| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/385/2013 Rady Miasta Racibórz

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/452/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia   12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.), oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z   Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz.3940 z   dnia 3   grudnia 2010r.)  

Rada Miasta Racibórz  

uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   W Uchwale Nr XXXI/452/2009 Rady Miasta Racibórz z   dnia 29 kwietnia 2009 r. w   sprawie zwolnień w   podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis wprowadza się następujące zmiany:  

1)   w § 5   ust. 4   otrzymuje brzmienie:  

4. Wartość udzielonej pomocy de minimis podlega kumulacji z   każdą inną pomocą de minimis uzyskaną w   różnych formach i   z różnych źródeł w   okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych oraz z   każdą pomocą inną niż de minimis, otrzymaną w   odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych. ;

2)   § 6   otrzymuje brzmienie:  

§ 6. 1.Podstawą przyznania zwolnienia określonego w   § 1   jest pisemny wniosek podatnika, (zgodnie z   załącznikiem nr 1   do uchwały) do którego należy załączyć:  

1) zestawienie nakładów na inwestycję potwierdzonych uwierzytelnionymi kopiami dokumentów wraz z   ewidencją środków trwałych,  

2) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie właściwemu organowi budowlanemu,  

3) pozwolenie na użytkowanie wybudowanego obiektu lub zawiadomienie o   oddaniu do użytkowania, wydane przez właściwy organ,  

4) oświadczenie o   niezaleganiu z   płatnościami wobec Miasta Racibórz,  

5) potwierdzenie wpisu do odpowiedniego rejestru działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego,  

6) wszystkie zaświadczenia o   pomocy de minimis, jakie otrzymał w   roku, w   którym ubiega się o   pomoc, oraz w   ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o   wielkości pomocy de minimis otrzymanej w   tym okresie, albo oświadczenie o   nieotrzymaniu takiej pomocy w   tym okresie (zgodnie z   załącznikiem nr 3   do uchwały),  

7) oświadczenie o   niezaistnieniu przesłanek określonych w   § 3   niniejszej uchwały (zgodnie z   załącznikiem nr 6   do uchwały),  

8) zaświadczenie z   właściwego Urzędu Skarbowego o   niezaleganiu z   zapłatą podatków,  

9) informację o   posiadaniu zaległości w   zakresie zobowiązań publiczno – prawnych  

10) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis określone w   rozporządzeniu Rady Ministrów z   dnia 29 marca 2010 r. w   sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o   pomoc de minimis (Dz. U. z   2010 r. Nr 53, poz. 311).  

2. Przedsiębiorca na żądanie organu podatkowego, przedkłada wszelkie dowody i   informacje celem stwierdzenia spełnienia warunków zwolnienia wynikających z   niniejszej uchwały  

3. Wniosek o   którym mowa w   ust. 1   należy złożyć w   Urzędzie Miasta Racibórz do dnia 31 grudnia 2013 r. ;

3)   § w   10 ust. 2   otrzymuje brzmienie:  

2. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 r., z   tym że prawa do zwolnienia nabyte w   czasie obowiązywania uchwały, trwają przez okres w   niej przewidziany. ;

4)   uchyla się załączniki Nr 2   i 4.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Tadeusz   Wojnar


Uzasadnienie

Zmiany uchwały dokonuje się w   celu dostosowania jej treści do obowiązujących przepisów w   zakresie udzielania pomocy de minimis. Treść zmian była konsultowana z   UOKIK, uwzględniono uwagi Urzędu.  

Zgodnie z   postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W   wyznaczonym terminie od 27.02.2013 r. do 12.03.2013 r. nie zgłoszono żadnych opinii i   uwag do projektu niniejszej Uchwały.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »