| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 186/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 20 marca 2013r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Blachownia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Rada Miejska w Blachowni
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Blachownia”, zwany dalej „Regulaminem”, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 162/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 19 grudnia 2012r.,
w sprawie w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Blachownia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Blachowni


Sławomir Lisek


Załącznik do Uchwały Nr 186/XXXI/2013
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia 20 marca 2013 r.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. W celu utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach położonych na obszarze Gminy Blachownia, jak również dla zapewnienia ochrony jej terenów i środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem odpadami komunalnymi wprowadza się do stosowania niniejszy Regulamin.

§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późniejszymi zmianami),

2) ustawie o odpadach – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 21),

3) odpadach komunalnych wielkogabarytowych – rozumie się przez to jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w ustawie, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu
na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych
do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 7 niniejszego Regulaminu; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów,

4) odpadach budowlanych i rozbiórkowych – rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących
z remontów i innych robót budowlanych, na wykonanie, których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie, których nie jest wymagane zgłoszenie
do administracji budowlano – architektonicznej, przewidziane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),

5) koszach ulicznych – rozumie się przez to kosze usytuowane przy ulicach oraz w miejscach publicznych ( np. parki, skwery, place zabaw itp.)

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz na terenach służących do użytku publicznego

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych poprzez:

1) zbieranie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i workach następujących frakcji odpadów komunalnych:

a) papier,

b) metal,

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) odpady ulegające biodegradacji, jeżeli nie są kompostowane, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

2) zagospodarowanie odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji w miarę możliwości
w kompostownikach poprzez ich kompostowanie,

3) zbieranie na terenie nieruchomości następujących frakcji odpadów komunalnych:

a) przeterminowane leki i chemikalia,

b) zużyte baterie i akumulatory,

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

e) odpady budowlane i rozbiórkowe,

f) zużyte opony,

4) samodzielne dostarczanie do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i zużytych akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon,

5) gromadzenie odpadów wielkogabarytowych odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych
w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i przygotowanie do ich usunięcia w terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych bądź samodzielne dostarczanie odpadów wielkogabarytowych do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 4. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny służące do użytku publicznego,
są zobowiązani do ustawienia na tych terenach pojemników na odpady.

§ 5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości, poprzez odgarnięcie i spryzmowanie zgarniętego śniegu i lodu w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów oraz podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika. Środki użyte do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania.

§ 6. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się:

1) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez właściciela pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej
lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie, zgodnie z przepisami ustawy, w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych i do ziemi,

2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych.

2. Zezwala się na dokonywanie doraźnych napraw samochodów wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych przez właściciela nieruchomości, pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz nie będą powodowały zanieczyszczenia wody lub gleby, a sposób postępowania
z odpadami powstającymi w wyniku naprawy będzie zgodny z odpowiednimi przepisami szczególnymi.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników, ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 7. 1. Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem wymienionych niżej zasad.

2. Na terenie gminy odpady komunalne powinno zbierać się w:

1) koszach ulicznych o pojemności co najmniej 20 l,

2) pojemnikach (kubłach) na odpady zmieszane o pojemności 120 l - 1100 l,

3) przezroczystych workach polietylenowych PE-HD na odpady zbierane selektywnie, o pojemności 120 l, w następującej kolorystyce:

a) niebieski, który może być oznaczony napisem „Papier” - z przeznaczeniem na papier,

b) zielony, który może być oznaczony napisem „Szkło” - z przeznaczeniem na szkło,

c) żółty, który może być oznaczony napisem „Tworzywa sztuczne” - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,

d) czerwony, który może być oznaczony napisem „Metal” – z przeznaczeniem na odpady metalowe,

e) brązowy, który może być oznaczony napisem „Bioodpady” – z przeznaczeniem na odpady

biodegradowalne,

4) pojemnikach na odpady zbierane selektywnie dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej
o pojemności 120 l - 1100 l.

3. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w pojemnikach (kubłach) o minimalnej pojemności, uwzględniając następujące normy:

1) dla nieruchomości na której zamieszkują 1 do 3 osoby – 120 l

2) dla nieruchomości na której zamieszkuje od 4 do 6 osób – 240 l,

3) dla nieruchomości na której zamieszkuje od 7 do 10 osób – 2 x 240 l,

4) dla nieruchomości na której zamieszkuje od 11 do 20 osób – 1100 l, przyjmując na każde następne 10 osób pojemnik o pojemności 1100 l,

5) dla nieruchomości na której znajdują się budynki użyteczności publicznej, poza wymienionymi niżej, nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności co najmniej 1100 l,

6) dla szkół wszelkiego typu – nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności co najmniej 1100 l,

7) dla żłobków i przedszkoli –nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności co najmniej 1100 l,

8) dla lokali handlowych –nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności co najmniej 240 l,

9) dla lokali gastronomicznych – nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności co najmniej 240 l,

10) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych – nie mniej niż jeden pojemnik
o pojemności co najmniej 120 l,

11) dla hoteli, pensjonatów itp. –nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności co najmniej 120 l,

12) dla cmentarzy – nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności co najmniej 1100 l,

13) dla ogródków działkowych zrzeszonych – nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności co najmniej 1100 l

14) dla nieruchomości w zabudowie letniskowej – nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności co najmniej 120 l.

15) administratorzy targowisk są zobowiązani do wyposażenia terenu targowiska w odrębne pojemniki
na odpady komunalne i ulegające biodegradacji oraz systematyczne ich opróżnianie – nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności co najmniej 240 l na każdą frakcję wymienioną w § 3, pkt 1 podpunkt 1).

§ 8. 1. Pojemniki winny być ustawione w granicach nieruchomości z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690),
na równej nawierzchni, w miarę możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.

2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym i technicznym.

§ 9. 1. Prowadzący działalność gospodarczą handlowo-usługową są zobowiązani ustawić w miejscach publicznie dostępnych, w szczególności przed sklepami, punktami usługowo-handlowymi, gastronomicznymi, kosze na odpady komunalne o pojemności nie mniejszej niż 20 l, przeznaczone
dla klientów w ilości zapewniającej czystość i porządek w sąsiedztwie prowadzonej działalności handlowo-usługowej,

2. Właściciele nieruchomości lub przedsiębiorcy użytkujący tereny komunikacji publicznej zobowiązani są wyposażyć miejsca publiczne takie jak w szczególności drogi publiczne, ciągi pieszo-jezdne, przystanki komunikacji, parki w zamocowane na stałe kosze uliczne o minimalnej pojemności 20 l w miarę potrzeb, zgodnie z następującymi zasadami:

1) na chodnikach kosze należy ustawiać w odległości nie większej niż 500 m od siebie,

2) na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lokalizować przy wiatach przystankowych a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 10. Gospodarka odpadami powinna wypełniać wszystkie wymagania zawarte w Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014.

§ 11. Komunalne osady ściekowe oraz odpady ulegające biodegradacji w pierwszej kolejności należy wykorzystać w instalacjach służących do produkcji biogazu oraz kompostu, który może zostać wykorzystany w celach nawozowych.

§ 12. Odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów należy kierować do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych właściwych dla Regionu I, kierując się zasadą lepszej technologii.

§ 13. 1. W ramach działań zmierzających do poprawy gospodarki odpadami należy:

1) prowadzić działania promujące postawy i działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów powstających na nieruchomościach,

2) informować, szczególnie w okresie poprzedzającym sezon grzewczy o wpływie spalania odpadów
w piecach centralnego ogrzewania na środowisko i organizm ludzki,

3) promować kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji powstających w/na nieruchomościach w zabudowie jednorodzinnej.

Rozdział 5.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 14. 1. Odpady komunalne zmieszane należy usuwać z nieruchomości z częstotliwością;

1) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż co 4 tygodnie,

2) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, przy czym częstotliwość wywozu odpadów winna zapewnić lokalne potrzeby w tym zakresie oraz gwarantować utrzymanie właściwych warunków sanitarno-higienicznych.

2. Odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki należy usuwać zgodnie z następującą
częstotliwością:

1) papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe:

a) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej co najmniej jeden raz w miesiącu,

b) dla nieruchomości na której znajdują się obiekty użyteczności publicznej co najmniej jeden raz
w miesiącu,

c) dla punktów selektywnego zbierania odpadów według potrzeb, co najmniej jednak jeden raz
w miesiącu,

d) dla ogródków działkowych zrzeszonych co najmniej jeden raz w miesiącu,

e) dla nieruchomości w zabudowie letniskowej co najmniej jeden raz w miesiącu,

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony na bieżąco do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

3) odpady wielkogabarytowe co najmniej dwa razy w roku,

4) przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory na bieżąco do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ponadto przeterminowane leki można wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych aptekach, baterie można wrzucać do pojemników znajdujących się w punktach sprzedaży i placówkach oświatowych. Lista punktów zbiórki odpadów zamieszczana jest
na stronie internetowej gminy.

5) odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji co najmniej jeden raz w miesiącu.

3. Niezależnie od częstotliwości usuwania odpadów zbieranych selektywnie, wymienionych w ust. 2, mieszkańcy mogą pozbywać się odpadów zbieranych selektywnie w następujący sposób:

a) przekazywać do stałych lub mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów,

b) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

4. Ustala się następującą częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych
do użytku publicznego:

1) z koszy ulicznych co najmniej raz na tydzień, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników, w razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość usuwania odpadów.

2) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się co najmniej jeden raz w miesiącu,
nie dopuszczając do przepełnienia pojemników, w razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość usuwania odpadów.

§ 15. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany wystawić pojemnik i worek przeznaczony
do odbierania odpadów w dniu odbioru, zgodnie z ustalonym harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości tak, aby nie zakłócać ruchu pieszego oraz komunikacji samochodowej.

§ 16. Zbiorniki bezodpływowe powinny być opróżniane z częstotliwością wynikającą z pojemności zbiornika w sposób gwarantujący, że nie nastąpi jakikolwiek wypływ ze zbiornika (zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia), a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód powierzchniowych
oraz podziemnych, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 17. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Obowiązki właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe:

1) zabrania się właścicielom zwierząt domowych wypuszczania ich bez dozoru poza teren nieruchomości, a w budownictwie wielorodzinnym poza obręb własnego mieszkania,

2) wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne w rozumieniu przepisów odrębnych oraz w inny sposób zagrażającego otoczeniu – także w kaganiec,

3) w miejscach publicznych prowadzić psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną lub psa w inny sposób zagrażającego otoczeniu dodatkowo w nałożonym kagańcu,

4) zwolnienie przez właściciela psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w przypadku, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich,

5) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach
lubw poszczególnych nieruchomościach.

§ 18. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w pomieszczeniach zamkniętych i terenach ogrodzonych tak, by nie mogły przedostać się na drogi publiczne oraz tereny przeznaczone do użytku publicznego. Utrzymanie zwierząt nie może powodować uciążliwości, w szczególności zapachowych (odory) dla innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub na nieruchomościach sąsiednich.

2. Wytwarzane w trakcie utrzymania zwierząt gospodarskich odpady i nieczystości należy gromadzić
i usuwać w sposób zgodny z prawem, niepowodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

3. Należy przeprowadzać co najmniej raz w roku dezynfekcję pomieszczeń gospodarskich w których prowadzona jest hodowla zwierząt.

4. Zabrania się trzymania zwierząt gospodarskich w budynkach mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej.

Rozdział 8.
Wyznaczenie obszarów podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy
jejprzeprowadzania

§ 19. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:

1) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa spożywczego, bądź przechowywania produktów rolno-spożywczych, budynkami produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi.

2) obszary wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej.

2. Deratyzację na obszarach wymienionych w pkt 1 należy przeprowadzić raz w roku w miesiącu wrześniu lub październiku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SmartMedia

SmartMedia to firma technologiczna i lider rynku producentów oprogramowania do zarządzania majątkiem i inwentaryzacji. Oprogramowanie tworzone w ścisłej współpracy z ekonomistami, prawnikami, księgowymi i najlepszymi programistami firmy. To dzięki temu rozwiązania SmartMedia są zgodne z obecnymi wymogami prawa oraz światowymi standardami informatycznymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »