| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/392/13 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z późn. zm.), art. 6 r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów:

1) dodatkowe odbiory odpadów komunalnych wytworzonych w większej ilości niż przewiduje to normatyw przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów,

2) podstawienie oraz odbiór pojemnika przeznaczonego na odpady komunalne ulegające biodegradacji i odpady zielone oraz odbiór odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i odpadów zielonych.

2. Zapotrzebowanie na skorzystanie z usługi dodatkowego odbioru odpadów należy zgłosić w formie deklaracji, której wzór określi Zarządzenie Burmistrza Pszczyny.

3. Zapotrzebowanie na skorzystanie z usługi podstawienia oraz odbioru pojemnika przeznaczonego na odpady komunalne ulegające biodegradacji i odpady zielone oraz odbiór odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i odpadów zielonych należy zgłosić w formie deklaracji, której wzór określi Zarządzenie Burmistrza Pszczyny.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIII/318/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia
27 września 2012 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śl.
z 2012 r. poz. 4654 z dnia 12.11.2012 r.) zmieniona Uchwałą Nr XXVII/356/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 13 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 142 z dnia 7.01.2013 r.).

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2013 r.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pszczynie, umieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Pszczynie oraz opublikowanie w lokalnej prasie.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Uzasadnienie


Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach umożliwia gminom, na mocy uchwały rady gminy, podjęcie stosownych rozstrzygnięć w przypadku chęci przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz ich utrzymywanie w odpowiednim stanie wraz z finansowaniem takiego przedsięwzięcia w ramach kosztów odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zgodnie z art. 1 pkt 8 lit. c ww. ustawy z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym.

W związku z przejęciem przez gminę tych obowiązków wyposażenie posesji w pojemniki przestaje być usługą dodatkową i zmienia się charakter świadczenia tej usługi. W związku
z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały, jako akt prawa miejscowego, objęty jest konsultacjami społecznymi,
zgodnie z treścią Uchwały Nr LI/559/10 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

W trakcie trwania konsultacji tj. od 8 marca do 18 marca 2013 r. do projektu uchwały wpłynęły opinie i uwagi, po zapoznaniu się z nimi do projektu uchwały nie wprowadzono zmian.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Janiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »