| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miasta Rybnika

z dnia 20 marca 2013r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy Orzepowice

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172, ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr 173/XI/2007 Rady Miasta Rybnika z 27 czerwca 2007 r. w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy Orzepowice (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2007 r. Nr 132, poz. 2606), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr 425/XXXIII/2008 Rady Miasta Rybnika z 19 listopada 2008 r. w sprawie: zmiany statutu Dzielnicy Orzepowice (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2009 r. Nr 16, poz. 489);

2) uchwałą Nr 645/XLIV/2009 Rady Miasta Rybnika z 21 października 2009 r. w sprawie: zmian w statucie Dzielnicy Orzepowice (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2009 r. Nr 231, poz. 4701);

3) uchwałą Nr 406/XXVIII/2012 Rady Miasta Rybnika z 28 listopada 2012 r. w sprawie: zmiany w statucie Dzielnicy Orzepowice (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2013 r. poz. 79).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 3 uchwały Nr 173/XI/2007 Rady Miasta Rybnika z 27 czerwca 2007 r. w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy Orzepowice (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2007 r. Nr 132, poz. 2606), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.;

2) § 2 uchwały Nr 425/XXXIII/2008 Rady Miasta Rybnika z 19 listopada 2008 r. w sprawie: zmiany statutu Dzielnicy Orzepowice (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2009 r. Nr 16, poz. 489), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.;

3) § 2 uchwały Nr 645/XLIV/2009 Rady Miasta Rybnika z 21 października 2009 r. w sprawie: zmian w statucie Dzielnicy Orzepowice (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2009 r. Nr 231, poz. 4701), który stanowi:

Pozostałe postanowienia Statutu Dzielnicy Orzepowice nie ulegają zmianie.;

4) § 3 uchwały Nr 645/XLIV/2009 Rady Miasta Rybnika z 21 października 2009 r. w sprawie: zmian w statucie Dzielnicy Orzepowice (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2009 r. Nr 231, poz. 4701), który stanowi:

1. W terminie 30 dni od dnia wejścia niniejszej uchwały w życie Rada Dzielnicy Orzepowice podejmie uchwały, o których mowa §7 ust. 1 pkt 9 i 10 Statutu Dzielnicy Orzepowice. Do tego czasu posiedzenia Rady Dzielnicy zwoływane są przez Przewodniczącego Rady listami za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podlega rozplakatowaniu na terenie Dzielnicy Orzepowice .;

5) § 2 uchwały Nr 406/XXVIII/2012 Rady Miasta Rybnika z 28 listopada 2012 r. w sprawie : zmiany w statucie Dzielnicy Orzepowice (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2013 r. poz. 79), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego..

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta


Andrzej Wojaczek


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miasta Rybnika
z dnia 20 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 173/XI/2007
RADY MIASTA RYBNIKA
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy Orzepowice

(tekst jednolity)

Działając na podstawie:

- art. 35ust.1, art.40 ust.2 pkt.1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

- art. 13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 190, poz. 1606 ze zmianą)

- §7 ust.3 i 5 Statutu Miasta Rybnika przyjętego uchwałą Nr 834/XLIII/2002 Rady Miasta Rybnika z dnia 4 października 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rybnika (Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 80, poz. 2876 ze zmianami)

na wniosek Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami,

Rada Miasta Rybnika
postanawia:

§ 1. Uchwala się Statut Dzielnicy Orzepowice w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Statut Dzielnicy Orzepowice przyjęty uchwałą Rady Miasta Rybnika Nr 714/XLIV/2006 z dnia 29 marca 2006 r.

§ 3. [1]) (pominięty).


Załącznik do Uchwały Nr 173/XI/2007
Rady Miasta Rybnika
z dnia 27 czerwca 2007 r.

STATUT
DZIELNICY ORZEPOWICE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. 1. Dzielnica Orzepowice zwana dalej „Dzielnicą” - jest jednostką pomocniczą Miasta Rybnika zwanego dalej „Miastem”.

2. Wspólnotę lokalną Dzielnicy stanowią jej mieszkańcy.

§ 2. 1. Terytorium Dzielnicy z zaznaczeniem jej granic określa mapa, stanowiąca Załącznik Nr 1 do Statutu.

2. [2]) (uchylony)

§ 3. 1. Zadaniem Dzielnicy jest tworzenie warunków dla uczestnictwa jej mieszkańców w realizacji zadań Miasta oraz harmonijnego jej rozwoju.

2. Do zakresu działania Dzielnicy należy:

1) zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw związanych z miejscem zamieszkania,

2) organizowanie wspólnych prac i samopomocy mieszkańców,

3) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz z innymi podmiotami,

4) działanie na rzecz rozwoju samorządności jej mieszkańców.

3. Dzielnica wykonuje zadania, o których mowa w ust.1 po zapewnieniu odpowiednich środków finansowych z budżetu Miasta.

4. Organami Dzielnicy są:

1) Rada Dzielnicy – organ uchwałodawczy,

2) Zarząd Dzielnicy – organ wykonawczy.

§ 4. 1.[3])[4]) Dzielnica korzysta nieodpłatnie z pomieszczenia w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 7 przy ul. Borki 37d. Nieodpłatność nie dotyczy opłat za media.

2. Pomieszczenie może być wykorzystywane wyłącznie na cele statutowe.

Rozdział 2.
Organizacja i zakres działania organów Dzielnicy

§ 5. 1. Rada Dzielnicy – zwana dalej „Radą” – składa się z 15 osób.

2. Kadencja Rady trwa 4 lata i liczy się od dnia wyborów.

§ 6. 1. Zarząd Dzielnicy, zwany dalej „Zarządem” składa się z 3 do 5 osób. Liczbę członków Zarządu ustala Rada w odrębnej uchwale.

2. Po upływie kadencji Rady Zarząd działa do dnia wyborów nowego Zarządu.

§ 7. 1. Do właściwości Rady należy:

1) wybór i odwoływanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady,

2) wybór i odwoływanie Zarządu, Przewodniczącego i jego zastępcy,

3) opracowywanie i uchwalanie programów działalności oraz planów finansowo – rzeczowych,

4) organizowanie i przeprowadzanie konsultacji z mieszkańcami w przypadkach przewidzianych ustawami oraz w innych sprawach ważnych dla mieszkańców Dzielnicy,

5) współpraca z Komisjami Rady Miasta,

6) sprawowanie nadzoru społecznego nad prowadzoną na jej terenie samorządową działalnością inwestycyjną,

7) współdziałanie z Radnymi Rady Miasta,

8) podejmowanie uchwał w innych sprawach ważnych dla społeczności Dzielnicy,

9) [5]) ustalanie sposobu zwoływania posiedzeń Rady i Zarządu oraz trybu przedkładania przez Zarząd Przewodniczącemu Rady projektów uchwał na najbliższe posiedzenie Rady,

10) [6]) ustalanie trybu i sposobu usprawiedliwiania nieobecności na posiedzeniu Rady oraz na posiedzeniu Zarządu.

2. Rada może wydawać opinie dotyczące Dzielnicy w zakresie:

1) planu zagospodarowania przestrzennego,

2) lokalizacji obiektów (urządzeń) usługowych oraz miejsc parkowania samochodów,

3) prac konserwacyjno – porządkowych w tym remontów dróg,

4) wykorzystania środków przeznaczonych na opiekę społeczną, działalność kulturalno – oświatową i sportową,

5) lokalizacji zakładów oraz obiektów, których działalność może być uciążliwa dla otoczenia,

6) pracy placówek handlowych, punktów usługowych i zakładów gastronomicznych oraz zmian dotyczących wymienionej infrastruktury,

7) przebiegu przez teren Dzielnicy tras linii komunikacji miejskiej i rozmieszczenia przystanków,

8) projektów uchwał Rady Miasta dotyczących wyłącznie Dzielnicy,

9) tworzenia lub likwidacji placówek oświatowych, instytucji kultury znajdujących się na terenie Dzielnicy,

10) zmiany przeznaczenia budynków stanowiących mienie Miasta a znajdujących się na terenie Dzielnicy,

11) utrzymania czystości i odśnieżania dróg,

12) nadania nazw ulicy, parku lub innego obiektu znajdującego się na terenie Dzielnicy.

3. Strategie rozwoju tworzone przez Miasto w zakresie dotyczącym dzielnicy Rada konsultuje z Prezydentem Miasta .

§ 8. [7]) 1. Do obowiązków Przewodniczącego Rady należy:

1) zwoływanie posiedzeń Rady według potrzeb, ale nie rzadziej niż 1 raz na kwartał kalendarzowy,

2) zwoływanie poprzez obwieszczenia w celu sprawozdawczym – nie rzadziej niż 1 raz w roku zebrań mieszkańców Dzielnicy,

3) przewodniczenie obradom Rady oraz sprawozdawczym zebraniom mieszkańców,

4) zawiadamianie Rady Miasta oraz Radnych Miasta z terenu Dzielnicy o posiedzeniu Rady,

5) ustalenie porządku obrad Rady.

2. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego Rady jego funkcję wykonuje Zastępca Przewodniczącego Rady.

§ 9. Do zadań Zarządu należy:

1) przygotowanie posiedzeń Rady i zebrań mieszkańców (wyborczych i sprawozdawczych),

2) przygotowywanie projektów uchwał Rady,

3) wykonywanie uchwał Rady,

4) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców dotyczących Dzielnicy,

5) sporządzanie wystąpień do Prezydenta Miasta w sprawach przekraczających możliwości realizacyjne Dzielnicy,

6) inicjowanie zadań społecznie użytecznych,

7) informowanie na bieżąco mieszkańców o istotnych sprawach dotyczących ich Dzielnicy i Miasta,

8) wykonywanie czynności związanych z gospodarowaniem środkami finansowymi będącymi w dyspozycji Dzielnicy,

9) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych na terenie Dzielnicy,

10) występowanie do Prezydenta Miasta z wnioskami dotyczącymi potrzeb Dzielnicy,

11) organizowanie współpracy Rady z Radą Miasta, jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz innymi podmiotami,

12) organizowanie programów zamierzeń w ramach Strategii Rozwoju Dzielnicy,

13) uczestnictwo w odbiorze robót zlecanych przez Miasto na terenie Dzielnicy.

§ 10. 1. Przewodniczący Zarządu organizuje prace Zarządu, a w szczególności:

1) zwołuje posiedzenia Zarządu,

2) ustala porządek posiedzenia Zarządu,

3) prowadzi posiedzenia Zarządu,

4) nadzoruje wykonywanie uchwał Zarządu i Rady,

5) gromadzi i udostępnia uprawnionym organom kontroli i nadzoru uchwały i protokoły z posiedzeń organów Dzielnicy oraz protokoły z zebrań sprawozdawczych mieszkańców,

6) reprezentuje Zarząd na spotkaniach z Prezydentem Miasta oraz przedkłada mu wnioski i wyjaśnienia Zarządu.

2. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego Zarządu jego funkcje określone w ust.1 pkt3 i 6 wykonuje Zastępca Przewodniczącego Zarządu.

§ 11. 1. Posiedzenia organów Dzielnicy są jawne, ogólnodostępne i protokołowane.

2. W posiedzeniach Rady i Zarządu oraz w zebraniach sprawozdawczych mieszkańców Dzielnicy mogą uczestniczyć Radni Rady Miasta i zaproszeni przez Przewodniczącego Rady goście.

3. O terminach posiedzeń organów Dzielnicy i innych istotnych sprawach dla Dzielnicy informuje się jej mieszkańców przez ogłoszenie przy lokalu Zarządu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 12. 1. Uchwały organów Dzielnicy z zastrzeżeniem przepisów Statutu zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu organu.

2. Głosowanie zwykłą większością oznacza, że przyjęty został wniosek, który uzyskał największą liczbę głosów. Głosów nieważnych lub wstrzymujących się nie dolicza się do żadnej z grup głosujących.

3. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, tzn. przeciwnych i wstrzymujących się. W razie parzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość stanowi 50% ważnie oddanych głosów plus jeden głos ważnie oddany. W razie nieparzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość głosów stanowi pierwsza liczba całkowita, przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów.

§ 13. Rada może powoływać stałe lub doraźne zespoły problemowe, do których mogą wchodzić osoby spoza Rady w liczbie nie przekraczającej połowy ich składu.

§ 14. 1. Dla utrzymania stałej łączności z mieszkańcami Zarząd może organizować dyżury swych członków. Miejsce, dni i godziny dyżurów podawane są do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.

2. Wnioski z dyżurów rozpatrywane są na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

3. W dyżurach mogą brać udział Radni Rady Miasta.

Rozdział 3.
Zasady i tryb przeprowadzania wyborów, odwoływania oraz uzupełniania składów organów Dzielnicy.

§ 15. 1. Wyborów do Rady dokonuje się na zebraniu wyborczym mieszkańców Dzielnicy, a zarządza je Rada Miasta, określając równocześnie termin i miejsce zabrania.

2. Dla prawomocności wyborów konieczna jest obecność na zebraniu wyborców posiadających czynne prawo wyborcze w ilości co najmniej 2-krotnej liczby osób wybieranych do Rady.

3. Zebraniu wyborczemu przewodniczy Wiceprzewodniczący Rady Miasta albo radny wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Miasta.

4. Mieszkańcy obecni na zebraniu wpisują się na listę obecności podając imię, nazwisko oraz adres zamieszkania.

§ 16. 1. W przypadku braku quorum potrzebnego dla prawomocności wyborczego zebrania mieszkańców określonego w §15 ust.2 Przewodniczący Rady Miasta określa termin następnego zebrania wyborczego.

2. Ponowne zebranie wyborcze musi być również wyznaczone przez Przewodniczącego Rady Miasta w przypadku zgłoszenia liczby kandydatów równej lub mniejszej niż wymagany skład Rady.

§ 17. 1.[8]) Wybory przeprowadza Komisja w składzie 3 – 5 osób, wybranych spośród uprawnionych do głosowania; członek komisji nie może kandydować do Rady.

2. Do zadań Komisji należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

2) przeprowadzenie głosowania,

3) ustalenie i ogłoszenie jego wyników,

4) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów, opatrzenie go podpisami członków komisji i Przewodniczącego zebrania.

3. Kandydat powinien wyrazić zgodę na wybór i może dokonać prezentacji swojej osoby. W przypadku nieobecności na zebraniu kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie na piśmie.

§ 18. 1. Prawo wybierania Rady – czynne prawo wyborcze – przysługuje osobom zamieszkałym stale na terytorium Dzielnicy posiadającym prawa wyborcze w rozumieniu ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

2. W skład Rady może być wybrany (bierne prawo wyborcze) każdy, komu przysługuje czynne prawo wyborcze.

3. Prawo zgłaszania kandydatów do Rady posiada każdy komu przysługuje czynne prawo wyborcze, obecny na zebraniu.

§ 19. 1. Wybory są tajne i bezpośrednie a mandaty członków rady uzyskują osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów.

2. Komisja wyborcza przeprowadza tajne głosowanie w następujący sposób:

1) każdy uczestnik głosowania otrzymuje kartę do głosowania z wpisanymi w kolejności alfabetycznej nazwiskami kandydatów, opatrzoną pieczęcią Rady Miasta,

2) głos jest ważny, jeżeli wyborca postawił znak „x” przy liczbie kandydatów nie większej niż ilość mandatów w Radzie,

3) za wybrane uważa się osoby, które kolejno uzyskały kolejno największą liczbę głosów,

4) pośród kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę głosów przeprowadza się dodatkowe głosowania.

3. Głosowanie o którym mowa w ust.2 pkt.4 prowadzone jest według zasad jak dla wyborów całej rady. Polega ono na wybraniu według większości głosów tylu kandydatów spośród wyżej wymienionych, ilu zabrakło do pełnego składu rady.

4. Karty do głosowania dołącza się do protokołu komisji wyborczej.

5. Przewodniczący Rady Miasta w uzgodnieniu z Prezydentem zapewnia pomoc organizacyjną dla sprawnego przeprowadzenia wyborów.

§ 20. Przewodniczący zebrania wyborczego składa do 4 dni od daty wyborów w Biurze Rady Miasta:

1) protokół z zebrania wyborczego,

2) protokół komisji wyborczej wraz z kartami do głosowania,

3) listę obecności uczestników zebrania.

§ 21. 1. Uczestnik zebrania wyborczego może w ciągu 7 dni od daty wyborów złożyć pisemny protest dotyczący przebiegu zebrania do właściwej Komisji Rady Miasta, której przedmiot działania obejmuje kontrolę i współpracę z dzielnicami. Rozstrzygnięcie protestu następuje w ciągu 14 dni od jego złożenia.

2. Od rozstrzygnięcia Komisji Rady Miasta służy odwołanie do Rady Miasta w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego rozstrzygnięcia protestu; Rada Miasta wydaje ostateczną decyzję w ciągu 30 dni od otrzymania odwołania.

3. Uwzględnienie protestu lub odwołania z powodu okoliczności mających wpływ na wynik wyborów jest podstawą od stwierdzenia ich nieważności i zarządzenia nowych wyborów przez Radę Miasta.

§ 22. 1. Pierwsze zebranie Rady zwołuje Przewodniczący Rady Miasta wyznaczając miejsce, termin i porządek zebrania oraz radnego Rady Miasta do jego przeprowadzenia.

2. Rada wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu Rady na pierwszym swym posiedzeniu. §17 ust.3 stosuje się odpowiednio.

3. Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady następuje w tym samym trybie, na pisemny wniosek minimum 10 członków Rady, po uprzednim wysłuchaniu osoby, której wniosek dotyczy.

4. W przypadku odwołania Przewodniczącego, jego rezygnacji lub śmierci, ponownego wyboru dokonuje Rada na najbliższym posiedzeniu.

§ 23. 1. Rada wybiera Zarząd spośród siebie w ciągu 2 miesięcy od daty wyboru Rady. W skład Zarządu nie może wchodzić Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady.

2. Rada wybiera Przewodniczącego Zarządu bezwzględną większością głosów 2/3 statutowego składu Rady w głosowaniu tajnym.

3. Rada wybiera Zastępcę Przewodniczącego Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu na wniosek Przewodniczącego Zarządu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

§ 24. 1. Odwołanie Przewodniczącego Zarządu następuje na pisemny wniosek 10 członków Rady, na posiedzeniu, w którym bierze udział co najmniej 2/3 statutowego składu Rady, w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów statutowego składu Rady.

2. Odwołanie zastępcy Przewodniczącego Zarządu oraz członka Zarządu następuje na pisemny wniosek minimum 10 członków Rady lub Przewodniczącego Zarządu, na posiedzeniu, w którym bierze udział co najmniej połowa statutowego składu Rady, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

3. Odwołanie jest możliwe po uprzednim umożliwieniu wypowiedzenia się osobie, której dotyczy wniosek o odwołanie.

§ 25. [9]) 1. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Dzielnicy następuje na skutek:

1) śmierci,

2) zrzeczenia się mandatu,

3) utraty biernego prawa wyborczego,

4) skazania prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwo umyślne.

2. Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Dzielnicy w przypadku o którym mowa w ust.1 dokonuje Rada. Przewodniczący Rady, z wyłączeniem sytuacji opisanej w ust. 1 pkt 1, niezwłocznie doręcza uchwałę zainteresowanemu oraz Przewodniczącemu Rady Miasta, przy czym Przewodniczący Rady Miasta otrzymuje również potwierdzenie odbioru uchwały przez zainteresowanego z oznaczeniem daty jego otrzymania.

3. Od uchwały Rady zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Rady Miasta w terminie 7 dni od daty jej doręczenia. Rada Miasta rozpatruje odwołanie nie później niż w terminie dwóch miesięcy.

4. Rada Miasta oddala odwołanie jeżeli jest ono bezzasadne.

5. W razie uwzględnienia odwołania Rada Miasta uchyla zaskarżoną uchwałę.

6. §28 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 26. 1.[10]) Na miejsce członka Rady zwolnione na podstawie §25 wstępuje kandydat, który zgodnie z protokołem komisji wyborczej uzyskał kolejno największą liczbę głosów. O wstąpieniu na miejsce członka Rady zainteresowanego powiadamia Przewodniczący Rady Miasta.

2. [11]) Jeżeli kolejne osoby na liście uzyskały równą ilość głosów, Przewodniczący Rady Miasta wyłania członka Rady w drodze komisyjnego losowania. Komisję stanowią: jeden radny wyznaczony przez Radę Miasta oraz dwóch członków Rady wyznaczonych przez Radę.

3. W razie wystąpienia sytuacji, w której z uwagi na brak kandydatów uzupełnienie składu Rady na zasadach określonych w ust.1 i 2 nie będzie możliwe, Rada pracuje w zmniejszonym składzie, który jednak nie może być mniejszy niż 2/3 statutowego składu Rady.

4. W przypadku, gdy z przyczyn określonych w ust.3 skład rady zmniejszy się poniżej 2/3 statutowego składu, przeprowadza się wybory uzupełniające na zasadach określonych niniejszym rozdziale.

Rozdział 4.
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów Dzielnicy.

§ 27. 1. Kontrolę nad działalnością organów Dzielnicy pełni Rada Miasta za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej i innej właściwej Komisji Rady, której przedmiot działania obejmuje kontrolę i współpracę z organami Dzielnicy.

2. Kontrola, o której mowa w ust.1 sprawowana jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, poprzez:

1) uczestniczenie w posiedzeniach,

2) sprawowanie kontroli sprawdzających lub problemowych,

3) analizę protokołów i uchwał,

4) badanie dokumentacji finansowej.

§ 28. 1. Nadzór nad przestrzeganiem prawa przez organy Dzielnicy pełni Prezydent Miasta.

2. Uchwały organów Dzielnicy niezgodne z prawem są nieważne. Stwierdzenia nieważności dokonuje Rada Miasta na wniosek Prezydenta lub Komisji Rady uprawnionej do kontroli działalności organów Dzielnicy.

Rozdział 5.
Przepisy końcowe

§ 29. Zmian w Statucie Dzielnicy dokonuje Rada Miasta w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

§ 30. Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik Nr 1 do Statutu Dzielnicy Orzepowice[12])

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Statutu Dzielnicy Orzepowice.

(uchylony)[13])


[1]) Zamieszczony w ust. 2 pkt. 1 obwieszczenia.

[2]) Przez § 1 ust. 1 uchwały Nr 425/XXXIII/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie: zmiany statutu Dzielnicy Orzepowice (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2009 r. Nr 16, poz. 489), która weszła w życie z dniem 17 lutego 2009 r.

[3]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr 645/XLIV/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 października 2009 r. w sprawie: zmian w statucie Dzielnicy Orzepowice (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2009 r. Nr 231, poz. 4701), która weszła w życie z dniem 8 stycznia 2010 r.

[4]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr 406/XXVIII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: zmiany w statucie Dzielnicy Orzepowice (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2013 r. poz. 79), która weszła w życie z dniem 19 stycznia 2013 r.

[5]) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. a uchwały Nr 645/XLIV/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 października 2009 r. w sprawie: zmian w statucie Dzielnicy Orzepowice (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2009 r. Nr 231, poz. 4701), która weszła w życie z dniem 8 stycznia 2010 r.

[6]) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b uchwały Nr 645/XLIV/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 października 2009 r. w sprawie: zmian w statucie Dzielnicy Orzepowice (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2009 r. Nr 231, poz. 4701), która weszła w życie z dniem 8 stycznia 2010 r.

[7]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 uchwały Nr 645/XLIV/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 października 2009 r. w sprawie: zmian w statucie Dzielnicy Orzepowice (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2009 r. Nr 231, poz. 4701), która weszła w życie z dniem 8 stycznia 2010 r.

[8]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 uchwały Nr 645/XLIV/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 października 2009 r. w sprawie: zmian w statucie Dzielnicy Orzepowice (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2009 r. Nr 231, poz. 4701), która weszła w życie z dniem 8 stycznia 2010 r.

[9]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 uchwały Nr 645/XLIV/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 października 2009 r. w sprawie: zmian w statucie Dzielnicy Orzepowice (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2009 r. Nr 231, poz. 4701), która weszła w życie z dniem 8 stycznia 2010 r.

[10]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. a uchwały Nr 645/XLIV/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 października 2009 r. w sprawie: zmian w statucie Dzielnicy Orzepowice (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2009 r. Nr 231, poz. 4701), która weszła w życie z dniem 8 stycznia 2010 r.

[11]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. b uchwały Nr 645/XLIV/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 października 2009 r. w sprawie: zmian w statucie Dzielnicy Orzepowice (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2009 r. Nr 231, poz. 4701), która weszła w życie z dniem 8 stycznia 2010 r.

[12]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 2 uchwały Nr 425/XXXIII/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie: zmiany statutu Dzielnicy Orzepowice (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2009 r. Nr 16, poz. 489), która weszła w życie z dniem 17 lutego 2009 r.

[13]) Przez § 1 ust. 1 uchwały Nr 425/XXXIII/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie: zmiany statutu Dzielnicy Orzepowice (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2009 r. Nr 16, poz. 489), która weszła w życie z dniem 17 lutego 2009 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Zawadzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »