| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 632/XXXV/2013 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 29 marca 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami), art. 6n ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r., poz. 391 z   późniejszymi zmianami), art. 11 ust. 2   i art. 12 ustawy z   dnia 1   lipca 2011 r. w   sprawie zmiany ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z   2011 r. Nr 152, poz. 897), art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2011 r. Nr 197 poz. 1172 z   późniejszymi zmianami) Rada Miasta Częstochowy uchwala:  

§   1.   1.   Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiący załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dołączyć:  

1)   w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy kopie dotychczasowej umowy na odbiór odpadów komunalnych,  

2)   w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:  

a)   kopie dotychczasowej umowy na odbiór odpadów komunalnych,  

b)   dokument potwierdzający odpowiednio fakt prowadzenia w   danej nieruchomości działalności gospodarczej lub jej zawieszenia lub zakończenia.  

§   2.   1.   Właściciele nieruchomości, zobowiązani są złożyć pierwszą deklarację w   Częstochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp z   o.o. ul. Focha 19/21 w   Częstochowie, w   postaci papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w   terminie do dnia 31 maja 2013 r.  

2.   Właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub zmiany przez gminę wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

3.   W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w   deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w   terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w   którym nastąpiła zmiana.  

§   3.   1.   Dla deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o   której mowa w   § 1   ust. 1, składanych za pomocą komunikacji elektronicznej, określa się format elektroniczny oraz układ informacji i   powiązań między danymi w   formacie danych XML – stanowiących integralne części załącznika nr 2   do niniejszej uchwały.  

2.   Deklaracje o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą być przesłane z   wykorzystaniem interfejsu dostępnego na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP.  

3.   Deklaracje o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w   rozumieniu ustawy z   dnia 18 września 2001 r. o   podpisie elektronicznym (Dz. U. z   2001 r. Nr 130, poz. 1450 z   późniejszymi zmianami), albo profilem zaufanym w   rozumieniu ustawy o   informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z   2005 r. Nr 64, poz. 565 z   późniejszymi zmianami).  

4.   Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi musi odbywać się w   sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i   niezaprzeczalność danych w   nich zawartych, oraz w   sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.  

§   5.   Uchyla się uchwałę nr 620/XXXIV/2013 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 21 marca 2013 r. w   sprawie wzoru deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy  


Zdzisław   Wolski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 632/XXXV/2013
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

632 XXXVzal1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 632/XXXV/2013
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

632 XXXVzal2  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

OMEGA Kancelarie Prawne

Ekspert w dziedzinie ubezpieczeń i odszkodowań

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »