| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/340/2013 Rady Powiatu Będzińskiego

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części łącznie z odsetkami odroczenia terminu płatności rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej jaką ponoszą rodzice lub osoby dysponujące dochodem dziecka a także osoby które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej

na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 3a, art. 12 pkt 11 i art. 44 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z dnia 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami) oraz art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. j. t. z 2013 r. poz. 135)

Rada Powiatu Będzińskiego
uchwala:

§ 1. Szczegółowe warunki: umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia miesięcznej opłaty, o których mowa w art. 193 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. j. t. z 2013r. poz. 135) – określone w Załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XII/203/2012 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków: umorzenia w całości lub części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewody Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego


Emil Bystrowski


Załącznik do Uchwały Nr XXII/340/2013
Rady Powiatu Będzińskiego
z dnia 28 lutego 2013 r.

Szczegółowe warunki: umorzenia w całości lub części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdział I.
„Postanowienia ogólne”

Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) ustawa – ustawa z dania 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. j. t. z 2013r. poz. 135),

2) opłata – opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, o której mowa w art. 193 ustawy,

3) osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty – osoby, o których mowa w art. 193 ustawy,

4) dochód dziecka – zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy,

5) kryterium dochodowe – kryterium określone w art. 8 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. j. t. z 2013r. poz. 182),

6) solidarne ponoszenie opłat – w rozumieniu solidarność, o której mowa w art. 366 i art. 369 Kodeksu Cywilnego w związku z art. 193 ust. 2 ustawy,

7) alimenty – zgodnie z art. 133 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego

8) pobyt w pieczy zastępczej – pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,

9) wniosek – pisemny wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłaty wraz z dowodami potwierdzającymi jego aktualną sytuację materialną, zawodową i/ lub zdrowotną,

10) postępowanie wyjaśniające – zebranie dowodów niezbędnych do wydania decyzji administracyjnej

Rozdział II.
„Odstąpienie od ustalenia miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej"

1. Odstąpienie z urzędu może nastąpić w przypadku gdy:

1) zachodzi uzasadnione dowodami przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji,

2) w postępowaniu administracyjnym nie można ustalić miejsca pobytu osoby zobowiązanej,

3) w postępowaniu administracyjnym ustalono, że osoba zobowiązana przebywa za granicą,

4) w postępowaniu administracyjnym nie można uzyskać informacji niezbędnych do wydania decyzji administracyjnej,

5) rodzina zastępcza zgłosiła, poparte dowodami, alimenty uzyskiwane od osoby zobowiązanej, z którą nie można nawiązać współpracy, nie niższe niż 20% przyznanego zgodnie z decyzją świadczenia na pokrycie miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.

2. Odstąpienie na wniosek osoby zobowiązanej może nastąpić w przypadku, gdy osoba zobowiązana:

1) legitymuje się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i nie jest aktywna zawodowo,

2) ciężko, długotrwale choruje, co jest udokumentowane zaświadczeniem lekarskim,

3) jest ubezwłasnowolniona,

4) jest bezrobotna,

5) utrzymuje się ze świadczeń pomocy społecznej,

6) jest bezdomna,

7) przebywa w zakładzie karnym lub areszcie śledczym,

8) osoba zobowiązana płaci alimenty na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej (zasądzone lub dobrowolne – w wysokości minimum 10% swojego dochodu),

9) regularnie urlopuje dziecko na weekendy, wakacje, dni wolne od nauki,

10) w przypadku, gdy ponoszenie opłaty zagrażałoby egzystencji zobowiązanego lub jego rodziny, gdy osoba zobowiązana:

a) wychowuje troje bądź więcej dzieci pozostające pod jej władzą rodzicielską,

b) wychowuje dziecko niepełnosprawne,

11) osoba zobowiązana przebywa w placówce pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub w pieczy zastępczej,

12) dochód na osobę lub osoby w rodzinie osób zobowiązanych – nie przekracza lub jest równy 150% kryterium dochodowego dla rodziców dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych lub w rodzinnych domach dziecka,

13) dochód na osobę lub osoby w rodzinie osób zobowiązanych – nie przekracza lub jest równy 250% kryterium dochodowego dla rodziców dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej,

14) w przypadku, gdy osobie dysponującej dochodem dziecka oraz osobie, która osiągnęła pełnoletność przebywając w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym dochód nie przekroczy 100% kryterium dochodowego,

15) inne ważne przyczyny.

3. W przypadku, gdy dochód osób zobowiązanych wymienionych w art. 193 ust. 3 i ust. 4 przekracza 100% kryterium dochodowego, opłatę za pobyt w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym ustala się według poniższych stawek:

Dochód w stosunku do kryterium dochodowego w %

Wysokość miesięcznej opłaty w % ustalana od wysokości dochodu

powyżej 100 – do 125

10%

powyżej 125 – do 150

15%

powyżej 150 – do 175

20%

powyżej 175 – do 200

25%

powyżej 200 – do 225

30%

powyżej 225 – do 250

35%

powyżej 250 – do 300

40%

powyżej 300 – do 350

45%

powyżej 350

50%

4. W przypadku, gdy dochód na osobę lub osoby w rodzinie osób zobowiązanych przekracza 150% kryterium dochodowego opłatę za pobyt w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka ustala się według poniższych stawek:

Dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego w %

Wysokość opłaty w % ustalana od kwoty miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka

Za pierwszedziecko

Za drugie dziecko

Za trzecie i kolejne dziecko

powyżej 150 do 200

12

6

3

powyżej 200 do 250

24

12

6

powyżej 250 do 300

36

18

9

powyżej 300 do 350

48

24

12

powyżej 350 do 400

60

30

15

powyżej 400 do 450

72

36

18

powyżej 450 do 500

84

42

21

powyżej 500

100

48

24

5. W przypadku, gdy dochód na osobę lub osoby w rodzinie osób zobowiązanych przekracza 250% kryterium dochodowego, opłatę za pobyt w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym ustala się według poniższych stawek:

Dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego w %

Wysokość opłaty w % ustalana od kwoty miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym

Za pierwsze dziecko

Za drugie dziecko

Za trzecie i kolejne dziecko

powyżej 250 do 350

5

2

1

powyżej 350 do 450

10

5

2

powyżej 450 do 550

15

7

3

powyżej 550

20

10

4

6. W przypadku, gdy sąd wyda postanowienie zawierające wskazanie ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, opłatę tę ustala się zgodnie z postanowieniem sądu.

7. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym oraz poparte dowodami uzasadniającymi wystąpienie co najmniej jednej przesłanki (materialnej, zawodowej lub zdrowotnej).

8. Ustalenie, o którym mowa w ust. 3, ust. 4 i ust. 5 musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym oraz poparte dowodami uzasadniającymi wystąpienie co najmniej jednej przesłanki (materialnej, zawodowej lub zdrowotnej).

Rozdział III.
„Umorzenie w całości lub części, łącznie z odsetkami opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej”

1. Umorzenie opłaty wraz z odsetkami w całości z urzędu:

1) w przypadku, gdy osoba zobowiązana zmarła,

2) w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione dowodami przypuszczenie, iż w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.

2. Umorzenie opłaty wraz z odsetkami w całości lub w części na wniosek osoby zobowiązanej:

1) w przypadku, gdy pogorszyła się sytuacja materialna lub zawodowa lub zdrowotna osoby co zagraża egzystencji zobowiązanego lub jego rodziny a w szczególności:

a) utrata zatrudnienia,

b) straty materialne w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,

c) ciężka lub długotrwała choroba,

d) okresowy pobyt dziecka u osoby zobowiązanej, przez okres dłuższy niż 7 dni w m-cu,

e) obniżenie dochodu – poniżej kryterium dochodowego,

2) w przypadku gdy, osoba zobowiązana trafi do placówki pomocy społecznej, innych instytucji zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację.

3) pobyt w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku odzyskania przez osoby zobowiązane możliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania, a utrzymanie zobowiązania mogłoby prowadzić do ponownej utraty możliwości sprawowania opieki i wychowania oraz ponownego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej,

4) powstały inne ważne przyczyny uzasadniające umorzenie.

3. Umorzenie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym oraz poparte dowodami uzasadniającymi wystąpienie co najmniej jednej przesłanki (materialnej, zawodowej lub zdrowotnej).

Rozdział IV.
„Odraczanie terminu płatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej”

1. Odroczenie terminu płatności następuje na wniosek osoby zobowiązanej: w przypadku wystąpienia udokumentowanych dowodami okoliczności, a w szczególności nagłego, niespodziewanego, ale krótkotrwałego pogorszenia się sytuacji materialnej, zawodowej lub zdrowotnej osoby zobowiązanej, co zagraża egzystencji zobowiązanego lub jego rodziny,

2. Odroczenia terminu płatności udziela się na okres nie dłuższy niż 12 m-cy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może być dłuższy, z dokładnym oznaczeniem tego okresu.

Rozdział V.
„Rozłożenie na raty opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej”

1. Rozłożenie na raty może nastąpić na wniosek osoby zobowiązanej w przypadku, gdy wysokość opłaty bieżącej lub zaległej stanie się niewspółmierne wysoka do aktualnych możliwości materialnych (zarobkowych) osoby zobowiązanej, co zostanie przez nią udokumentowane w postępowaniu wyjaśniającym.

2. Ilość, wysokość rat i terminy płatności powinny uwzględniać aktualne możliwości osoby zobowiązanej oraz być ustalone w drodze stosownego porozumienia.

3. Rozłożenie opłaty na raty może nastąpić na okres do 24 m-cy.

Rozdział VI.
„Postanowienia końcowe”

1. Zastosowanie ulg, o których mowa w niniejszej uchwale, w przypadku osób zobowiązanych do ponoszenia opłat solidarnie, może dotyczyć tych osób łącznie lub każdej oddzielnie.

2. W przypadku nie uiszczenia przez osobę zobowiązaną opłaty na warunkach i w trybie postanowień niniejszej uchwały pozostała do spłaty opłata staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami.

3. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, umorzenie w całości lub części wraz z odsetkami, odroczenie terminu płatności następuje w drodze decyzji administracyjnej.

4. Przy ustaleniu sytuacji dochodowej osoby zobowiązanej bierze się pod uwagę średni dochód uzyskany z 3 poprzednich miesięcy przed złożeniem wniosku o odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, umorzenie w całości lub części wraz z odsetkami, odroczenie terminu płatności.

5. W przypadku braku kontaktu z osobą zobowiązaną dochód ustala się za rok poprzedni na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwy miejscu zamieszkania Urząd Skarbowy .

6. Postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej nie podejmuje się wobec osoby zobowiązanej w przypadku, gdy :

a) rodzic dziecka jest niepełnoletni – do czasu uzyskania przez niego pełnoletności,

b) nie można ustalić miejsca pobytu osoby zobowiązanej - do czasu ustalenia faktycznego miejsca jej pobytu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magda Słomska

Kancelaria zajmująca się kompleksową obsługą przedsiębiorców i pracodawców oraz prowadzeniem postępowań sądowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »