| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 609/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Sosnowca

Na podstawie art. 5a, art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) Rada Miejska w Sosnowcu uchwala:

§ 1. W przypadkach przewidzianych ustawą lub w innych sprawach ważnych dla miasta mogą być przeprowadzane konsultacje społeczne z mieszkańcami Sosnowca na zasadach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale.

§ 2. 1. Inicjatywę przeprowadzenia konsultacji mają:

1) Prezydent Miasta Sosnowca,

2) radni miasta Sosnowca w liczbie co najmniej pięciu,

3) 10 członków rad dzielnic,

4) Młodzieżowa Rada Miasta w formie uchwały podjętej bezwzględną większością głosów członków Rady,

5) mieszkańcy miasta w liczbie co najmniej 1% osób posiadających czynne prawo wyborcze zamieszkujących obszar, który ma zostać objęty konsultacjami lub 1% grupy społecznej, której dotyczy temat konsultacji. Liczba mieszkańców popierająca inicjatywę nie może być mniejsza niż 50 osób.

2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien określać:

1) przedmiot konsultacji,

2) zasięg terytorialny konsultacji,

3) proponowane formy przeprowadzenia konsultacji,

4) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji.

3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez mieszkańców, oprócz wymagań określonych w ust. 2 powinien zawierać również:

1) wskazanie osoby odpowiedzialnej za kontakt z Urzędem Miejskim w Sosnowcu w sprawie konsultacji wraz z pełnymi danymi (imię, nazwisko, adres, numer PESEL),

2) listę osób popierających wniosek, zawierającą ich imiona, nazwiska, adresy, numery PESEL i podpisy w liczbie wynikającej z § 2 ust. 1 pkt 5 niniejszej uchwały.

4. Prezydent Miasta rozpatruje wnioski uwzględniając koszty proponowanej formy konsultacji oraz ważność przedmiotu konsultacji dla społeczności lokalnej. O sposobie rozpatrzenia wniosku Prezydent Miasta informuje wnioskodawców na piśmie, w terminie nie dłuższym niż miesiąc od daty złożenia wniosku.

5. W przypadku odrzucenia wniosku przez Prezydenta Miasta wnioskodawcom przysługuje wniesienie odwołania do Rady Miejskiej. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji, w takim wypadku, podejmuje Rada Miejska w formie uchwały.

6. Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu.

§ 3. 1. Prezydent Miasta uruchamia konsultacje w drodze zarządzenia.

2. Zarządzenie Prezydenta Miasta, o którym mowa w ust. 1, określa w szczególności:

1) cel konsultacji,

2) przedmiot konsultacji,

3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

4) zasięg terytorialny konsultacji,

5) formę przeprowadzenia konsultacji,

6) grupę docelową,

7) sposób poinformowania mieszkańców o trybie przeprowadzenia konsultacji,

8) określenie sposobu i trybu zgłaszania opinii, uwag i propozycji,

9) sposób poinformowania o wynikach konsultacji,

10) osobę odpowiedzialną za proces konsultacji.

§ 4. 1. Konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem wszelkich dostępnych instrumentów dialogu społecznego, a w szczególności:

1) za pośrednictwem miejskiej platformy internetowej poświęconej konsultacjom,

2) w ramach spotkań z mieszkańcami odbywających się w radach dzielnic,

3) poprzez powołanie zespołów roboczych składających się z przedstawicieli mieszkańców i przedstawicieli Prezydenta Miasta,

4) poprzez badania ankietowe,

5) poprzez sondaże internetowe,

6) w ramach otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami miasta.

2. Możliwe jest łączenie kilku form prowadzenia konsultacji.

§ 5. 1. Na prowadzonej przez Urząd Miejski w Sosnowcu platformie internetowej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, zamieszczane będą w szczególności:

1) informacje dotyczące wszystkich złożonych wniosków o przeprowadzenie konsultacji,

2) informacje o sposobie rozpatrzenia wniosków o przeprowadzenie konsultacji,

3) zarządzenia Prezydenta Miasta dotyczące wszczęcia konsultacji,

4) wyjaśnienia przedmiotu i celu konsultacji,

5) szczegółowe informacje o terminie, miejscu i formie prowadzonych konsultacji,

6) dokumenty związane z prowadzonymi konsultacjami, w tym: opracowania, projekty, wizualizacje i inne materiały odnoszące się do tematu konsultacji, a w szczególności: raporty z przeprowadzonych konsultacji.

§ 6. 1. Prezydent Miasta przedstawia mieszkańcom miasta wyniki konsultacji najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od dnia zakończenia konsultacji za pośrednictwem:

1) samorządowych środków masowego przekazu,

2) platformy internetowej poświęconej konsultacjom społecznym, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1.

2. Wyniki konsultacji zawierają zestawienie zgłoszonych opinii wraz z uzasadnieniem stanowiska Prezydenta Miasta odnośnie danej opinii.

§ 7. 1. Konsultacje są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących.

2. Wynik konsultacji jest zawsze brany pod uwagę, nie jest jednak wiążący dla organów miasta Sosnowca, podejmujących rozstrzygnięcia w sprawach objętych konsultacjami.

3. Koszty związane z przeprowadzeniem konsultacji społecznych pokrywane są z budżetu miasta.

§ 8. Traci moc Uchwała nr 485/XXXVI/08 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Sosnowca.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Mateusz Rykała

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TECE Sp. z o.o.

Producent i dystrybutor produktów w zakresie techniki sanitarnej i grzewczej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »