| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 133/XXIII/2013 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 7 marca 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Rudnik Wielki w rejonie ulicy Sosnowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 2 i ust. 3 pkt: 8, 9 i 10, art. 20 ust. 1 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz.647, z późn. zm.), uchwala się co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1.

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Rudnik Wielki w rejonie ulicy Sosnowej, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienica Polska, przyjętego przez Radę Gminy Kamienica Polska uchwałą Nr 194/XXIV/2001 z dnia 21 grudnia 2001 r., zmienionego uchwałą Nr 39/VII/2011 Rady Gmina Kamienica Polska z dnia 28 czerwca 2011 r. oraz uchwałą Nr 80/XV/2012 Rady Gmina Kamienica Polska z dnia 22 maja 2012 r.

2. Granice obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego są określone na rysunku planu.

§ 2.

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej „planem” składa się z integralnych części:

1) tekstowej - stanowiącej treść uchwały;

2) graficznej - sporządzonej w formie rysunku planu stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.

2. Załącznikami do uchwały są:

1) stanowisko Rady Gminy Kamienica Polska o nie naruszeniu planem ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienica Polska”, stanowiące załącznik nr 2;

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Kamienica Polska o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3.

§ 3.

1. Plan ustala przeznaczenie oraz określa sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenów.

2. Przedmiotem ustaleń części tekstowej planu są:

1) ustalenia ogólne, obowiązujące w granicach obszaru objętego planem, określające:

a) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

b) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg oraz do granic przyległych nieruchomości wraz z określeniem linii zabudowy,

c) zasady i warunki sytuowania tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń wraz z określeniem ich gabarytów,

d) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem wraz z określeniem minimalnych powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych,

e) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

f) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej wraz z określeniem minimalnej liczby miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji,

g) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,

h) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2) ustalenia szczegółowe dla terenów określające:

a) przeznaczenie terenów,

b) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,

c) wskaźniki zagospodarowania terenów,

d) zasady kształtowania zabudowy;

3) przepisy końcowe.

3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy;

4) symbole literowe oznaczające przeznaczenie terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi:

a) MN,UTL - tereny zabudowy: mieszkaniowej jednorodzinnej i rekreacji indywidualnej.

4. Następujące oznaczenia mają charakter informacyjny i nie są ustaleniami planu:

1) linia elektroenergetyczna napowietrzna;

2) strefa uciążliwości wzdłuż linii elektroenergetycznej określająca orientacyjnie występowanie promieniowania elektromagnetycznego o wartościach ponadnormatywnych;

3) oznaczenia wynikające z map ewidencyjnej i zasadniczej, w tym istniejąca infrastruktura techniczna oraz granice i numery działek ewidencyjnych.

5. Brak w planie ustaleń wymaganych art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oznacza, że w tym zakresie nie występuje potrzeba ich określenia lub że nie występują one w granicach obszaru objętego planem, w szczególności dotyczy to:

1) granic i sposobów zagospodarowania obszarów i obiektów chronionych ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.);

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1568, z późn. zm.);

3) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

4) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią lub obszarów osuwania się mas ziemnych.

§ 4.

1. Określenie przeznaczenia oraz sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenów wyodrębnionych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi następuje na podstawie ustaleń:

1) ogólnych określonych w rozdziale 2, właściwych dla danego terenu;

2) szczegółowych określonych w rozdziale 3;

3) wyrażonych graficznie na rysunku planu.

2. Ustalenia planu, w tym definicje sformułowane w §5 ust.1 uchwały, nie wyłączają stosowania obowiązujących przepisów w zakresie wymaganym dla zmiany zagospodarowania terenu lub zabudowy realizowanej w granicach obszaru objętego planem.

§ 5.

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Kamienica Polska ;

2) terenie – należy przez to rozumieć obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczony symbolem literowym;

3) przeznaczeniu podstawowym terenu – należy przez to rozumieć ustalone planem przeznaczenie określające funkcję, która winna przeważać na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi i której są podporządkowane inne sposoby użytkowania terenu, określone jako dopuszczalne;

4) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie określające jedną lub kilka funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu, które wzbogacają lub uzupełniają przeznaczenie podstawowe i mogą z nim harmonijnie współistnieć;

5) linii zabudowy nieprzekraczalnej - należy przez to rozumieć określone planem linie ograniczające możliwość lokalizacji budynków, urządzeń i tablic reklamowych oraz budowli naziemnych nie będących urządzeniami technicznymi lub urządzeniami infrastruktury technicznej, przy czym dopuszcza się przekroczenie tej linii przez elementy budynków takich jak: tarasy, balkony, okapy oraz wejścia (schody, podesty, pochylnie dla niepełnosprawnych);

6) urządzeniu reklamowym - należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący znakiem drogowym lub znakiem informacyjnym ustawionym przez gminę;

7) szyldzie - należy przez to rozumieć tablicę informacyjną umieszczoną na istniejącym obiekcie budowlanym o powierzchni tablicy reklamowej do 0,7 m2;

8) powierzchni całkowitej - należy przez to rozumieć powierzchnię całkowitą budynków obliczoną zgodnie z PN-ISO 9836:1997;

9) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni budynków zlokalizowanych w granicach działki budowlanej obliczoną zgodnie z PN-ISO 9836:1997;

10) zabudowie - należy przez to rozumieć jeden budynek lub zespół budynków określonej funkcji wraz z innymi obiektami budowlanymi niezbędnymi dla funkcjonowania tych budynków, w tym obiektami wymienionymi w §14 uchwały.

2. Użyte w niniejszej uchwale pojęcia:

1) działka budowlana – odpowiada definicji działki budowlanej zawartej w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2) remont, przebudowa, rozbiórka, odbudowa, obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt małej architektury, urządzenie budowlane, budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek inwentarski, zabudowa rekreacji indywidualnej - odpowiadają definicjom lub znaczeniom tych pojęć zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75., poz. 690, z późn.zm,);

3) urządzenia infrastruktury technicznej - odpowiadają obiektom, o których budowie jest mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651, z późn. zm.);

4) powierzchnia biologicznie czynna – odpowiada definicji terenu biologicznie czynnego zawartej w §3 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

5) tereny zieleni, zadrzewienia – odpowiadają definicjom tych pojęć zawartych w art. 5 pkt 21 i 27 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

6) urządzenia wodne – odpowiadają definicji tego pojęcia zawartej w art. 9 pkt 19 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145, z późn. zm.);

7) emisja, środowisko, zanieczyszczenie – odpowiadają definicjom zawartym w art. 3 pkt: 4, 39 i 49 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, z późn. zm.).

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne obowiązujące w granicach obszaru objętego planem
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 6.

1. W celu ochrony ładu przestrzennego, wprowadza się nakaz zachowania obszaru objętego planem jako terenu zabudowy niskiej, o dużym udziale terenów zieleni, poprzez:

1) ograniczenie gabarytów projektowanej zabudowy, zgodnie z ustaleniami wprowadzonymi w rozdziale 3 uchwały;

2) urządzenie terenów zieleni w ramach wyznaczonej powierzchni biologicznie czynnej terenów, w szczególności poprzez wprowadzenie zadrzewień z zastosowaniem gatunków rodzimych.

2. Wprowadza się nakaz stosowania na budynkach dachów:

1) symetrycznych dwuspadowych lub wielospadowych z dopuszczeniem realizacji:

a) dachów jednospadowych w przypadku realizacji zabudowy przy granicy działki,

b) dachów płaskich;

2) o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 22° do 45°, z dopuszczeniem realizacji dachów płaskich o kącie nachylenia połaci dachowych do 12°.

3. Uznaje się jako zgodne z ustaleniami planu prowadzenie robót budowlanych polegających na: remoncie, przebudowie, rozbiórce lub odbudowie istniejących obiektów budowlanych.

4. Dopuszcza się wprowadzenie w budynkach dominant wysokościowych oraz realizację nad płaszczyzną dachu pomieszczeń technicznych i masztów – o powierzchni nie przekraczającej łącznie 0,2 powierzchni zabudowy budynku i o wysokości nie większej niż 3 m ponad wysokość budynków dopuszczoną planem.

Sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg oraz do granic przyległych nieruchomości wraz z określeniem linii zabudowy

§ 7.

1. Lokalizując zabudowę od strony projektowanej drogi wewnętrznej położonej poza granicami obszaru objętego planem nakazuje się zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy określonej na rysunku planu w minimalnej odległości 10 m od zachodniej granicy obszaru objętego planem.

2. Dopuszcza się usytuowanie budynków ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy działki budowlanej w sytuacjach innych niż uregulowane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wyłącznie gdy projektowany budynek będzie przylegał całą powierzchnią swej ściany do budynku na działce sąsiedniej.

Zasady i warunki sytuowania tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń wraz z określeniem ich gabarytów

§ 8.

1. W granicach obszaru objętego planem wprowadza się zakaz lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych, za wyjątkiem szyldów.

2. Określa się następujące zasady i warunki sytuowania nowych ogrodzeń:

1) od strony projektowanej drogi wewnętrznej (od zachodniej granicy obszaru objętego planem) dopuszcza się lokalizację ogrodzeń o wysokości nie przekraczającej 1,8 m;

2) wprowadza się zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych o wysokości wyższej niż 2,2 m.

Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem wraz
z określeniem minimalnych powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych

§ 9.

1. W przypadku dokonania scaleń i podziałów terenu ustala się następujące parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości objętych planem:

1) minimalna wielkość nowo wydzielanych działek powinna wynosić 900 m2;

2) minimalne szerokości nowo wydzielanych działek powinny wynosić 20 m;

3) dopuszcza się wydzielanie działek o mniejszych parametrach niż ustalone w pkt: 1 i 2 wyłącznie:

a) na poszerzenie działek sąsiadujących lub dla regulacji granic,

b) w celu wyznaczenia: terenów dróg, urządzeń infrastruktury technicznej lub urządzeń wodnych;

4) ustala się kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 60° do 120°.

2. W granicach obszaru objętego planem nie wyznacza się obszarów wymagających scaleń i podziałów.

3. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych powinna wynosić 900 m2.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 10.

1. Dla ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery wprowadza się nakaz:

1) wykorzystania przy ogrzewaniu budynków wysokoefektywnych źródeł energii cieplnej charakteryzujących się brakiem lub niskim poziomem emisji substancji do powietrza;

2) zastosowania w kotłowniach lokalnych rozwiązań technicznych ograniczających emisję zanieczyszczeń do poziomów dopuszczalnych przepisami z zakresu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.

2. Na obszarze objętym planem wprowadza się ochronę przed możliwością zanieczyszczenia wód oraz gruntu i wprowadza się:

1) wymóg ujęcia i oczyszczenia ścieków (w tym wód opadowych i roztopowych z powierzchni zagrożonych zanieczyszczeniem) do poziomów określonych w przepisach z zakresu ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne;

2) nakaz utwardzenia lub uszczelnienia powierzchni zagrożonych zanieczyszczeniem, w tym zagrożonych zanieczyszczeniem substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska wodnego, w sposób uniemożliwiający przedostawanie tych zanieczyszczeń do wód i do ziemi.

3. Ustala się dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, dla terenu oznaczonego symbolem MN,UTL jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

4. Lokalizacja zabudowy przy linii napowietrznej elektroenergetycznej, w odległościach pozwalających na zachowanie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.

5. Postępowanie z odpadami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013r., poz.21) i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.).

6. W granicach obszaru objętego planem wprowadza się zakaz lokalizacji:

1) inwestycji kwalifikowanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), za wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej;

2) urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW;

3) obiektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie gospodarowania odpadami w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej wraz z określeniem minimalnej liczby miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji

§ 11.

1. Obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem zapewniaj położone poza granicami obszaru objętego planem:

1) ulica Cicha (istniejąca po stronie wschodniej obszaru objętego planem droga gminna, dojazdowa), poprzez istniejący dojazd;

2) projektowana droga wewnętrzna (po zachodniej granicy obszaru objętego planem).

2. W granicach obszaru objętego planem dopuszcza się lokalizowanie nie wyznaczonych na rysunku planu dróg wewnętrznych, pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:

1) parametry dróg wewnętrznych winny zapewniać dostęp do drogi publicznej odpowiedni do przeznaczenia terenów i sposobu ich użytkowania;

2) szerokość pasów drogowych dróg wewnętrznych winna być nie mniejsza niż określona w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

3. Ustala się obsługę terenu, z istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę:

a) z sieci wodociągowych lub z indywidualnych ujęć wód podziemnych,

b) wprowadza się wymóg zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenie pożaru;

2) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznych, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. Z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.);

3) zasilanie w gaz z sieci gazowych, zgodnie z zasadami określonymi w Prawie energetycznym;

4) zaopatrzenie w ciepło: w oparciu o indywidualne źródła ciepła i kotłownie lokalne, z zachowaniem nakazów wprowadzonych w § 10 ust. 1 uchwały;

5) obsługa telekomunikacyjna: w oparciu o istniejące i projektowane sieci i urządzenia telekomunikacyjne, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz.1800, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675, z późn. zm.);

6) odprowadzanie ścieków komunalnych (za wyjątkiem wód opadowych i roztopowych) do kanalizacji sanitarnej.

4. Dla odprowadzenia wód opadowych i roztopowych wprowadza się następujące zasady i warunki:

1) nakazuje się odprowadzenie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, z dopuszczeniem zastosowania rozwiązań technicznych służących zatrzymaniu wód w obrębie nieruchomości, z zachowaniem nakazów wprowadzonych w § 10 ust. 2 uchwały;

2) jako rozwiązanie alternatywne dopuszcza się realizację kanalizacji deszczowej.

5. Ustala się następujące zasady obsługi parkingowej:

1) obowiązuje zapewnienie 100% potrzeb parkingowych związanych z projektowaną zabudową w granicach nieruchomości, na których jest realizowana zabudowa;

2) dla nowych inwestycji ustala się następujące wskaźniki, określające minimalną ilość miejsc postojowych, z dopuszczeniem zabezpieczenia miejsc postojowych w garażu:

a) dla budynków mieszkalnych 1 miejsce postojowe / 1 mieszkanie,

b) dla budynków rekreacji indywidualnej 1 miejsce postojowe / 1 budynek.

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu

§ 12.

Do czasu realizacji zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z warunkami określonymi w ustaleniach planu, może być on wykorzystywany w sposób dotychczasowy, jako teren rolny niezabudowany.

Stawki procentowe na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§ 13.

Określa się stawkę procentową służącą do naliczenia jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pobieranej przez Wójta Gminy Kamienica Polska w przypadku zbycia nieruchomości przez jej właściciela lub użytkownika wieczystego, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych ustaleniami planu, w wysokości 30%.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe dla terenów

§ 14.

Przeznaczeniu podstawowemu i dopuszczalnemu terenu mogą towarzyszyć jeżeli ustalenia szczegółowe tego nie wykluczają, następująca zabudowa uzupełniająca:

1) niezbędne dla funkcjonowania projektowanej zabudowy budynki i wiaty: garażowe i gospodarcze;

2) terenowe obiekty sportu i rekreacji oraz obiekty małej architektury i tereny zieleni;

3) urządzenia budowlane oraz budowle integralnie związane z funkcją terenu ustaloną w planie;

4) urządzenia wodne niezbędne do prawidłowego gospodarowania wodami.

§ 15.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: MN,UTL ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa rekreacji indywidualnej,

b) urządzenia infrastruktury technicznej,

c) zadrzewienia;

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

a) wprowadza się nakaz ujednolicenia w obrębie poszczególnych działek budowlanych: geometrii dachów i kolorystyki i detalu architektonicznego budynków,

b) wprowadza się zakaz lokalizacji budynków inwentarskich;

4) Wskaźniki zagospodarowania terenów:

a) maksymalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,45,

b) minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,05,

c) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 0,15,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 60%;

5) Zasady kształtowania zabudowy:

a) maksymalna wysokość zabudowy:

- wysokość budynków i wiat w kalenicy głównej - 10 m,

- wysokość innych obiektów budowlanych - 15 m,

b) powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku nie może być większa niż 360 m2.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamienica Polska

§ 17.

Wójt Gminy Kamienica Polska zapewni:

1) udostępnienie zainteresowanym wglądu do planu i udzielanie odpowiednich informacji;

2) podanie do publicznej wiadomości danych o planie, zgodnie z wymogami art. 21 ust. 2 pkt 6 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

§ 18.

Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Kamienica Polska.

§ 19.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 20.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wejście w życie uchwały powoduje utratę, w części odnoszącej się do obszaru objętego planem, mocy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Rudnik Wielki, przyjętego Uchwałą Nr 64/VIII/2007 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 16 października 2007 r. (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2008 r. Nr 15 poz. 410).

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Marian Kaźmierczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 133/XXIII/2013
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 7 marca 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 133/XXIII/2013
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 7 marca 2013 r.

Stanowisko Rady Gminy Kamienica Polska o nie naruszeniu planem ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego g miny Kamienica Polska

Działając na podstawie art.20 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz.647, z późn. zm.) Rada Gminy Kamienica Polska stwierdza, że rozwiązania przyjęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Rudnik Wielki w rejonie ulicy Sosnowej nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienica Polska, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Kamienica Polska Nr 194/XXIV/2001 z dnia 21 grudnia 2001r., zmienionego uchwałami Rady Gmina Kamienica Polska: Nr 39/VII/2011 z dnia 28 czerwca 2011r. i Nr 80/XV/2012 z dnia 22 maja 2012r.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Kamienica Polska, na obszarze tym wskazano następujące kierunki zagospodarowania:

- w północnej części obszaru wyznaczono tereny wskazane dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, z niewielkim udziałem usług i rzemiosła, położone wśród zieleni o charakterze leśnym, wskazane do zachowania dotychczasowej funkcji terenu, z dopuszczeniem przekształceń w kierunku zabudowy letniskowej, przy maksymalnej ochronie istniejącego drzewostanu i wprowadzaniu dodatkowego zadrzewiania,

- w południowej części obszaru wyznaczono tereny wskazane dla lokalizacji zabudowy letniskowej, przy maksymalnej ochronie istniejącego drzewostanu i wprowadzaniu dodatkowego zadrzewiania.

W planie dopuszczono na tym terenie obok zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lokalizację zabudowy rekreacji indywidualnej

Przyjęte rozwiązania w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie naruszają ustaleń studium, uwzględniają ponadto istniejące zagospodarowanie terenu objętego planem i terenów sąsiadujących oraz są spójne z ustaleniami dotychczas obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Rudnik Wielki, przyjętego Uchwałą Nr 64/VIII/2007 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 16 października 2007r. (opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2008r. Nr 15 poz. 410).


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 133/XXIII/2013
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 7 marca 2013 r.

Stanowisko Rady Gminy Kamienica Polska o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Rudnik Wielki w rejonie ulicy Sosnowej

Działając na podstawie art.20 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz.647, z późn. zm.) Rada Gminy Kamienica Polska stwierdza, że

1. W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowości Rudnik Wielki w rejonie ulicy Sosnowej, nie przewiduje się konieczności realizacji dodatkowych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy. Wynika to z faktu, że plan ten obejmuje teren:

1) zurbanizowany (przeznaczony w dotychczas obowiązującym planie do zabudowy),

2) uzbrojony (realizacja inwestycji będzie się wiązać wyłącznie z realizacją przyłączy),

3) położony przy urządzonej drodze gminnej.

2. Dodatkowe uzbrojenie terenu objętego planem w sieci i urządzenia elektroenergetyczne i ich finansowanie będzie zgodne z zasadami określonymi w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

3. Dodatkowe uzbrojenie terenu objętego planem w sieci i urządzenia telekomunikacyjne będzie zgodne z zasadami określonymi w ustawie z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne oraz ustawie z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DIF Brokers

Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »