| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/383/2013 Rady Miasta Wisły

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013

1. Dokonać zmian w Tabeli A uchwały budżetowej na rok 2013"Plan dochodów budżetu miasta na rok 2013"jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustalić, że plan dochodów po zmianach wynosi 45.279.894,00 PLN , w tym dochody bieżące w wysokości 35.664.251,00 PLN.

§ 2.

1. Dokonać zmian w Tabeli B uchwały budżetowej na rok 2013"Plan wydatków budżetu miasta na rok 2013" jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustalić, że plan wydatków po zmianach wynosi 47.421.886,00 PLN, w tym wydatki bieżące w wysokości 33.708.086,00 PLN.

§ 3.

1. Dokonać zwiększenia planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 428.000,00 PLN poprzez:

1) wprowadzenie planowanej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie deficytu budżetu w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych w ramach projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ("Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III") w kwocie 450.000,00 PLN;

2) wprowadzenie planowanego kredytu na finansowanie deficytu budżetu w związku z udzielaniem dotacji dla mieszkańców przeznaczonych na budowę przyłączy kanalizacyjnych w ramach projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ("Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III") w kwocie 100.000,00 PLN;

3) zmniejszenie planowanego kredytu na finansowanie inwestycji z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, o kwotę 122.000,00 PLN.

2. Ustalić, że w wyniku zmian, o których mowa powyżej:

1) aktualizacji ulega Tabela C uchwały budżetowej na rok 2013 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2013”, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

2) planowane zadłużenie na koniec roku 2013 wyniesie 8.276.818,00 PLN .

§ 4.

1. Ustalić, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, deficyt ulegnie zwiększeniu o 428.000,00 PLN. .

2. Ustalić, że źródłem pokrycia deficytu w wysokości 2.141.992,00 PLN będą:

1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1.150.000,00 PLN,

2) pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 450.000,00 PLN,

3) kredyty bankowe w kwocie 541.992,00 PLN.

4) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 0 PLN.

§ 5.

Ustalić, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, aktualizacji ulegają:

1) Tabela E uchwały budżetowej na rok 2013"Plan dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska finansowanych z dochodów związanych z gospodarczym korzystaniem ze środowiska na rok 2013 , otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

2) Tabela H uchwały budżetowej na rok 2013"Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2013", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

3) Tabela J uchwały budżetowej na rok 2013"Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2013", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustalić, że w wyniku zmian, o których mowa w §2, aktualizacji ulega załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2013"Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2013 r. , otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Powierzyć wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisły.

§ 8.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Wisły


Janusz Podżorski


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/383/2013
Rady Miasta Wisły
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załączniku do uchwały

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Adamczak

Ekspert z zakresu podatków i rachunkowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »