| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/199/13 Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 14 marca 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (j.t. Dz. U. z   2012 r poz. 391 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1, art. 41 i   art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  

Rada Miejska w   Koniecpolu  
uchwala co następuje  

§ 1.  

Określa się szczegółowy sposób i   zakres świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z   terenu Miasta i   Gminy Koniecpol i   zagospodarowania tych odpadów, w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§ 2.  

Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych.  

§ 3.  

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, prowadzone będzie z   częstotliwością określoną w   Regulaminie utrzymania czystości i   porządku na terenie Miasta i   Gminy Koniecpol.  

§ 4.  

W punkcie selektywnej zbiórki odpadów, zlokalizowanym w   Koniecpolu na terenie składowiska odpadów komunalnych odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych  

1)   papier,  

2)   szkło,  

3)   tworzywa sztuczne,  

4)   opakowania wielomateriałowe,  

5)   metal,  

6)   popiół,  

7)   odpady wielkogabarytowe,  

8)   przeterminowane leki i   chemikalia,  

9)   zużyte baterie i   akumulatory,  

10)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny,  

11)   zużyte opony,  

12)   odpady budowlane i   rozbiórkowe.  

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczyć będzie usługi dwa razy w   tygodniu (wtorek,sobota) w   godzinach od 10 00 do 17 00 .  

Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpadów, odpady komunalne zebrane w   sposób selektywny, w   przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem .  

§ 5.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Koniecpol.  

§ 6.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Koniecpolu  


Pan   Mieczysław   Duda

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Emil Kowalski

www.asib.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »