| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/346/12 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu miasta na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 211, art.212, art. 214, art. 239, art. 242 ust. 1, art.258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241) oraz części I załącznika do Uchwały nr LIX/598/10 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Piekary Śląskie, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2013 w wysokości 174.214.473,-zł zgodnie z tabelą nr 1 , 1a i 1b , w tym:

1) dochody bieżące - 161.088.264,-zł,

2) dochody majątkowe - 13.126.209,-zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2013 w wysokości 179.420.541,-zł zgodnie z tabelą nr 2 , 2a i 2b , w tym:

1) wydatki bieżące - 161.078.264,-zł,

2) wydatki majątkowe - 18.342.277,-zł.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 5.206.068,-zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych pożyczek - 1.496.660,-zł,

2) zaciągniętych kredytów - 3.709.408,-zł.

4. Ustala się przychody budżetu miasta w kwocie 21.377.332,-zł zgodnie z tabelą nr 3 .

5. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie 16.171.264,-zł zgodnie z tabelą nr 3 .

§ 2.

Dochody i wydatki obejmują:

1) dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw zgodnie z tabelą nr 4 ,

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie i Powiatowi ustawami zgodnie z tabelą nr 5 ,

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z tabelą nr 6 ,

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 7 .

§ 3.

Tworzy się rezerwy w wysokości 1.520.990,-zł , w tym:

1) ogólną budżetu w kwocie 200.000,-zł,

2) celowe w wysokości 1.320.990,-zł z przeznaczeniem na:

a) odprawy emerytalne i awanse zawodowe nauczycieli - 913.790,-zł,

b) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 407.200,-zł.

§ 4.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 3.832.221,-zł .

§ 5.

Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 8 .

§ 6.

Ustala się dotacje udzielane z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 .

§ 7.

Ustala się:

1) plany dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2 ,

2) plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 3 .

§ 8.

Ustala się roczny limit dla:

1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 6.000.000,-zł ,

2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 5.206.068,-zł ,

3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty 16.171.264,-zł .

§ 9.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Piekary Śląskie do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 6.000.000,-zł ,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,

3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziałów kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta.

§ 10.

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta roku bieżącego.

§ 11.

Wykonanie uchwały powiarza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn


Tabela1
Zalacznik1.pdf

Tabela1a
Zalacznik2.pdf

Tabela1b
Zalacznik3.pdf

Tabela2
Zalacznik4.pdf

Tabela2a
Zalacznik5.pdf

Tabela2b
Zalacznik6.pdf

Tabela3
Zalacznik7.pdf

Tabela4
Zalacznik8.pdf

Tabela5
Zalacznik9.pdf

Tabela6
Zalacznik10.pdf

Tabela7
Zalacznik11.pdf

Tabela8
Zalacznik12.pdf

Załącznik1
Zalacznik13.pdf

Załącznik2
Zalacznik14.pdf

Załącznik3
Zalacznik15.pdf

Uzasadnienie
Zalacznik16.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Mosiej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »