| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Gminy Rudziniec

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu

Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172), ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr VI/48/03 Rady Gminy Rudziniec z 7 kwietnia 2003 r. w sprawie: nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu (Dz.Urz.Woj.Śląs. z 2003 r. Nr 48, poz. 1463), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą nr XXIII/210/04 Rady Gminy Rudziniec z 28 października 2004 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu (Dz.Urz.Woj.Śląs. z 2004 r. Nr 116, poz. 3369);

2) uchwałą nr XLII/427/06 Rady Gminy Rudziniec z 27 kwietnia 2006 r. w sprawie: dokonania zmiany w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu w części dotyczącej lokalizacji filii (Dz.Urz.Woj.Śląs. z 2006 r. Nr 69, poz. 1964);

3) uchwałą nr XLVIII/512/06 Rady Gminy Rudziniec z 23 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu (Dz.Urz.Woj.Śląs. z 2006 r. Nr 144, poz. 4174);

4) uchwałą nr XVI/168/08 Rady Gminy Rudziniec z 4 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu (Dz.Urz.Woj.Śląs. z 2008 r. Nr 54, poz. 1186);

5) uchwałą nr XXVI/313/08 Rady Gminy Rudziniec z 29 grudnia 2008 r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu w części dotyczącej lokalizacji filii (Dz.Urz.Woj.Śląs. z 2009 r. Nr 27, poz. 694);

6) uchwałą nr XVII/198/2012 Rady Gminy Rudziniec z 29 lutego 2012 r. w sprawie: dokonania zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu (Dz.Urz.Woj.Śląs. z 2012 r., poz. 1395).

Przewodniczący Rady Gminy


Bernard Kukowka


Załącznik do obwieszczenia
Rady Gminy Rudziniec
z 28 lutego 2013 r.

Uchwała Nr VI/48/03
Rady Gminy Rudziniec
z 7 kwietnia 2003 r.
w sprawie: nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r., Nr 85, poz. 539 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

Rada Gminy Rudziniec
uchwala:

1. Nadać instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzińcu Statut z brzmieniem określonym jak w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Traci moc uchwała Nr XXX/353/2002 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu.

3. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy i Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu.

4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/48/03
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 7 kwietnia 2003 r.

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RUDZIŃCU

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzińcu jest samorządową instytucją kultury, która realizuje zadania własne Gminy Rudziniec w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej. Została utworzona Uchwałą Nr XXVII/320/01 Rady Gminy Rudziniec z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzińcu.

§ 2. Podstawą prawną działalności Gminnej Biblioteki Publicznej jest:

1)                             ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r., Nr 85, poz. 539 z późn. zm.)

2)                             ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123),

3)                             ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

4)                             niniejszy statut.

§ 3. 1.[1]) Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej mieści się w obiekcie położonym w Rudzińcu przy ulicy Gliwickiej 3, przekazanym tej jednostce w użyczenie.

2. Terenem działania Gminnej Biblioteki Publicznej jest obszar Gminy Rudziniec.

3. Organizatorem Gminnej Biblioteki Publicznej jest Gmina Rudziniec.

Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej odpowiadające zadaniom. Organizator ma obowiązek zapewnić bibliotece w szczególności lokal, środki na wyposażenie, prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza zakup zbiorów bibliotecznych i doskonalenie zawodowe pracowników.

4. Gminna Biblioteka Publiczna posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

§ 4. [2]) 1. Nadzór merytoryczny nad działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej w zakresie realizacji zadań statutowych sprawuje oraz pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej udziela Biblioteka Śląska w Katowicach, pełniąca w województwie śląskim ustawowe funkcje właściwe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach.

2. Nadzór nad Biblioteką w zakresie spraw nie wymienionych w ust. 1 sprawuje Wójt Gminy Rudziniec.

§ 5. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

§ 6. Gminna Biblioteka Publiczna używa pieczęci nagłówkowej - podłużnej, zawierającej nazwę w pełnym brzmieniu i adres siedziby oraz pieczęci nagłówkowych - podłużnych, zawierających pełne nazwy i adresy dla poszczególnych filii oraz pieczęci okrągłej z pełną nazwą biblioteki w otoku.

II. Cele i zadania Gminnej Biblioteki Publicznej

§ 7. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych i kulturalnych społeczności gminy.

§ 8. Do podstawowych zadań Gminnej Bibliotki Publicznej należy:

1.                             gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

2.                             udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,

3.                             prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, popularyzacja książek i czytelnictwa,

4.                             współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz innymi bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w zakresie rozwijania i zaspokajania kulturowych i oświatowych potrzeb mieszkańców gminy.

5.                             doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

§ 9. Gminna Biblioteka Publiczna może podejmować inne działania mające na celu zaspokajanie potrzeb środowiska.

III. Organy Gminnej Biblioteki Publicznej i jej organizacja

§ 10. 1. Na czele Gminnej Biblioteki Publicznej stoi Dyrektor, który zarządza i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy.

3. Dyrektor kieruje całokształtem działalności Gminnej Biblioteki Publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszego statutu, czuwa nad mieniem Gminnej Biblioteki Publicznej i jest za nie odpowiedzialny.

4. Pozostałych pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej zatrudnia Dyrektor.

§ 11. 1. W Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudnia się pracowników działalności podstawowej oraz administracji.

2. Dyrektor i pracownicy powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.

§ 12. Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi wypożyczalnię, czytelnię oraz filie.

§ 13. W skład Gminnej Biblioteki Publicznej wchodzą:

-               Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzińcu, ul. Zamkowa 3

- [3])               Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowie ul. Szkolna 23

- [4]) (uchylony)

- [5])               Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Poniszowicach ul. Parkowa 11

- [6]) (uchylony)

§ 14. Szczegółową organizację wewnętrzną Gminnej Biblioteki Publicznej określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora biblioteki, po zasięgnięciu opinii Organizatora.

IV. Gospodarka finansowa Gminnej Biblioteki Publicznej

§ 15. Gminna Biblioteka Publiczna jako instytucja kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o której mowa w § 2 pkt 2 niniejszego statutu.

§ 16. Gminna Biblioteka Publiczna jako samorządowa instytucja kultury samodzielnie gospodaruje powierzonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, na zasadach określonych obowiązującymi przepisami w oparciu o plan działalności Gminnej Biblioteki Publicznej zatwierdzony przez Dyrektora, z dostosowaniem planu o dotacji uchwalonej w budżecie Gminy Rudziniec na dany rok.

§ 17. [7]) Źródłami finansowania Biblioteki są: uzyskane przychody z prowadzonej działalności, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz przychody z innych źródeł.

§ 18. Wysokość rocznej dotacji na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej ustala Rada Gminy Rudziniec.

§ 19. Wydatki na całkowitą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej pokrywane są z przychodów.

§ 20. Obsługa księgowa i kadrowa biblioteki prowadzona jest w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej.

§ 21. [8]) 1.               Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie przede wszystkim: Sprzedaży czasopism i gazet, usług kserograficznych, usług internetowych.

2.               Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystywane wyłącznie na cele statutowe.

V. Postanowienia końcowe

§ 21. 1. Statut Gminnej Biblioteki Publicznej nadaje Organizator.

2. Zmiany w niniejszym statucie dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.


[1]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr XVI/168/08 Rady Gminy Rudziniec z 4 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu.

[2]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr XVII/198/2012 Rady Gminy Rudziniec z 29 lutego 2012 r. w sprawie: dokonania zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu.

[3]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 2 uchwały Nr XVI/168/08 Rady Gminy Rudziniec z 4 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu.

[4]) Przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr XLII/427/06 Rady Gminy Rudziniec z 27 kwietnia 2006 r. w sprawie: dokonania zmiany w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu w części dotyczącej lokalizacji filii.;

[5]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 3 uchwały Nr XVI/168/08 Rady Gminy Rudziniec z 4 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu.

[6]) Przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr XXVI/313/08 Rady Gminy Rudziniec z 29 grudnia 2008 r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu w części dotyczącej lokalizacji filii.

[7]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr XVII/198/2012 Rady Gminy Rudziniec z 29 lutego 2012 r. w sprawie: dokonania zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu.

[8]) Dodany przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr XXIII/210/04 Rady Gminy Rudziniec z 28 października 2004 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »