| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/192/2013 Rady Gminy Chybie

z dnia 19 marca 2013r.

w sprawie Programu wspierania rodziny w Gminie Chybie na lata 2013-2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2013 r poz. 135 ),

Rada Gminy Chybie uchwala:

§ 1. Uchwala się „  Program wspierania rodziny w Gminie Chybie na lata 2013-2015”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Chybie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Wardas


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/192/2013
Rady Gminy Chybie
z dnia 19 marca 2013 r.

PROGRAM WSPIERANIA RODZINY

W

GMINIE CHYBIE

NA LATA   2013-2015

infoRgrafika

SPIS TREŚCI                                                                       Strona

I. Wstęp………………………………………………………..               3

II. Diagnoza Środowiska………………………………………               4

III. Cele programu………………………………………………               9

IV. Zadania realizowane w ramach programu………………               9

V. Sposób realizacji zadań…………………………………..               11

VI. Realizatorzy i partnerzy programu……………………….               12

VII. Zasady finansowania programu………………………….               12

VIII. Ewaluacja i ocena programu……………………………..               13

IX. Sposób kontroli realizacji programu……………………..               14

I. WSTĘP

Każdy człowiek żyje w określonym środowisku. Pierwszym, a zarazem najważniejszym środowiskiem wychowawczym jest rodzina.

Rodzina jest podstawowym środowiskiem funkcjonowania i rozwoju dziecka, które powinno zapewnić mu bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne. W rodzinie dziecko styka się po raz pierwszy z innymi ludźmi, nawiązuje pierwsze kontakty, zdobywa pierwsze doświadczenia.

Rodzina stanowi dla dziecka najlepsze naturalne środowisko, w którym otoczone indywidualną opieką ma możliwość zaspakajania swoich potrzeb, dzięki czemu może się prawidłowo rozwijać.

Rodzina oddziałuje w sposób świadomy i nieświadomy na dziecko, przekazując mu system wartości, tradycje, kształtując jego aktywność i postępowanie na całe życie.

Rodzina jest najbardziej stabilnym punktem odniesienia w doświadczeniu dziecka. Do najważniejszych funkcji rodziny należą :

1) funkcja prokreacyjna – zapewnienie ciągłości gatunku,

2) funkcja społeczna – przygotowanie dziecka do wejścia w życie społeczne, pielęgnowanie go, wychowywanie, zaspokajanie potrzeb emocjonalnych,

3) funkcja kulturowa – przekazywanie dziecku dziedzictwa kulturowego,

4) funkcja gospodarcza – prowadzenie gospodarstwa domowego.

To od swoich rodziców dziecko uczy się myśleć, mówić, kontrolować i opanować swoje reakcje.

Ochrona prawna rodziny jest jedną z podstawowych zasad Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. W myśl art.72 ust. 1 i 2 Konstytucji organy władzy publicznej zobowiązane są do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.

Dlatego, jeżeli w funkcjonowaniu rodziny pojawiają się dysfunkcje, instytucje i służby zobligowane do wspierania rodziny zobowiązane są do podjęcia na  rzecz dziecka i rodziny określonych działań.

Mianem rodziny dysfunkcyjnej określa się rodzinę, w której  konflikt, złe zachowanie, często zaniedbywanie dzieci lub nadużycie ze strony poszczególnych rodziców występują stale i regularnie. Dzieci w takich rodzinach dorastają z przekonaniem, że takie rozwiązanie jest normalne.

Aktualne badania socjologiczne wskazują, że proces wychowania i socjalizacji dzieci i młodzieży w rodzinie bywa zdeformowany przez takie zjawiska jak: alkoholizm, ubóstwo, rozpad rodzinny przez rozwód, nieporadność życiową rodziców, a także przestępstwo przeciwko rodzinie, w tym przeciw dzieciom. Rodziny takie wymagają stałego wsparcia i monitorowania przez przedstawicieli rożnych grup zawodowych: pracowników socjalnych, asystentów rodziny, policji, pedagogów szkolnych, kuratorów sądowych.

W styczniu 2012 r. weszła w życie Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która określa między innymi zadania gminy w tym zakresie.

Jednym z tych zadań, co wynika z art.176 cyt. ustawy,  jest obowiązek opracowania 3- letnich   gminnych  programów wspierania rodziny.

Celem programu jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji, a zwłaszcza przeżywających trudności związanych z opieką i wychowywaniem dzieci, zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz rozwiązywanie już istniejących, rozwijanie profesjonalnych form pomocy rodzinie w środowisku.

II. DIAGNOZA ŚRODOWISKA I PROBLEMU

LUDNOŚĆ GMINY CHYBIE

W rozwoju demograficznym Gminy Chybie występuje charakterystyczny dla Polski trend polegający na okresowym przyroście lub ubytku liczby ludności, co jest wynikiem tzw. wyżów i niżów demograficznych. Zjawiska te mają istotny wpływ np. na planowanie potrzeb w usługach publicznych, oświacie i wychowaniu, pomocy społecznej, ochronie zdrowia oraz na rynek pracy.

Struktura i dynamika ludności Gminy Chybie w latach 2010, 2011 i 2012


Wyszczególnienie


2010


2011


2012


Ogółem ludność :


9362


9397


9500


w tym mężczyzn :


4587
( 48,9% )


4625
( 49,21 % )


4681
( 49,27%)


w tym kobiet :


4775
( 51,00 %)


4772
( 50,78% )


4819
( 50,72% )

Źródło : Urząd Gminy w Chybiu

Ludność Gminy Chybie w poszczególnych sołectwach według płci

stan na 31 grudnia 2012 r.

Sołectwo

Ogółem

Mężczyźni

Kobiety

Dzieci i młodzież do lat 18


Chybie

3903

1936

1967

888


Frelichów

627

321

306

156


Mnich

3622

1756

1866

780


Zaborze

1036

517

519

242


Zarzecze

312

151

161

76

Źródło: Urząd Gminy w Chybiu

Karta Diagnostyczna Nr 1 Programu Wspierania Rodziny

- stan na grudzień 2012 r.


WYSZCZEGÓLNIENIE


OGÓŁEM


MĘŻCZYŹNI


KOBIETY


OGÓŁEM LUDNOŚĆ

9500

4681

4819

W wieku przedprodukcyjnym
/ 0-13 lat /

1569

817

752

W wieku przedprodukcyjnym
/ 14-18 lat /

573

317

256

Źródło: Urząd Gminy w Chybiu, PCPR w Cieszynie

Karta diagnostyczna Nr 2 Programu Wspierania Rodziny


WYSZCZEGÓLNIENIE


Rok 2010


Rok 2011


ROK 2012

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej w tym :


435


423


460

Liczba rodzin z 1 dzieckiem


28


33


33


Liczba rodzin z 2 dzieci


32


23


38

Liczba rodzin z 3 dzieci

18

19

22

Liczba rodzin z 4 i więcej dzieci

18

20

16

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne ogółem :

593

512

586

liczba rodzin pobierających  zasiłki rodzinne w tym:

225

204

186

Liczba rodzina
z 1 dzieckiem

78

69

56

Liczba rodzin
z 2 dzieci

80

75

78

Liczba rodzin
z 3 dzieci

43

39

37

Liczba rodzin
z 4 i więcej dzieci

24

21

20

Liczba dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością

48

50

53

Liczba rodzin korzystających funduszu alimentacyjnego w tym:

29

33

31

Liczba rodzin z 1 dzieckiem

16

17

16

Liczba rodzin z 2 dzieci

8

10

7

Liczba rodzin z 3 i więcej dzieci

6

6

8

Liczba rodzin korzystających z dodatku mieszkaniowego

19

18

22

Źródło:  GOPS w Chybiu

Karta diagnostyczna Nr 3 Programu Wspierania Rodziny

Główne przyczyny i powody ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej

Występujący problem

Rok 2010
Ilość osób

Rok 2011
Ilość osób

Rok 2012
Ilość osób

Ubóstwo

339

320

263

Niepełnosprawność

208

164

135

Bezrobocie

352

318

296


Potrzeba ochrony
Macierzyństwa

245

254

268

Długotrwała choroba

233

205

189

Alkoholizm

33

38

21

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych

149

178

169

Wielodzietność

118

116

106

Rodziny niepełne

87

106

97

Przemoc w rodzinie

28

21

14

Liczba dzieci z terenu Gminy Chybie przebywających w pieczy zastępczej

13

17

16

Źródło :  GOPS w Chybiu

Odbiorcami Gminnego  Programu Wspierania Rodziny będą rodziny zamieszkałe w Gminie Chybie, doświadczające problemów opiekuńczo-wychowawczych, zagrożone umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej.

III. CELE PROGRAMU :

1. Cel główny :

              Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

2. Cele szczegółowe:

1) Wsparcie materialne, zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

2) Wspieranie rodzin zagrożonych patologią, rodzin dysfunkcyjnych w rozwiązywaniu ich problemów wychowawczo-opiekuńczych

IV. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU:

Cele szczegółowe  ad.1

1) świadczenie pomocy materialnej i rzeczowej na rzecz rodzin  będących w trudnej sytuacjach materialnej i życiowej;

2) objęcie dzieci i młodzieży szkolnej bezpłatnym dożywianiem w przedszkolach i szkołach do ukończenia szkół ponadgimnazjalnych;

3) świadczenie pomocy w formie zaopatrzenia dzieci i młodzieży szkolnej w podręczniki i przybory szkolne;

4) umożliwienie dzieciom i młodzieży szkolnej korzystania z pomocy w formie  stypendiów szkolnych;

5) umożliwienie dzieciom i młodzieży szkolnej udziału w zajęciach w świetlicach socjoterapeutycznych;

6) umożliwienie dzieciom i młodzieży szkolnej, wyjazdu na wypoczynek letni i zimowy, zorganizowanie czasu wolnego w czasie przerw wakacyjnych;

7) umożliwienie dzieciom i młodzieży szkolnej udziału w zajęciach korekcyjnych;

8) świadczenie pomocy w formie zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży szkolnej;

9) zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na pobyt dzieci i młodzieży szkolnej w pieczy zastępczej.

Cele szczegółowe ad. 2

1) diagnozowanie i monitoring skali potrzeb i problemów rodzin,

2) profilaktyka poprzez edukację i wczesne interweniowanie w rodzinach zagrożonych dysfunkcją,

3) zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej pomocy pedagoga i psychologa,

4) systematyczna praca socjalna,

5) zapewnienie pomocy asystenta rodziny,

6) zapewnienie poradnictwa rodzinnego, prawnego i psychologicznego rodzinom dotkniętych dysfunkcją,

7) doskonalenie lokalnego systemu wsparcia rodzin, w tym kompetencji kadr działających na rzecz dziecka i rodziny,

8) uwrażliwienie i aktywizowanie środowiska lokalnego na potrzeby dzieci i rodzin dysfunkcyjnych,

9) promowanie rodziny jako priorytetu w pracy instytucji i służb na jej rzecz.

V. SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ

W pracy z rodziną ważna jest koordynacja różnych instytucji i służb wspierających rodziny.

Założenie programu jest takie, że praca z rodziną będzie realizowana przez grupę interdyscyplinarną , w skład których w zależności od potrzeb wchodzić będą w szczególności :

- ) pracownik socjalny,

- ) asystent rodziny,

- ) pedagog szkolny,

- ) wychowawca przedszkolny,

- ) kurator zawodowy,

- ) przedstawiciel policji,

- ) przedstawiciel służby zdrowia.

Zadaniem grupy interdyscyplinarnej będzie opracowanie i realizowanie  indywidualnego  planu pomocy na rzecz dziecka i rodziny. Wsparcie i pomoc powinna być kierowana do osób i rodzin, które z rożnych przyczyn nie mogą funkcjonować prawidłowo w oparciu o swoje środki i zasoby.

Wsparcie powinno być wielopłaszczyznowe i obejmować powinno zarówno poprawę ich warunków bytowych, jak i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, barier w dostępie do leczenia i wypoczynku.

Zakłada się, że diagnozę skali potrzeb i problemu przeprowadzać będą wszystkie instytucje i służby zajmujące się problemem w rodzinie.

Zbudowanie gminnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną pozwoli na sukcesywne wsparcie zewnętrzne rodzin.

Poza tym praca z rodziną może być prowadzona w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego ( pedagogicznego, psychologicznego, prawnego i zawodowego ) oraz w formie zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców i dzieci.

VI. REALIZATORZY I PARTNERZY PROGRAMU

Założenia Programu Wspierania Rodziny w ramach swoich kompetencji winny realizować samorządowe jednostki organizacyjne, właściwe organizacje pozarządowe i inne podmioty realizujące zadania na zlecenie Gminy Chybie oraz osoby specjalizujące się, bądź mające kontakt z dzieckiem i rodziną, a są to w szczególności :

1. Właściwy wydział w Urzędzie Gminy Chybie,

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chybiu,

3. Szkoły podstawowe i gimnazjalne z terenu Gminy Chybie,

4. Przedszkola publiczne i niepubliczne z terenu Gminy Chybie,

5. Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu,

6. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chybiu,

7. Zakłady opieki zdrowotnej z terenu Gminy Chybie,

8. Komisariat Policji w Strumieniu,

9. Kościoły,

10. Samorządowe służby i instytucje o zasięgu powiatowym ( PCPR, Sąd Rejonowy w Cieszynie)

VII. ZASADY FINASOWANIA PROGRAMU

Finansowanie programu odbywać się będzie ze środków :

1. środków własnych Gminy Chybie,

2. dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy,

3. dotacji z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych,

4. programów rządowych z zakresu wspierania rodziny,

5. funduszy Unii Europejskiej,

6. innych środków pozyskanych w ramach konkursów dotacyjnych.

VIII. EWALUACJA I OCENA PROGRAMU

Program Wspierania Rodziny w Gminie Chybie  ma charakter otwarty i będzie systematycznie aktualizowany.

Koordynatorem programu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Chybiu.

Ewaluacja Programu będzie oparta na analizie przez GOPS w Chybiu na podstawie danych pozyskanych przede wszystkim z : PCPR w Cieszynie, GOPS w Chybiu, GKRPA w Chybiu ,Szkół z terenu Gminy Chybie i spoza terenu  Gminy Chybie, Komisariatu Policji w Strumieniu, Przedszkoli, Organizacji Pozarządowych.

Zbierane dane dotyczyć będą między innymi :

1. liczby rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,

2. liczby rodzin objętych pomocą asystenta rodziny,

3. liczby dzieci i młodzieży objętych pomocą w formie dożywiania w szkołach i przedszkolach,  „ wyprawki szkolnej ”,stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym, wypoczynku letniego i zimowego,

4. liczby dzieci i młodzieży szkolnej korzystających z zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych,

5. liczby dzieci i młodzieży objętych pomocą pedagogiczną,

6. liczby rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi objętymi praca socjalną,

7. liczby  rodzin korzystających ze specjalistycznego poradnictwa,

8. liczby rodzin z dziećmi, gdzie miały miejsce  interwencje Policji,

9. liczby dzieci i młodzieży, które weszły w konflikt z prawem,

10. liczby dzieci i młodzieży umieszczonej w pieczy zastępczej.

IX. SPOSÓB KONTROLI I REALIZACJI PROGRAMU:

I. W terminie do dnia 31 marca każdego roku Wójt Gminy Chybie przedstawia radzie gminy roczne sprawozdanie z realizacji z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawia potrzeby związane z realizacją zadań.

II. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywania ich wojewodzie w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Wardas

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Piotrowski

Prawnik, aplikant radcowski.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »