| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/230/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasteczko Śląskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz 391 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu oraz po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rada Miejska w Miasteczku Śląskim
u c h w a l a:

§ 1.

Zmienić treść Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasteczko Śląskie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXV/211/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w zakresie:

1. w § 8 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości” .

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śląskie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady


Piotr Piełka


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 228) na mocy uchwały Rady Gminy, gmina może przejąć obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania (gromadzenia) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paul Ostrowski

Adwokat i notariusz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »