| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/12/2013 Rady Gminy Mszana

z dnia 4 marca 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarownie tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 6   r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości  
i porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012 r., poz. 391), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych  

Rada Gminy Mszana  

uchwala:  

§   1.   1.   Ustala się sposób i   zakres świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli   nieruchomości i   zagospodarowania tych odpadów w   zamian za uiszczoną przez mieszkańców opłatę  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  

1)   W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) odbierana będzie każda ilość następujących odpadów komunalnych:  

a)   baterii i   akumulatorów, świetlówek;  

b)   przeterminowanych lekarstw i   chemikaliów;  

c)   mebli i   odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego;  

d)   odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych;  

e)   tworzyw sztucznych;  

f)   szkła i   metalu.  

2)   Przedsiębiorca, który na zlecenie Gminy Mszana realizuje odbiór odpadów komunalnych, bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera następujące rodzaje odpadów komunalnych:  

a)   zmieszane (nieselektywnie zbierane),  

b)   selektywnie zbierane:  

-   szkło,  

-   tworzywa sztuczne,  

-   metal,  

-   papier i   makulatura,  

-   opakowania wielomateriałowe,  

-   odpady biodegradowalne i   odpady zielone  

-   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony  

c)   odpady remontowe, budowlane i   rozbiórkowe pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych powstałych  
w gospodarstwach domowych  

3)   Przedsiębiorca bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera każdą ilość odpadów komunalnych  
z pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów, określonych w   uchwale w   sprawie regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Mszana, zwanego dalej "regulaminem".  

4)   Odbieranie nieselektywnych (zmieszanych) odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości prowadzi się  
co najmniej dwa razy w   miesiącu, zgodnie z   częstotliwością określoną w   regulaminie oraz harmonogramie wywozów.  

5)   Odbieranie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości prowadzi się co najmniej raz na miesiąc, zgodnie z   częstotliwością określoną w   regulaminie oraz harmonogramie wywozów.  

6)   Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) przyjmuje odpady wymienione w   pkt. 1   zebrane w   sposób selektywny oraz dodatkowo przyjmuje frakcje odpadów komunalnych zebranych selektywnie, jeżeli przekazanie przedsiębiorcy, który na zlecenie Gminy Mszana realizuje odbiór odpadów komunalnych, w   terminach określonych harmonogramem było niemożliwe.  

7)   Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje odpady, o   których mowa w   pkt 1   zgodnie  
z harmonogramem określonym przez Urząd Gminy w   Mszanie nie rzadziej jednak niż raz w   tygodniu.  

8)   Informacja o   lokalizacji i   godzinach otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych podaje sie  
do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Mszana oraz na ulotce z   harmonogramem wywozu odpadów komunalnych.  

9)   Każda ilość odpadów remontowych, budowlanych i   rozbiórkowych odbierana będzie przez przedsiębiorcę  
na podstawie indywidualnego zgłoszenia mieszkańców.  

§   2.   Traci moc Uchwała Nr  XXV/77/2012 Rady Gminy Mszana z   dnia 20.12.2012r. w   sprawie szczegółowego sposobu i   zakresu świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
i zagospodarowanie tych odpadów.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   lipca 2013r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Tadeusz   Wroński

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »