| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/730/2013 Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 4 kwietnia 2013r.

w sprawie ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie  art. 18 ust.2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art.17 ust.1 pkt11 i art.50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej ( tj. Dz. U. Z 2009r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje

§ 1. Niniejsza uchwała określa:

1) szczegółowe warunki przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

2) szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również ich pobierania.

§ 2. 1) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są na wniosek osoby ubiegającej się o ich przyznanie, jej opiekuna, członka rodziny lub pracownika socjalnego.

2) Udzielenie pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych następuje w drodze decyzji administracyjnej określającej rodzaj i zakres usług przyznawanych osobie, która wymaga pomocy, a ponadto miejsce i termin świadczenia usług.

§ 3. 1) Odpłatność za usługi opiekuńcze i usługi specjalistyczne jest uzależniona od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie oraz ilości godzin usług.

2) Dochód, od którego jest obliczana wysokość odpłatności, odpowiada aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej, o którym mowa w art.8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej i podlega waloryzacji na zasadach określonych w przepisach wymienionej ustawy.

3) Cena 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 10 zł zgodnie z kalkulacją stanowiącą załącznik

nr 1 do niniejszej uchwały.

4) Ustala się następujące zasady odpłatności:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę w rodzinie

Wskaźniki odpłatności w % ustalone od ceny 1 godz usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej w kwocie 10 zł :

Osoby samotnie gospodarujące [ % ]

Osoby w rodzinie [ % ]

Do542 zł= 100 %

nieodpłatnie

nieodpłatnie

Powyżej 100 % do 132,5 %

1,50 %

3,50 %

Powyżej 132,5 % do 165 %

3 %

7 %

Powyżej 165 % do 187,5 %

5 %

11 %

Powyżej 187,5 % do 220 %

7 %

15 %

Powyżej 220 % do 237,5 %

11 %

20 %

Powyżej 237,5 % do 255 %

15 %

25 %

Powyżej 255 % do 265 %

22,50 %

32,50 %

Powyżej 265 % do 275 %

30 %

40 %

Powyżej 275 5 do 282,5 %

45 %

55 %

Powyżej 282,5 % do 290 %

60 %

70 %

Powyżej 290 % do 310 %

75 %

85 %

Powyżej 310 % do 330 %

90 %

100 %

Powyżej 330 %

100 %

100 %

5) Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi iloczyn ceny, o której mowa w pkt.3, wskaźnika odpłatności określonego w procentach, o których mowa w pkt. 4 oraz liczby godzin świadczonych usług w ciągu miesiąca.

§ 4. 1) Osoba nie ponosi odpłatności za przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jeżeli posiadany dochód nie przekracza dochodu, o którym mowa w § 5 pkt. 2

2) Osoba na rzecz której przyznano usługi, może być, na jej wniosek, jej opiekuna lub członka rodziny lub wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności w niżej wymienionych przypadkach :

a) konieczności korzystania co najmniej z dwóch rodzajów usług;

b) konieczności korzystania przez więcej niż jedną osobę w rodzinie z pomocy w formie usług;

c) zdarzenia losowe.

§ 5. 1) Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszone są do kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi lub przelewem na konto ośrodka w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonania usługi.

2) Opłaty za wykonanie usługi wnoszone są przez osobę korzystającą, jej opiekuna, członka rodziny lub osobę świadczącą usługi.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XLIV/682/2013 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czeladzi


mgr Jolanta Moćko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/730/2013
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 4 kwietnia 2013 r.

KALKULACJA KOSZTU JEDNEJ GODZINY USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Do wyliczenia kosztu jednej godziny usług opiekuńczych na rok 2013 przyjęto :

- plan budżetu na okres IV – XII 2013 roku  150.600,00

- okres realizacji usług opiekuńczych w roku 9 miesięcy

- planowaną liczbę godzin świadczenia usług opiekuńczych w miesiącu  1.670 godzin

150.600,00 : 9 miesięcy

- -------------------------------- = 10,02 zł za godzinę ~ 10,00 zł

1 670 godzin

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czeladzi


mgr Jolanta Moćko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »