| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/156/2013 Rady Gminy Kruszyna

z dnia 15 marca 2013r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6n ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012 r. poz. 391 z   późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego (t.j. Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.) Rada Gminy Kruszyna uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   1.   Deklarację, o   której mowa w   §1 właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w   Urzędzie Gminy Kruszyna pisemnie lub w   formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Administracji Publicznej pod adresem: www.epuap.gov.pl lub Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej pod adresem www.sekap.pl w   terminie do 15 maja 2013 roku – dla pierwszej deklaracji oraz w   terminach określonych w   art. 6m ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach.  

2.   Deklaracja określona w   ust. 1   niniejszej uchwały przesyłana w   formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w   rozumieniu ustawy z   dnia 18 września 2001 r. o   podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z   późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w   rozumieniu ustawy z   dnia 17 lutego 2005 r. o   informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z   późn. zm.).  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kruszyna.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marian   Klekot

 


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/156/2013
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 15 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

DEKLARACJA O   WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NIERUCHOMOŚCI W   GMINIE KRUSZYNA, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »