09. 2013 r. - 22 godz.  

b) od 1.09. 2014 r. - 24 godz.  

c) od 1.09. 2015 r. - 26 godz.  

§ 6.  

Nauczycielom realizującym w   ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o   różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć, ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć, jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i   sumy części etatów realizowanych w   ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć. Przy czym wynikowy tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć zaokrągla się tak, że wartości równe pół godziny lub więcej zaokrągla się do pełnej godziny. Godziny przydzielone powyżej tak określonej liczby godzin przypadających na etat są godzinami ponadwymiarowymi.  

§ 7.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.  

§ 8.  

Traci moc Uchwała Nr XXIX/42/248/2005 Rady Gminy Suszec z   dnia 28 kwietnia 2005r. w   sprawie zasad udzielania i   rozmiaru obniżania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze oraz zasad ich zwalniania od obowiązku ich realizacji, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i   logopedów a   także zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących przedmioty o   różnym wymiarze, w   szkołach i   placówkach oświatowych Gminy Suszec, ze zm.  

§ 9.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   obowiązuje od 1   września 2013 roku.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Andrzej   Urbanek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Profika Broker

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »