| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/705/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 13 marca 2013r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin uczestniczących w „Programie Rodzina Plus na lata 2012-2018”

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 4 pkt 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), a także w związku z Uchwałą nr XIX/474/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rodzina Plus na lata 2012-2018”

Rada Miejska w Bielsku- Białej
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się szczegółowe zasady ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zwanej dalej "opłatą" - dla nieruchomości, która w całości stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

1) posiadanie przez członków rodziny, zamieszkującej na danej nieruchomości, ważnych – w dniu złożenia zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 - kart „Rodzina+”, które wydawane są uczestnikom „Programu Rodzina Plus na lata 2012-2018”, przyjętego Uchwałą nr XIX/474/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 maja 2012 r.,

2) złożenie zgłoszenia, którego wzór stanowi załącznik do nin. Uchwały, wraz z deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,

3) zadeklarowanie selektywnego zbierania odpadów na nieruchomości, na której zamieszkuje rodzina, o której mowa w pkt 1.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości, na której zamieszkuje rodzina, o której mowa w pkt 1, ma prawo - uiszczając opłatę - odliczyć kwotę stanowiącą iloczyn kwoty 6,00zł (sześć zł 00/100) oraz liczby dzieci powyżej drugiego, które są wychowywane w danej rodzinie.

3. Utrata ważności, przez uprawnionego członka rodziny, karty "Rodzina+", o której mowa w ust. 1 pkt 1, wiąże się z obowiązkiem złożenia nowego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w terminie 14 dni od dnia utraty ważności.

4. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, uprawniony członek rodziny składa za pośrednictwem właściciela nieruchomości, zobowiązanego do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

5. W przypadku stwierdzenia nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych na nieruchomości, na której zamieszkuje uprawniona rodzina, odliczenie, o którym mowa w ust. 2, nie przysługuje.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/705/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 13 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »