| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/287/13 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXXI/252/12 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), na podstawie Uchwały Nr II/11/10 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 10.12.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Rada Gminy Świerklaniec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/252/2012 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych wprowadza się zmiany w załączniku:

1) Część F „ Oświadczenie składającego deklarację” otrzymuje brzmienie:              

- 20.1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D odpady będą gromadzone i odbierane w sposób selektywny: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

- TAK

- NIE

- 20.2. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D odpady biodegradowalne będą podlegać procesom kompostowania: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

- TAK, w kompostowniku o poj…………m3

- NIE

- 20.3. Oświadczam, że część/całość * (właściwe podkreśl) odpadów biodegradowalnych zagospodaruję w inny sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat)

- TAK

- NIE

- Jeżeli zaznaczono odpowiedź TAK proszę wskazać sposób zagospodarowania odpadów biodegradowalnych (np. karma dla zwierząt itp.)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Gminy w Świerklańcu, umieszczeniu jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy w Świerklańcu i Informatorze Gminy Świerklaniec.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Marek Cyl

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »