| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/163/13 Rady Gminy Marklowice

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku poz. 391 z póź. zmianami ), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst jednolity z 2011 roku Dz. U. Nr 197 poz. 1172 z póz. zmianami) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 z póź. zmianami).

Rada Gminy Marklowice              
uchwala:

§ 1.

             

1.               Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej (dalej „e-deklaracja”).

2.               E-deklaracja jest elektroniczną formą wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 6n ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951; z 2013 r. poz. 21, 228) .

3.               Do e-deklaracji mogą być dodawane załączniki w formie dokumentów elektronicznych wg wykazu, o którym mowa w art. 6n ust. 2 ustawy.

4. Szczegółowe zagadnienia techniczno prawne zostały opisane w załączniku nr 1 " Zagadnienia techniczno-prawne e-deklaracji "

§ 2.

             

1.               E-deklarację wraz z załącznikami przesyła się do urzędu na za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Publicznych (dalej Platforma elektroniczna), która jest dostępna w sieci Internet pod adresem https://www.sekap.pl

2.               Warunkiem korzystania z Platformy elektronicznej jest zaakceptowanie regulaminu świadczenia usług oraz założenie indywidualnej skrzynki kontaktowej, która będzie służyła do wymiany dokumentów elektronicznych z urzędami i innymi jednostkami organizacyjnymi administracji samorządowej z terenu województwa śląskiego.

3.               Elektroniczne formularze służące do przygotowania e-deklaracji są dostępne na Platformie elektronicznej w ramach karty usługi o nazwie „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, umiejscowionej w przestrzeni usług Gminy Marklowice. Karta usługi zawiera wykaz czynności faktycznych i prawnych oraz inne informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia e-deklaracji.

4.               Poświadczeniem złożenia e-deklaracji jest urzędowe potwierdzenie odbioru, które składający otrzymuje zwrotnie na indywidualną skrzynkę kontaktową.

5.               Korzystanie z Platformy elektronicznej jest bezpłatne.

§ 3.

             

1.               Przesyłaną do urzędu e-deklarację opatruje się albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (podpis kwalifikowany), albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisem składanym przy użyciu certyfikatu cc-sekap.

2.               Złożona e-deklaracja powinna zawierać jeden podpis elektroniczny. Przesłanie do urzędu e-deklaracji bez podpisu elektronicznego nie jest możliwe.

§ 4.

             

Wójt Gminy realizuje działania techniczne związane z przygotowaniem do użytkowania wzoru dokumentu elektronicznego e-deklaracji, a w szczególności:

1)               wytworzenie schematu danych XSD

2)               wytworzenie pliku wizualizacji w formacie XSL

3)               przekazanie wzoru dokumentu elektronicznego e-deklaracji do centralnego repozytorium wzorów prowadzonego przez ministra właściwego ds. spraw informatyzacji oraz do lokalnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (RWD-SEKAP).

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marklowice.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Marklowice i BIP.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

Przewodniczący Rady Gminy Marklowice


inż. Andrzej Brychcy


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/163/13
Rady Gminy Marklowice
z dnia 26 marca 2013 r.

Zagadnienia techniczno-prawne e-deklaracji

I.               Zagadnienia techniczno-prawne dot. formatu danych i przesyłania e-deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

1.               Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w uchwale nazwana e-deklaracją) jest dokumentem elektronicznym przesyłanym do podmiotu publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o in-formatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. Poz. 235) zwanej dalej ustawą o informatyzacji oraz w przepisach wydanych na pod-stawie art. 16 ust. 3 oraz art. 18 tejże ustawy.

2.               Przepisy aktów, o których mowa w ust. 1. regulują w szczególności warunki i tryb składania e-deklaracji, w tym zagadnienia formatów danych oraz układu informacji i powiązań między nimi, sposób jej przesyłania do urzędu oraz potwierdzania skutecznego wniesienia.

3.               Wg przepisów aktów prawnych, o których mowa w ust. 1, należy rozumieć znaczenie pojęć użytych w niniejszej uchwale, a w szczególności takich jak:

1)               system teleinformatyczny;

2)               zakres użytkowy dokumentu elektronicznego;

3)               wzór dokumentu elektronicznego;

4)               wzór nieelektroniczny;

5)               wizualizacja;

6)               formularz elektroniczny;

7)               format danych XSD i XSL, wyróżnik;

8)               załącznik, formaty danych załączników;

9)               centralne repozytorium wzorów, lokalne repozytorium wzorów;

10)               podpis potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

II.               Dodatkowe uregulowania dot. układu informacji e-deklaracji, jej wizualizacji, wzoru nieelektronicznego oraz wzoru deklaracji.

1.               Układ informacji i powiązań między nimi e-deklaracji jest taki, że pozostaje ona w relacji tożsamości dokumentów z wzorem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 6n ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951; z 2013 r. poz. 21, 228)

2.               Dokumenty pozostają w relacji tożsamości, o której mowa w ust. 1, jeżeli:

1)               posiadają ten sam zakres użytkowy

2)               odpowiadające pola dokumentów są tak samo nazwane, a jeśli posiadają objaśnienia, opisy lub numeracje, to są one w obu dokumentach takie same.

3.               Zakres użytkowy dokumentu w tradycyjnej formie papierowej należy pojmować według definicji legalnej zakresu użytkowego dokumentu elektronicznego.

4.               Z zastrzeżeniem ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy wynikające z § 22 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 Poz. 1216) wydanego na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy o informatyzacji.

5.               Wymagania, o których mowa w ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do załączników

6.               Wzór nieelektroniczny e-deklaracji oraz jej wizualizacja pozostają w relacji tożsamości dokumentów z e-deklaracją.

7.               Efekty działań technicznych Wójta Gminy związanych z przygotowaniem do użytkowania wzoru dokumentu elektronicznego e-deklaracji spełniają warunki:

1)               struktura e-deklaracji tworzonych na podstawie tego wzoru, zdefiniowana w formacie danych XSD, nie narusza relacji tożsamości dokumentów e-deklaracji z uchwalonym wzorem deklaracji

2)               zrealizowana, na podstawie formatu danych XSL, wizualizacja e-deklaracji nie narusza relacji tożsamości dokumentów z uchwalonym wzorem deklaracji

III.               Podpisywanie e-deklaracji składanej do urzędu

1.               Zagadnienia prawne dotyczące podpisów elektronicznych, którymi opatruje się przesyłane do urzędu e-deklaracje regulowane są:

1)               na podstawie art. 20a ust. 2 ustawy o informatyzacji, w przepisach wydanych na podstawie art. 20a ust. 3 pkt 1 tejże ustawy, w zakresie dotyczącym identyfikacji użytkownika w systemie teleinformatycznym podmiotu publicznego z zastosowa-niem certyfikatu „cc-sekap” wystawianego przez Centrum Certyfikacji SEKAP Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego;

2)               przepisami ustawy z dnia 18 września 2001 o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zmianami) w zakresie dotyczącym: bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (podpis kwalifikowany) oraz działań Centrum Certyfikacji SEKAP;

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »