| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/251/13 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala:

§ 1. Określić szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zebrzydowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) z nieruchomości odbiera się każdą ilość odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach i workach przeznaczonych do zbierania odpadów, o pojemnościach określonych w uchwale w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Zebrzydowice za wyjątkiem odpadów, które zostały określone jako rodzaj usługi dodatkowej podlegającej dodatkowej opłacie,

2) nieruchomość zostanie wyposażona w worki jednorazowego użytku niezbędne do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,

3) odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów zebranych selektywnie będzie prowadzona bezpośrednio od właścicieli nieruchomości.

§ 3. 1. W okresie od 1 maja do 31 października ustala się następującą częstotliwość odbierania zebranych na nieruchomości zamieszkałej:

1) odpadów zmieszanych oraz pozostałości z segregowania odpadów:

a) w przypadku zabudowy wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz na tydzień zgodnie z harmonogramem,

b) w przypadku zabudowy jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem, przy czym częstotliwość wywozu odpadów winna zapewnić lokalne potrzeby w tym zakresie oraz gwarantować utrzymanie właściwych warunków sanitarno-epidemiologicznych,

2) papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, szkła, opakowań ze szkła, metali, opakowań z metalu, zmieszanych odpadów opakowaniowych oraz opakowań wielomateriałowych - raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem oraz w każdą sobotę w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

3) zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów oraz zużytego oleju odpadowego - w każdą sobotę w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

4) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych - zbiórka w miesiącu październiku zgodnie z harmonogramem oraz w każdą sobotę w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

5) zużytych opon o średnicy do 1000 mm - zbiórka w miesiącu październiku zgodnie z harmonogramem oraz w każdą sobotę w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

6) odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, ogrodowych i zielonych - w każdą sobotę w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

7) odpadów budowlanych i rozbiórkowych z remontów prowadzonych samodzielnie (gruz itp.) do 500 kg – nie częściej niż dwa razy do roku, dostarczonych przez mieszkańca do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

8) chemikaliów (opakowania po nawozach sztucznych oraz opakowania po farbach i lakierach) - w każdą sobotę w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. W okresie od 1 listopada do 30 kwietnia ustala się następującą częstotliwość odbierania zebranych na nieruchomości zamieszkałej:

1) odpadów zmieszanych oraz pozostałości z segregowania odpadów:

a) w przypadku zabudowy wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz na tydzień zgodnie z harmonogramem,

b) w przypadku zabudowy jednorodzinnej – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu zgodnie z harmonogramem, przy czym częstotliwość wywozu odpadów winna zapewnić lokalne potrzeby w tym zakresie oraz gwarantować utrzymanie właściwych warunków sanitarno-epidemiologicznych,

2) papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, szkła, opakowań ze szkła, metali, opakowań z metalu, zmieszanych odpadów opakowaniowych oraz opakowań wielomateriałowych - raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem oraz w soboty, dwa razy w miesiącu (po 1 i po 15 danego miesiąca) w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

3) zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów oraz zużytego oleju odpadowego - w soboty, dwa razy w miesiącu (po 1 i po 15 danego miesiąca) w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

4) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych - zbiórka w miesiącu kwietniu zgodnie z harmonogramem oraz w soboty, dwa razy w miesiącu (po 1 i po 15 danego miesiąca) w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

5) zużytych opon o średnicy do 1000 mm - zbiórka w miesiącu kwietniu zgodnie z harmonogramem oraz w soboty, dwa razy w miesiącu (po 1 i po 15 danego miesiąca) w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

6) odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, ogrodowych i zielonych - w soboty, dwa razy w miesiącu (po 1 i po 15 danego miesiąca) w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

7) odpadów budowlanych i rozbiórkowych z remontów prowadzonych samodzielnie (gruz itp.) do 500 kg – nie częściej niż dwa razy do roku, dostarczonych przez mieszkańca do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

8) chemikaliów (opakowania po nawozach sztucznych oraz opakowania po farbach i lakierach) - w soboty, dwa razy w miesiącu (po 1 i po 15 danego miesiąca) w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 4. Przeterminowane leki i chemikalia należy oddawać do pojemników na zużyte leki i opakowania po nich, zlokalizowane w aptekach i punktach aptecznych znajdujących się na terenie Gminy Zebrzydowice, które taką praktykę zadeklarują.

§ 5. 1. Ustala się, że punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych od osób zamieszkujących Gminę Zebrzydowice, musi spełniać następujące warunki:

1) lokalizacja zapewniająca dogodny dojazd dla mieszkańców gminy,

2) teren utwardzony, skanalizowany, ogrodzony, oświetlony oraz dozorowany,

3) wyposażony w:

a) kontenery do gromadzenia odpadów zapewniające selektywne gromadzenie odpadów komunalnych,

b) wagę z ważnym świadectwem zgodności Głównego Urzędu Miar,

c) monitoring.

2. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych będą odbierane wszystkie odpady komunalne dostarczone w sposób selektywny przez właściciela nieruchomości w terminach i godzinach pracy punktu,

3. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie czynny co najmniej:

1) w każdą sobotę w okresie od 1 maja do 31 października, w godz. od 8.00 do 16.00

2) dwa razy w miesiącu, w soboty po ( 1 i po 15 danego miesiąca) w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia w godz. od 8.00 do 16.00.

4. Dopuszcza się powierzenie zorganizowania i prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiotowi wyłonionemu w drodze przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

§ 6. Odpady, które należy gromadzić na nieruchomości oddzielnie, tj. odpady niebezpieczne, zużyte opony, odpady kuchenne ulegające biodegradacji, ogrodowe i zielone, właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest zagospodarować odpady w następujący sposób:

a) właściciele nieruchomości przekazują do punktu selektywnej zbiórki odpadów, odpady komunalne zebrane w sposób selektywny w terminach i godzinach pracy punktu

b) przeterminowane leki wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych aptekach

c) baterie należy wrzucać do oznaczonych pojemników znajdujących się w szkołach i innych obiektach użyteczności publicznej.

§ 7. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, samodzielnie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (GPSZOK-u), odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem.

§ 8. Wójt Gminy Zebrzydowice podaje do publicznej wiadomości plan odbioru odpadów, terminy i godziny pracy punktu selektywnego zbierania odpadów poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zebrzydowice oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


mgr Kazimierz Grygierek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »