| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV.188.2013 Rady Gminy Przystajń

z dnia 25 marca 2013r.

w sprawie sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Przystajń i jej jednostkom podległym oraz wskazanie organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty, zwane dalej „udzielaniem ulg”, należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie Przystajń oraz jej jednostkom podległym i wskazuje się organy do tego uprawnione.

§ 2. 1. Należności pieniężne, o których mowa w § 1 mogą być umorzone w całości lub w części, rozkładane na raty, odraczane jeżeli:

a) dłużnik będący osobą fizyczną - zmarł nie pozostawiając spadkobierców odpowiadających za zobowiązanie, a nie można ściągnąć należności z masy spadkowej,

b) dłużnik będący osobą fizyczną - zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawił majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów,

c) dłużnik będący osobą prawną - został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

d) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,

e) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,

f) należność jest mniejsza od podwójnej kwoty najniższej opłaty sądowej od pozwu.

2. Udzielanie ulg może nastąpić na wniosek dłużnika lub z urzędu.

§ 3. Udzielanie ulg w spłacie odsetek od należności głównej oraz innych należności ubocznych następuje na zasadach i w przypadkach określonych w § 2.

§ 4. 1. Udzielanie ulg powinno być poprzedzone przeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego, które pozwoli ocenić zdolność płatniczą dłużnika oraz wykaże przesłanki do zastosowania ulgi.

2. Jeżeli w trakcie postępowania wyjaśniającego przedstawione dokumenty uznane są za niewystarczające i na ich podstawie nie można potwierdzić istnienia przesłanek do udzielenia ulg wzywa się dłużnika do uzupełnienia i wyznacza termin ich usunięcia.

3. Nieuzupełnienie przez dłużnika wniosku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie przedmiotowego wniosku bez rozpatrzenia.

4. Udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnej, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenia zachodzą co do wszystkich zobowiązanych.

§ 5. 1. W przypadku wniosku o umorzenie odsetek za zwłokę – odsetki liczy się od dnia wymagalności do dnia zapłaty należności głównej.

2. W przypadku wniosku o udzielenie innej ulgi w spłacie należności pieniężnej - odsetki za zwłokę liczy się do dnia złożenia wniosku przez dłużnika.

3. Jeżeli dłużnik nie dokona zapłaty odroczonej należności lub nie zapłaci jakiejkolwiek z rat, na które należność została rozłożona, należność staje się natychmiast wymagalna w pełnej wysokości wraz z naliczeniem odsetek od pierwotnego terminu płatności i podlega windykacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Okres odroczenia terminu spłaty należności nie może przekraczać 12 miesięcy, natomiast okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 24 miesiące.

§ 6. Organami uprawnionymi do udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych są:

a) kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych jeżeli wartość nie przekracza kwoty 1000,00 zł.

b) Wójt Gminy – jeżeli wartość należności pieniężnej przekracza kwotę, o której mowa w pkt a.

§ 7. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych przedstawiają Wójtowi Gminy sprawozdanie dotyczące udzielanych ulg w spłacie należności w terminie:

- do 30 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca danego roku,

- do 31 stycznia za okres od 1 lipca do 31 grudnia roku poprzedniego.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Henryka Kapuścik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »