| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 229/XXV/13 Rady Gminy Poczesna

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poczesna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Rada Gminy Poczesna uchwala,co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poczesna, zwany dalej „Regulaminem”, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Poczesna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Lidia Kaźmierczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 229/XXV/13
Rady Gminy Poczesna
z dnia 27 marca 2013 r.

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. W celu utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach położonych na obszarze Gminy Poczesna, jak również dla zapewnienia ochrony jej terenów i środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem odpadami komunalnymi wprowadza się do stosowania niniejszy Regulamin.

§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.),

2) ustawie o odpadach – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21),

3) nieruchomości – rozumie się przez to nieruchomości, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia                          23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),

4) właścicielu nieruchomości – rozumie się przez to właściciela nieruchomości, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy,

5) odpadach komunalnych wielkogabarytowych – rozumie się przez to jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w ustawie, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 8 niniejszego Regulaminu; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów,

6) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach,

7) odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy o odpadach,

8) odpadach zielonych – rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o odpadach,

9) odpadach opakowaniowych – rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.),

10) odpadach budowlanych i rozbiórkowych – rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów i innych robót budowlanych, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej, przewidziane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),

11) nieczystościach ciekłych - należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy,

12) zbiornikach bezodpływowych – należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy,

13) zbieraniu odpadów – należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt 34 ustawy o odpadach,

14) zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta, o których mowa w art. 4 ust. 17  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.),

15) zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to zwierzęta, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921 z późn. zm.).

Rozdział 2

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz na terenach służących do użytku publicznego

§ 3 . 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych poprzez:

1) zbieranie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i workach następujących frakcji odpadów komunalnych:

a) papier,

b) metal,

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) odpady ulegające biodegradacji, jeżeli nie są kompostowane, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

2) zagospodarowanie odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji w miarę  możliwości w kompostownikach poprzez ich kompostowanie,

3) zbieranie na terenie nieruchomości następujących frakcji odpadów komunalnych:

a) przeterminowane leki i chemikalia,

b) zużyte baterie i akumulatory,

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

e) odpady budowlane i rozbiórkowe,

f) zużyte opony,

4) samodzielne dostarczanie do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i zużytych akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon,

5) gromadzenie odpadów wielkogabarytowychodrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i przygotowanie do ich usunięcia w terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych bądź samodzielne dostarczanie odpadów wielkogabarytowych do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 4. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny służące do użytku publicznego,                      są zobowiązani do wyposażenia tych terenów w pojemniki na odpady.

§ 5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, poprzez odgarnięcie i spryzmowanie zgarniętego śniegu i lodu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.

§ 6. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości, poprzez odgarnięcie i spryzmowanie zgarniętego śniegu i lodu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów oraz podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika. Środki użyte do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania.

§ 7. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się:

1) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez właściciela pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie, zgodnie z przepisami ustawy, w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych i do ziemi,

2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych.

2. Zezwala się na dokonywanie doraźnych napraw samochodów wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych przez właściciela nieruchomości, pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz nie będą powodowały zanieczyszczenia wody lub gleby, a sposób postępowania z odpadami powstającymi w wyniku naprawy będzie zgodny z odpowiednimi przepisami szczególnymi.

Rozdział 3.

Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników, ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 8. 1. Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w pojemniki oraz worki służące do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem wymienionych niżej zasad.

2. Za wyposażenie nieruchomości niezamieszkałych w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości.

3.Na terenie gminy odpady komunalne powinno zbierać się w:

1) koszach ulicznych o pojemności co najmniej 20 l,

2) koszach ustawianych w miejscach publicznych (nie będące koszami ulicznymi) o pojemności co najmniej 20 l,

3) pojemnikach (kubłach) na odpady zmieszane o pojemności co najmniej 120 l - 1100 l,

4) przezroczystych workach polietylenowych PE-HD na odpady zbierane selektywnie dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, o pojemności 120 l, w następującej kolorystyce:

a) niebieski, który może być oznaczony napisem „Papier” - z przeznaczeniem na papier,

b) zielony, który może być oznaczony napisem „Szkło” - z przeznaczeniem na szkło,

c) żółty, który może być oznaczony napisem „Tworzywa sztuczne” - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,

d) biały, który może być oznaczony napisem „Metal” - z przeznaczeniem na metal,

e) brązowy, który może być oznaczony napisem „Bioodpady” – z przeznaczeniem na odpady

biodegradowalne,

5) pojemnikach na odpady zbierane selektywnie dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej o pojemności 1100 l dla każdej frakcji odpadów tj. papier, szkło, metal, bioodpady oraz zbierane łącznie tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe. Pojemniki powinny być oznaczone odpowiednim napisem – „Papier”, „Szkło”, „Metal” „Bioodpady”, „Tworzywa sztuczne”, zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w pojemnikach (kubłach) o minimalnej pojemności, uwzględniając następujące normy:

1) dla nieruchomości  na której zamieszkują nie więcej niż 4 osoby  – 120 l lub więcej w zależności                     od potrzeb, uwzględniając częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości,

2) dla nieruchomości  na której zamieszkuje powyżej 4 do 8 osób – 1 x 240 l lub więcej w zależności                   od potrzeb, uwzględniając częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości,

3) dla nieruchomości  na której zamieszkuje powyżej 8 do 12 osób – 1 x 360 l lub więcej w zależności od potrzeb, uwzględniając częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości,

4) dla nieruchomości  na której zamieszkuje  od 13 do 20 osób –1100 l, przyjmując na każde następne 8 osób pojemnik o pojemności 1100 l,

5) dla   nieruchomości   na   której   znajdują się   budynki   użyteczności   publicznej, poza

wymienionymi niżej, nie mniej niż 5 l na każdego pracownika, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 1100 l,

6) dla szkół wszelkiego typu –  nie   mniej niż 3 l na każdego ucznia i pracownika, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 1100 l,

7) dla żłobków i przedszkoli – nie   mniej niż 3 l na każde dziecko i pracownika, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 1100 l,

8) dla lokali handlowych –nie  mniej  niż 30 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu  handlowego, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 240 l,

9) dla lokali gastronomicznych – nie  mniej  niż  10 l  na 1 miejsce konsumpcyjne, nie mniej

jednak niż jeden pojemnik o pojemności 240 l,

10) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych – 10 l na każdych 10 pracowników, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120 l,

11) dla hoteli, pensjonatów itp. –nie mniej niż 20 l na jedno łóżko, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120 l,

12) dla cmentarzy – nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności co najmniej 1100 l,

13) dla ogródków działkowych zrzeszonych – nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności co najmniej               1100 l,

14) dla nieruchomości w zabudowie letniskowej – nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności co najmniej 120 l.

5. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny należy gromadzić w następujący sposób:

1) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej do worków, o których mowa w ust. 3 pkt 4,

2) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej do pojemników na odpady zbierane selektywnie o pojemności 1100 l, o których mowa w ust. 3 pkt 5.

§ 9. Pojemniki winny być ustawione w granicach nieruchomości z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.), na równej nawierzchni, w miarę możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.

§ 10. 1. Prowadzący działalność gospodarczą handlowo-usługową są zobowiązani ustawić w miejscach publicznie dostępnych, w szczególności przed sklepami, punktami usługowo-handlowymi, gastronomicznymi, kosze na odpady komunalne o pojemności nie mniejszej niż 20 l, przeznaczone dla klientów w ilości zapewniającej czystość i porządek w sąsiedztwie prowadzonej działalności handlowo-usługowej,

2. Właściciele nieruchomości lub przedsiębiorcy użytkujący tereny komunikacji publicznej zobowiązani są  wyposażyć miejsca publiczne takie jak w szczególności drogi publiczne, ciągi pieszo-jezdne, przystanki komunikacji, parki w zamocowane na stałe kosze uliczne o minimalnej pojemności 20 l w miarę potrzeb, zgodnie z następującymi zasadami:

1) na chodnikach kosze należy ustawiać w odległości nie większej niż 500 m od siebie,

2) na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lokalizować przy  wiatach przystankowych a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

Rozdział 4.

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 11. 1. Odpady komunalne zmieszane należy usuwać z nieruchomości z następującą częstotliwością:

1. Odpady komunalne zmieszane należy usuwać z nieruchomości z następującą częstotliwością:

a) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej – jeden raz w miesiącu,

b) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej – dwa razy w tygodniu,

c) dla nieruchomości niezamieszkałych – co najmniej jeden raz w miesiącu.

2. Odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki należy usuwać zgodnie z następującą

częstotliwością:

1) papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i bioodpady:

a) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej – jeden raz w miesiącu,

b) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej – dwa razy w tygodniu,

c) dla nieruchomości niezamieszkałych – co najmniej  jeden raz w miesiącu.

d) dla punktów selektywnego zbierania odpadów według potrzeb co najmniej jednak jeden raz w miesiącu,

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony na bieżąco do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

3) odpady wielkogabarytowe co najmniej jeden raz w roku,

4) przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory na bieżącodo punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ponadto przeterminowane leki można wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych aptekach, których lista zamieszczona jest na stronie internetowej gminy, baterie można wrzucać do pojemników znajdujących się w punktach sprzedaży i placówkach oświatowych.

3. Niezależnie od częstotliwości usuwania odpadów zbieranych selektywnie, wymienionych w ust. 2,

mieszkańcy mogą pozbywać się odpadów zbieranych selektywnie w następujący sposób:

1) przekazywać do stałych lub mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów,

2) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

4. Ustala się następującą częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) z koszy ulicznych co najmniej  raz na tydzień, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników, w razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość usuwania odpadów.

2) z koszy ustawianych w miejscach publicznych (nie będących koszami ulicznymi) co najmniej raz na tydzień, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników, w razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość usuwania odpadów.

3) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się co najmniej jeden raz w miesiącu,                   nie dopuszczając do przepełnienia pojemników, w razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość usuwania odpadów.

§ 12. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany wystawić pojemnik i worek przeznaczony do odbierania odpadów w dniu odbioru, zgodnie z ustalonym harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości tak, aby nie zakłócać ruchu pieszego oraz komunikacji samochodowej.

§ 13. Zbiorniki bezodpływowe powinny być opróżniane z częstotliwością wynikającą z pojemności zbiornika w sposób gwarantujący, że nie nastąpi jakikolwiek wypływ ze zbiornika (zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia), a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód powierzchniowych oraz podziemnych, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 14. Dla zabudowy jednorodzinnej dopuszczalne jest prowadzenie kompostowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w tym odpadów zielonych) na własne potrzeby. Powyższe wymaga złożenia informacji w Urzędzie Gminy Poczesna przez właściciela nieruchomości.

Rozdział 5.

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 15. Gospodarka odpadami powinna wypełniać wszystkie wymagania zawarte w Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014.

§ 16. Komunalne osady ściekowe oraz odpady ulegające biodegradacji w pierwszej kolejności należy wykorzystać w instalacjach służących do produkcji biogazu oraz kompostu, który może zostać wykorzystany w celach nawozowych.

§ 17. Odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów należy kierować do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych właściwych dla Regionu I kierując się zasadą lepszej technologii.

§ 18 . 1.W ramach działań zmierzających do poprawy gospodarki odpadami należy:

1) prowadzić działania promujące postawy i działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów powstających na nieruchomościach,

2) informować, szczególnie w okresie poprzedzającym sezon grzewczy o wpływie spalania odpadów w piecach centralnego ogrzewania na środowisko i organizm ludzki,

3)promować kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji powstających w/na nieruchomościach w zabudowie jednorodzinnej.

Rozdział 6.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów

przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 19. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa

i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Obowiązki właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe:

1) zabrania się właścicielom zwierząt domowych wypuszczania ich bez dozoru poza teren nieruchomości, a w budownictwie wielorodzinnym poza obręb własnego mieszkania,

2) wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne w rozumieniu przepisów odrębnych oraz w inny sposób zagrażającego otoczeniu – także w kaganiec,

3) w miejscach publicznych prowadzić psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną lub psa w inny sposób zagrażającego otoczeniu dodatkowo w nałożonym kagańcu,

4) zwolnienie przez właściciela psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w przypadku, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich,

5) zabrania się wprowadzania zwierząt domowych na tereny przeznaczone na place gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, parków oraz innych terenów objętych zakazem na podstawie odrębnych regulaminów, ustalonych przez zarządców nieruchomości,

6) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta

domowe w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

Rozdział 7.

Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych

z produkcji rolniczej w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.

§ 20. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w pomieszczeniach zamkniętych i terenach ogrodzonych tak, by nie mogły przedostać się na drogi publiczne oraz tereny przeznaczone do użytku publicznego. Utrzymanie zwierząt nie może powodować uciążliwości, w szczególności zapachowych (odory) dla innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub na nieruchomościach sąsiednich.

2. Wytwarzane w trakcie utrzymania zwierząt gospodarskich odpady i nieczystości należy gromadzić i usuwać w sposób zgodny z prawem, niepowodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

3. Zabrania się trzymania zwierząt gospodarskich w budynkach mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej.

Rozdział 8.

Wyznaczenie obszarów podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej

przeprowadzania

§ 21. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:

1) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa spożywczego, bądź przechowywania produktów rolno-spożywczych,

2) wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej,

3) nieruchomości na których jest prowadzona hodowla zwierząt gospodarskich,

4) w obiektach użyteczności publicznej,

5) na składowiskach odpadów,

2. Deratyzację na obszarach wymienionych w ust. 1 należy przeprowadzić raz w roku w miesiącu wrześniu lub październiku.

3. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeb. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Poczesna określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.

Rozdział 9.

Przepisy końcowe

§ 22. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy  Poczesna stosuje się przepisy ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz. U. z 2012r. poz.391) oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magda Słomska

Kancelaria zajmująca się kompleksową obsługą przedsiębiorców i pracodawców oraz prowadzeniem postępowań sądowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »