| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/393/13 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z późn. zm.), art. 6 k i art. 6 r ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.),
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.) oraz
po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 16,00 zł/osobę/miesiąc.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 9,20 zł/osobę/miesiąc.

§ 2. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowić będzie iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 1 ust. 1 lub w § 1 ust. 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2013 r.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pszczynie, umieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Pszczynie oraz opublikowanie w lokalnej prasie.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Uzasadnienie


Artykuł 6k ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, iż rada gminy w drodze uchwały ustali stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z art. 6k ust. 2 rada gminy określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bierze pod uwagę: liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ust. 2 (koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu).
Zgodnie z art. 1 pkt 8 lit. c ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Wysokość stawki opłaty została ustalona w oparciu kalkulację uwzględniającą zapisy art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmianch. Zgodnie z art. 6k ust. 3 Rada Gminy zobowiązana jest do określenia niższych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Taki mechanizm umożliwi osiągnięcie celów ekologicznych, o których mowa w art. 3b i 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Warunkiem uzyskania niższej opłaty będzie wydzielanie ze strumienia wytwarzanych odpadów szkła, makulatury, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych
oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

W przypadku braku selektywnej zbiórki ww. odpadów, wszystkie odpady zebrane kwalifikuje się jako odpady zmieszane i odbiera się je wraz z innymi odpadami zmieszanymi. Opłata za odbiór odpadów komunalnych jest wówczas wyższa.

Niniejsza uchwała jest wypełnieniem ustawowego obowiązku.

Projekt uchwały, jako akt prawa miejscowego, objęty jest konsultacjami społecznymi, zgodnie z treścią Uchwały Nr LI/559/10 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

W trakcie trwania konsultacji tj. od 8 marca do 18 marca 2013 r. do projektu uchwały wpłynęły opinie i uwagi, po zapoznaniu się z nimi do projektu uchwały nie wprowadzono zmian.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Gałecki

Ekspert w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »