| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/175/2013 Rady Gminy Pawonków

z dnia 15 marca 2013r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawonkowie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h, art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 w związku z art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 18 oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.),art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2011r. Nr 43, poz. 225, Nr 205, poz. 1211), po przeprowadzeniu konsultacji Rada Gminy Pawonków Uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawonkowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawonków.

§ 3. Traci moc uchwała nr 74/XV/2004 Rady Gminy w Pawonkowie z dnia 29 kwietnia 2004r r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawonkowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


mgr inż. Jacek Kopyto


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/175/2013
Rady Gminy Pawonków
z dnia 15 marca 2013 r.

Statut

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Pawonkowie

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawonkowie zwany dalej "GOPS", jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną gminy Pawonków

§ 2. 1. GOPS jest jednostką budżetową obejmującą działaniem teren gminy Pawonków.

2. GOPS jest samodzielną jednostka organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

3. Siedzibą GOPS jest Pawonków.

§ 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawonkowie zwany dalej "GOPS", jako wyodrębniona jednostka organizacyjna gminy Pawonków działa na podstawie:

1) Uchwały Nr.14/VI/90 Rady Gminy Pawonków z dnia 9 lipca 1990r w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawonkowie

2) uchwały Rady Gminy Pawonków Nr 74/XV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawonkowie, zmienioną Uchwałą 175/XXX/2009 Rady Gminy w Pawonkowie z dnia 15 września 2009r w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawonkowie.

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),

4) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

5) Innych ustaw, a w szczególności:

a) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj.:Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.),

b) innych przepisów określających zadania z zakresu pomocy społecznej,

c) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj.: Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz.992 z późn. zm.),

d) Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj.: Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz.7 z późn. zm.),

e) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (tj.: Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027 z późn. zm.),

f) Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.),

g) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tj.: Dz.U. z 2011 r.Nr. 43, poz. 225 z późn. zm.),

h) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj.: Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.),

i) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj.: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,

j) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z późn zm.) oraz wydawanych na jej podstawie aktów wykonawczych

k) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz.1493 z późn. zm.),

l) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536),

ł) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

m) Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz.235),

n) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.).

II. Zakres działania i zadania GOPS

§ 4. 1. Do podstawowych zadań GOPS należy prowadzenie działań z zakresu pomocy społecznej na rzecz wspólnoty samorządowej gminy Pawonków, mających na celu:

umożliwienie rodzinom i osobom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne możliwości i uprawnienia, a także zapobieganie powstawaniu takim sytuacjom.

doprowadzenie do możliwie pełnego usamodzielnienia tych osób i rodzin oraz doprowadzenie do integracji osób i rodzin ze środowiskiem oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

2. GOPS realizuje w szczególności:

1) zadania z zakresu pomocy społecznej:

a) własne - zgodnie z ustaleniami wójta przy uwzględnieniu lokalnych programów oraz strategii rozwiązywania problemów,

b) z zakresu administracji rządowej - zlecone ustawami oraz przekazane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

c) wynikające z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego;

2) zadania z zakresu świadczeń rodzinnych,

3) zadania z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

4) zadania z zakresu wspierania rodziny,

5) zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

60 zadania z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3,

§ 5. 1. Do zadań GOPS z zakresu pomocy społecznej własnych i zleconych należą w szczególności:

1) opracowywanie projektów i realizacja przyjętej przez radę gminy strategii rozwiązywania problemów społecznych ,

2) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,

3) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

4) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin ,

5) przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej,

6) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,

7) wspieranie inicjatyw oraz aktywności i przedsiębiorczości obywatelskiej w zakresie pomocy społecznej i samopomocy,

8) realizacje projektów społecznych finansowanych z różnych źródeł, w tym projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

9) podejmowanie innej działalności wynikającej z potrzeb środowiska lokalnego w szczególności polegającej na przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz przeciwdziałaniu patologiom społecznym,

10) opracowywanie i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,

11) podejmowanie interwencji kryzysowej rozumianej jako zespół działań skierowanych na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w celu zapobiegania pogłębianiu się występujących dysfunkcji,

12) udzielanie schronienia, zapewnianie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

13) przyznawanie i wypłacanie w szczególności:

zasiłków stałych,

zasiłków okresowych,

zasiłków celowych,

zasiłków celowych i okresowych specjalnych,

zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego bądź klęski żywiołowej lub ekologicznej,

pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,

zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

zasiłków celowych a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, wynagrodzenia za sprawowanie opieki,

14) przyznawanie biletu kredytowego,

15) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalno - rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz niezamieszkującymi wspólnie matką, ojcem lub rodzeństwem,

16) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania,

17) prowadzenie i zapewnianie miejsc w mieszkaniach chronionych,

18) dożywianie dzieci,

19) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

20) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,

21) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

22) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,

23) utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników,

24) opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

25) współpraca z powiatowym urzędem pracy,

26) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu odnowę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

27) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

2. Do zadań GOPS z zakresu świadczeń rodzinnych należą w szczególności:

1) przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych,

2) ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych,

3) wypłacanie w ramach świadczeń rodzinnych:

a) zasiłków rodzinnych wraz z następującymi dodatkami z tytułu:

- urodzenia dziecka,

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

- samotnego wychowywania dziecka,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

- rozpoczęcia roku szkolnego,

- wielodzietności,

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

b) świadczeń opiekuńczych:

- zasiłków pielęgnacyjnych,

- świadczeń pielęgnacyjnych.

c) jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

4) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za osobę pobierającą świadczenia pielęgnacyjne,

5) opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

3. Do zadań GOPS z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów należą w szczególności:

1) prowadzenie postępowań w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

2) podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych.

4. Do zadań GOPS z zakresu wspierania rodziny należą w szczególności:

1) praca z rodziną poprzez:

a) konsultacje i poradnictwo specjalistyczne,

b) usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne,

c) pomoc prawną, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego,

d) zapewnienie wsparcia asystenta rodzinnego,

e) opracowanie i realizację 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny

2) pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez pomoc rodziny wspierającej,

5. Do zadań GOPS z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie należy zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego.

§ 6. 1. GOPS realizuje również zadania wynikające z innych przepisów prawa w zakresie w nich określonym.

2. GOPS wykonuje także inne zadania określone uchwałami Rady Gminy Pawonków i zarządzeniami Wójta Gminy Pawonków oraz zadania wynikające z zawartych porozumień.

§ 7. 1. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

2. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach finansowych GOPS i zakresie jego działania.

§ 8. 1. Kierownik GOPS przedstawia Radzie Gminy informacje o potrzebach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wspierania rodziny oraz z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat 3 jak również o wielkości i rodzaju środków niezbędnych do realizacji tych zadań.

2. Kierownik GOPS składa sprawozdania z działalności GOPS Radzie Gminy oraz Wojewodzie.

III. Organizacja GOPS

§ 9. 1. Pracą GOPS kieruje jego kierownik.

2. Stosunek pracy z kierownikiem nawiązuje i rozwiązuje wójt.

3. Zwierzchnikiem służbowym w stosunku do kierownika jest wójt.

4. Kierownik GOPS wydaje decyzje administracyjne na podstawie upoważnienia wójta.

5. Upoważnienie, o którym mowa w pkt 4, może być na wniosek kierownika udzielone innemu pracownikowi GOPS.

6. Gminny Ośrodek pomocy społecznej realizuje również zadania przekazane mu przez Radę Gminy mocą uchwały i wydaje akty administracyjne w tym przedmiocie.

7. Kierownik GOPS załatwia również w imieniu Wójta indywidualne sprawy z zakresu administracji publicznej na mocy upoważnienia Rady Gminy.

§ 10. 1. Do zadań Kierownika należy w szczególności:

1) reprezentowanie GOPS na zewnątrz,

2) racjonalne gospodarowanie funduszami w ramach wydzielonych środków w budżecie,

3) gospodarowanie składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji GOPS, zapewnienie jego ochrony i należytego wykorzystania,

4) opracowanie planów działania GOPS i przedkładanie sprawozdań z ich wykonania,

5) przekazywanie Wójtowi informacji na temat sytuacji finansowej i bieżącej działalności Ośrodka

2. Kierownik GOPS działa jednoosobowo w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych związanych z wykonywaniem zadań GOPS, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta.

3. W celu realizacji zadań Kierownik GOPS wydaje zarządzenia instrukcje, polecenia służbowe i inne niewymienione akty prawne, udziela upoważnień oraz wprowadza regulaminy dotyczące funkcjonowania Ośrodka GOPS.

4. W czasie nieobecności Kierownika zastępuje go upoważniony na piśmie pracownik GOPS.

5. Kierownik GOPS wykonuje w stosunku do pracowników GOPS czynności z zakresu prawa pracy.

§ 11. 1. Kierownik GOPS realizuje zadania statutowe przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

2. W GOPS zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracji i obsługi.

3. Podział czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników GOPS określają indywidualne zakresy czynności.

4. Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określają odrębne przepisy oraz regulamin wynagradzania, nadany w drodze zarządzenia kierownika.

5. Funkcjonowanie GOPS opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

6. Prawa i obowiązki pracowników GOPS regulują przepisy o pracownikach samorządowych oraz przepisy ustawy o pomocy społecznej.

§ 12. 1. Do zadań pracowników GOPS należy w szczególności:

1) wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej, dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
2) udzielenie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej
3) organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym,
4) zapobieganie procesowi marginalizacji osób i grup, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym.

2. Pracownicy GOPS:

1) kierują się zasadą dobra osób i rodzin, którym udzielają pomocy,

2) mają obowiązek przeciwdziałania praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę,

3) mają obowiązek udzielać osobom i rodzinom pełnej informacji o przysługujących im prawach i dostępnych formach pomocy,

4) są zobowiązani zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny,

5) są zobowiązani do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

3. Szczegółowy przydział zadań, obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności określa indywidualny zakres czynności pracownika ustalony przez Kierownika GOPS.

§ 13. 1. Strukturę organizacyjną GOPS określa kierownik w regulaminie organizacyjnym.

2. W strukturze organizacyjnej GOPS działa odrębna komórka organizacyjna, która realizuje zadania Gminy wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

3. Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa Regulamin Pracy ustalony przez Kierownika GOPS.

IV. Majątek i działalność finansowa GOPS

§ 14. 1. GOPS jest jednostką budżetową i rozlicza się z budżetem gminy zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

2. Podstawą gospodarki finansowej GOPS jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki, zatwierdzany przez wójta.

3. GOPS posiada własny rachunek bankowy.

4. GOPS może tworzyć środki specjalne przewidziane przepisami prawa.

5. GOPS samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan finansowy.

6. Kontrolę prawidłowości rozliczeń GOPS z budżetem gminy przeprowadza Skarbnik Gminy.

7. GOPS prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o:

1) przepisy prawa dotyczące jednostek budżetowych,

2) rachunkowość zgodną z obowiązującymi przepisami prawa oraz sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową.

8. Działalność GOPS jest finansowana:

1) w zakresie zadań własnych:

a) ze środków budżetu gminy,

b) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych,

2) w zakresie zadań zleconych - ze środków przekazanych przez administrację rządową na

ich realizację.

3) W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej oraz gospodarowania powierzonym mieniem Ośrodek kieruje się zasadami rzetelności, efektywności i celowości ich wykorzystania.

§ 15. 1. Mienie GOPS jest mieniem komunalnym, do którego stosuje się postanowienia ustawy o samorządzie gminnym.

2. GOPS gospodaruje powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie na podstawie stosownej umowy.

V. Postanowienia końcowe

§ 16. GOPS używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby oraz pieczęci urzędowych.

§ 17. 1. W GOPS wykonuje się czynności kancelaryjne na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r w sprawie postępowania z dokumentacją ,zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych(Dz.U.Nr.167 poz.1375)

§ 18.

infoRgrafika

Nadzór merytoryczny nad działalnością GOPS sprawuje Wójt i Wojewoda.

§ 19. Zmiana treści niniejszego statutu może nastąpić w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »