| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/563/13 Rady Miasta Chorzów

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/453/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012 r. dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.391 z późn. zm.) oraz po konsultacjakch, określonych uchwałą Nr LI/972/10 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.

W uchwale Nr XXVII/453/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów § 1 otrzymuje brzmienie:

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Chorzów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która obejmie również koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki i/lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym..

§ 2.

W § 2 uchwały Nr XXVII/453/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów dodaje się ust.1a, który otrzymuje brzmienie:
„1a. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wyposaża nieruchomości w pojemniki i/lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymuje pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.”

§ 3.

W uchwale Nr XXVII/453/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów § 2 ust.4 pkt 1 lit. l otrzymuje brzmienie:
„z ogrodów działkowych:

- od marca do końca października - co najmniej raz na 2 tygodnie,

- od listopada do końca lutego – wg potrzeb, na telefoniczne zgłoszenie.”

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


Henryk Wieczorek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Janiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »