| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/385/2013 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały NR XXVII/343/2012 Rady Gminy Rudziniec z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudziniec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach    (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach oraz po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Rada Gminy Rudziniec uchwala,

co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Rudziniec  NR XXVII/343/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudziniec (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2013 r., poz. 1432), w załączniku do uchwały, wprowadza się następujące zmiany:

1) w Rozdziale 3 Regulaminu:

a) w § 8 ust 2 lit. a otrzymuje nowe brzmienie: „a) na odpady zielone oraz kuchenne ulegające biodegradacji pojemnik o pojemności co najmniej 0,11 m³ lub worki o pojemności co najmniej 80 l”;

b) w § 8 ust. 3

- lit. d otrzymuje nowe brzmienie: „d) pojemniki na tworzywa sztuczne i metale będą koloru żółtego”;

- skreśla się lit. e.

c) w § 11 skreśla się ust. 7

2) w Rozdziale 4 Regulaminu§12 otrzymuje nowe brzmienie:

§ 12 Odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi następuje, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:00 do 18:00 oraz w soboty w godzinach od 8:00 do 16:00, według następującego harmonogramu:

a) odpady zielone oraz kuchenne ulegające biodegradacji odbierane są nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 31 października;

b) pozostałe odpady selektywnie zebrane odbierane są nie rzadziej niż raz w miesiącu;

c) odpady zmieszane (niesegregowane) odbierane są nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bernard Kukowka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »