| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 136/XXIII/2013 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 7 marca 2013r.

w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dofinansowania z budżetu Gminy Kamienica Polska zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Kamienica Polska

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 403 ust. 2 i art. 400a ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

Rada Gminy Kamienica Polska uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się „Regulamin przyznawania i rozliczania dofinansowania z budżetu Gminy Kamienica Polska zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Kamienica Polska” w brzmieniu określonym w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Kamienica Polska.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Marian Kaźmierczak


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 136/XXIII/2013

Rady Gminy Kamienica Polska z dnia

7 marca 2013 roku

Regulamin przyznawania i rozliczania dofinansowania z budżetu

Gminy Kamienica Polska zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania

wyrobów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych

położonych na terenie Gminy Kamienica Polska

§ 1. 1. Regulamin określa zasady udzielania przez Gminę Kamienica Polska dofinansowania zadań służących ochronie środowiska polegających na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji na obiektach budowlanych, znajdujących się na terenie Gminy Kamienica Polska.


2. O dofinansowanie ubiegać się mogą osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości zabudowanej budynkiem znajdującym się na terenie Gminy Kamienica Polska.


3. Dofinansowaniu podlegają jedynie koszty inwestycji związane z utylizacją odpadów azbestowych powstałych przy wymianie lub likwidacji pokrycia dachowego lub elewacji i obejmują:

1) rozbiórkę pokrycia dachowego lub elewacji z płyt zawierających azbest,

2) odpowiednie zabezpieczenie odpadów azbestowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

3) załadunek, transport i składowanie odpadów zawierających azbest,

4) oczyszczenie terenu z pyłu azbestowego.

4. Dofinansowanie o którym mowa w ust. 1 nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

5. Dofinansowanie na wyżej wymienione prace przyznaje się tylko raz dla danego obiektu budowlanego.

6. Dofinansowanie przyznawane jest w formie dotacji.

§ 2. 1. Środki na dofinansowanie pochodzić będą z budżetu gminy,  a ich wysokość corocznie określona będzie w planie wydatków budżetu.

2. Wysokość dofinansowania, o którym mowa w § 1 ust. 1 wynosi 50% łącznej wartości udokumentowanych kosztów związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów azbestowych powstałych przy wymianie lub likwidacji pokrycia dachowego, bądź elewacji, jednak nie więcej niż 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) dla jednej nieruchomości.

3. Prace związane z usuwaniem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest mogą realizować wykonawcy posiadający stosowne zezwolenie, pozwolenie, decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi albo wykonawca, który złożył organowi informację o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.

4. Wyboru firmy, o której mowa w ust. 3 dokonuje wnioskodawca.

5. Dofinansowanie nie obejmuje osób fizycznych, które we własnym zakresie wywiozły odpady niebezpieczne zawierające azbest.

§ 3. 1. Warunkiem koniecznym do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięcia określonego w § 1 ust. 1 jest umieszczenie osoby fizycznej w Gminnej Bazie Wyrobów i Odpadów Zawierających Azbest poprzez przedłożenie w Urzędzie Gminy w Kamienicy Polskiej następujących dokumentów:

1) informacji o wyrobach zawierających azbest, wg wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31),

2) oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).

2. Po wcześniejszym złożeniu dokumentów, wymienionych w ust. 1 osoba fizyczna ubiegająca się o dofinansowanie zadania określonego § 1 ust. 1 zobowiązana jest do złożenia w Urzędzie Gminy w Kamienicy Polskiej pisemnego wniosku wraz z załącznikami wykazanymi w § 4 ust. 1.

3. Wnioski o przyznanie dofinansowania można składać przez cały rok kalendarzowy.

4. Wnioski o udzielenie dotacji, po stwierdzeniu kompletności rozpatrywane są przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy Kamienica Polska według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy w Kamienicy Polskiej, aż do wyczerpania posiadanych na ten cel środków finansowych w danym roku budżetowym.

5. Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i terminie podpisania umowy.

6. O negatywnym rozpatrzeniu wniosku, czyli odmowie przyznania dotacji, Wnioskodawca zostanie poinformowany w terminie 30 dni od dnia jego złożenia i nie przysługuje mu z tego tytułu żadne roszczenie.

7. W przypadku wyczerpania środków w danym roku przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków zastaje wstrzymane. Nierozpatrzone w danym roku wnioski należy złożyć ponownie w roku następnym.

§ 4. Do wniosku o przyznanie dofinansowania o którym mowa w § 1 ust. 1 należy dołączyć:

1. Kserokopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie remontu związanego z demontażem materiałów budowlanych zawierających azbest organowi administracji architektoniczno-budowlanej Starostwa Powiatowego w Częstochowie (wymagane na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót) lub kopia pozwolenia na budowę wymaganego w przypadku, gdy podczas rozbiórki elementów budowlanych zawierających azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu.

2. Kserokopię umowy na wykonanie prac zawartej z przedsiębiorcą posiadającym decyzję zezwalającą na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest wydaną przez właściwy organ.

3. Kserokopię aktualnego (wydanego do trzech miesięcy wstecz od daty złożenia wniosku) odpisu z księgi wieczystej stwierdzającej własność budynku w przypadku budynków mieszkalnych będących wyłączną własnością wnioskodawcy, natomiast w przypadku budynków mieszkalnych będących przedmiotem współwłasności – zgoda poszczególnych współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest wraz z kopią aktualnego odpisu z księgi wieczystej oraz upoważnieniem dla wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli, podpisania umowy z Gminą Kamienica Polska i pobrania kwoty należnego dofinansowania.

4. Kserokopia imiennego rachunku lub faktury VAT wystawiona na wnioskodawcę za wykonanie prac związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest, dokumentującego koszty demontażu, zabezpieczenia, transportu i umieszczenia na składowisku odpadów zawierających azbest wraz z kartą przekazania odpadu.

5. Oświadczenie wydane przez wykonawcę usuwającego wyroby azbestowe o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (na podstawie  § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest – Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649).

6. Informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone (na podstawie § 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest – Dz. U. z 2003r. Nr 192, poz. 1876).

7. Kserokopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie przez wykonawcę prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektu, urządzenia budowlanego a także z terenu prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu. Zgłoszenia należy dokonać w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.

8. Oświadczenie o zapoznaniu się z „Regulamin przyznawania i rozliczania dofinansowania z budżetu Gminy Kamienica Polska zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Kamienica Polska”.

§ 5. 1. Dotacje są przyznawane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Gminą Kamienica Polska reprezentowaną przez Wójta Gminy, a wnioskodawcą.

2. Umowa zostanie podpisana w terminie 30 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia wniosku i stanowi podstawę do wypłaty dofinansowania.

3. Wypłata kwoty przyznanego dofinansowania zostanie przekazana na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę.

§ 6. 1. Nadzór nad przestrzeganiem i egzekwowaniem przepisów niniejszego regulaminu pełni Wójt Gminy Kamienica Polska.

2. Gmina Kamienica Polska sprawdza przedstawione we wniosku dane dotyczące powierzchni wyrobów zawierających azbest oraz kontroluje wykonywane prace związane z usunięciem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z posesji wnioskodawcy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »