| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 31.242.2013 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 18 marca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2013 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz.1591; z   późn. zm.) oraz art.212, art.235, art.236 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240) Rada Miejska w   Krzepicach uchwala:  

§   1.   Dokonuje się następujących zmian w   budżecie gminy KRZEPICE w   2013 r.  

 

DOCHODY  

OGÓŁEM  

w zł  

61.604  

 

Dz.  

Rozdz.  

T R E Ś Ć  

Zwiększ  

Zmniejsz  

758  

 

Różne rozliczenia  

61.604  

 

 

 

- dochody bieżące  

61.604  

 

 

 

z tego: część oświatowa subwencji ogólnej  

61.604  

 

PRZYCHODY  

OGÓŁEM  

W ZŁ  

 

1.936.290,19  

950  

 

Wolne środki, o   których mowa w   art.217 ust.2 pkt 6   uofp  

 

207.630,19  

952  

 

Przychody z   pożyczek i   kredytów zaciągniętych na rynku krajowym  

 

1.728.660  

WYDATKI  

OGÓŁEM  

W ZŁ  

228.973,81  

978.660  

750  

 

Administracja publiczna  

3.973,81  

 

 

75023  

Urząd Gminy  

3.973,81  

 

 

 

wydatki bieżące  

3.973,81  

 

 

 

w tym: wydatki jednostek budżetowych  
z tego:  
- związane z   realizacja ich statutowych zadań+3.973,81  

3.973,81  

 

900  

 

Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska  

225.000  

978.660  

 

90001  

Gospodarka ściekowa i   ochrona wód  

225.000  

978.660  

 

 

wydatki majątkowe  

225.000  

978.660  

 

 

w tym: dotacja celowa inwestycyjna - 753.660  

 

 

ROZCHODY  

OGÓŁEM  

W ZŁ  

 

1.125.000  

992  

 

Spłata otrzymanych pożyczek krajowych  

 

1.125.000  

 

 

 

 

 

§   2.   1.Załącznik Nr 5   do uchwały budżetowej stanowiący" przychody i   koszty zakładów budżetowych " otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1   do niniejszej uchwały.  

2. Załącznik Nr 7   do uchwały budżetowej stanowiący " dotacje w   2013r. z   budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych " otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic,  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 31.242.2013
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 18 marca 2013 r.

" Przychody i   koszty zakładów budżetowych w   2013r. "  

   

L.p.  

Zakład  

Stan fund. obr. na pocz. roku  

Przychody  

w tym dotacja z   budżetu  

Suma 3+4  

Koszty  

w tym wpłata do budż.  

Stan fund. obr. na koniec roku  

Suma7+9  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

1.  

Zakład Działalności Komunalnej i   Mieszkaniowej  

286.520  

4.578.076  

przedmiotowa - 107.754  

celowa inwestycyjna - 1.125.000  

4.864.596  

4.564.596  

0  

300.000  

4.864.596  

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 31.242.2013
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 18 marca 2013 r.

Dotacje na 2013 r. z   budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych  

 

Dz.  

Rozdz.  

Nazwa jednostki  

Kwota dotacji podmioto-wej  

Kwota dotacji przedmioto-wej  

Kwota dotacji celowej inwestycyjnej  

Kwota dotacji celowej bieżącej  

600  

60014  

Powiat Kłobucki  

 

 

270.000  

 

801  

80195  

Gmina Miasto Częstochowa  

 

 

 

3.851  

851  

85154  

Powiat Kłobucki  

 

 

 

5.000  

851  

85195  

Powiat Kłobucki  

 

 

40.000  

 

900  

90001  

Zakład Działalności Komunalnej i   Mieszkaniowej - zakład budżetowy gminy  

 

107.754  

1.125.000  

 

921  

92109  

Gminny Ośrodek Kultury  

353.000  

 

500.000  

 

921  

92116  

Gminna BIblioteka Publiczna  

135.000  

 

 

 

 

 

OGÓŁEM  

488.000  

107.754  

1.935.000  

8.851  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Damian   Pilarz

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »