| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/386/2013 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały NR XXVII/342/2012 Rady Gminy Rudziniec z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach    (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Rada Gminy Rudziniec uchwala,
co następuje:

§ 1. W uchwale NR XXVII/342/2012 Rady Gminy Rudziniec z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 2. Ustala się, iż z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości częściowo zamieszkałych i częściowo niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady komunalne, w zamian za uiszczoną opłatę odbierane będą wszystkie odpady komunalne zmieszane i frakcje odpadów segregowanych, o których mowa w § 3 pkt 2 niniejszej uchwały. Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych obejmują także wyposażenie w/w nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym”.

2) § 3 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 3. Określa się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:

1) odpady komunalne zmieszane: nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;

2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, tj. papier, opakowania wielomateriałowe, szkło, tworzywa sztuczne i metal: nie rzadziej niż raz w miesiącu;

3) odpady wielkogabarytowe: nie rzadziej niż dwa razy w roku w ramach zbiórek akcyjnych przeprowadzonych zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem;

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: nie rzadziej niż raz w roku w ramach zbiórek akcyjnych przeprowadzonych zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem;

5) odpady zielone oraz kuchenne ulegające biodegradacji odbierane są nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 31 października”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bernard Kukowka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Impel Facility Services spółka z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »