| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PS.031.4.2012 Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu Rybnickiego

z dnia 20 lutego 2013r.

w sprawie współfinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 2 w Rybniku

(2012/081868)

POROZUMIENIE Nr PS.031.4.2012

w sprawie współfinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 2 w Rybniku


zawarte w dniu 20 lutego 2013 roku pomiędzy:

Miastem Rybnik, z siedzibą w Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 2, zwanym dalej „Miastem”, które reprezentuje:

Ewa Ryszka - Zastępca Prezydenta Miasta,

działająca na podstawie pełnomocnictwa Or-01130/00303/11 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 maja 2011 r.,

w wykonaniu Uchwały Nr 89/V/2007 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Wodzisławskim na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej Nr 1 i 2 w Rybniku.

a

Powiatem Wodzisławskim, z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 2, zwanym dalej „Powiatem”, który reprezentują:

Tadeusz Skatuła - Starosta Powiatu,

Dariusz Prus - Wicestarosta.


Strony postanawiają, co następuje:

§ 1. 1. Miasto dofinansowuje koszty działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 2, z siedzibą w Rybniku przy ul. Andersa 14, zwanego w dalszej części Porozumienia „Warsztatem”, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rybniku.

2. Siedziba Warsztatu, o którym mowa w ust. 1, mieści się w budynku będącym własnością Miasta.

3. Na dofinansowanie kosztów, o których mowa w ust. 1, Miasto zabezpiecza w budżecie na 2013 rok
i w kolejnych latach kwotę stanowiącą 10 % kosztów działalności Warsztatu, finansowanego w pozostałej części
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego w dalszej części Porozumienia „Funduszem”.

§ 2. 1. Działalność Warsztatu skierowana jest do 39 osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Miasta, chętnych do uczestniczenia w rehabilitacji.

2. W przypadku braku chętnych uczestników, o których mowa w ust. 1, istnieje możliwość objęcia rehabilitacją osób nie będących mieszkańcami Miasta, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Łączna liczba uczestników rehabilitacji, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, nie może przekroczyć liczby wskazanej w ust. 1.

§ 3. Powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w Warsztacie, jest zobowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

§ 4. W 2013 roku w Warsztacie uczestniczy 2 mieszkańców Powiatu.

§ 5. 1. Wysokość dofinansowania, o którym mowa w § 1 ust. 3, na jednego uczestnika rehabilitacji w roku 2013 i latach kolejnych, zwana w dalszej części Porozumienia „kwotą rocznego dofinansowania”, wynosi
1.644 zł (jeden tysiąc sześćset czterdzieści cztery złote).

2. Kwota rocznego dofinansowania może ulec zmianie w przypadku zmiany obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa i wystąpienia okoliczności dających podstawę do zmiany tej kwoty.

§ 6. 1. W 2013 roku Powiat zobowiązuje się przekazać Miastu dofinansowanie w wysokości 3.288 zł
(trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem złotych), według wyliczenia: 2 uczestników x kwota rocznego dofinansowania.

2. Dofinansowanie ustalone na dany rok będzie przekazywane w terminie do dnia 31 stycznia roku, którego dotyczy dofinansowanie, na rachunek bankowy Miasta o numerze 74 1140 1179 0000 2224 1800 1001.

3. Wysokość dofinansowania w kolejnych latach obowiązywania Porozumienia określi corocznie aneks. Wysokość dofinansowania zostanie uzgodniona przez Strony w formie pisemnej najpóźniej do dnia
15 października roku poprzedzającego dany rok, na podstawie wyliczenia stanowiącego iloczyn liczby uczestników, o których mowa w § 3, i kwoty rocznego dofinansowania.

4. W przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, Strony Porozumienia dopuszczają możliwość zmiany wysokości dofinansowania w trakcie roku. Miasto zobowiązuje się każdorazowo informować Powiat o zmianie wysokości dofinansowania; na podstawie tej informacji zostanie podpisany aneks do Porozumienia.

§ 7. 1. Przekazane dofinansowanie Miasto zobowiązane jest wykorzystać do dnia 31 grudnia.

2. Niewykorzystana część dofinansowania podlega zwrotowi do dnia 31 stycznia następnego roku
na rachunek bankowy Powiatu o numerze 43 1560 1094 2125 0085 5020 0036.

3. Od niewykorzystanej kwoty dofinansowania, zwróconej po terminie wskazanym w ust. 2, naliczone zostaną odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie wskazanego terminu zwrotu.

4. Miasto po zakończeniu roku przedstawi Powiatowi rozliczenie przekazanego dofinansowania w formie informacji, niezwłocznie po zaakceptowaniu rocznego rozliczenia z wydatkowanych środków, przedłożonego przez jednostkę prowadzącą Warsztat, o której mowa w § 1 ust. 1.

5. W przypadku stwierdzenia wykorzystania udzielonego dofinansowania przez jednostkę prowadzącą Warsztat, o której mowa w § 1 ust. 1, niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości, Miasto zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania stosownej informacji Powiatowi. Należna kwota zostanie zwrócona na rachunek bankowy Powiatu wskazany w ust. 2, w wysokości wyliczonej proporcjonalnie
do liczby uczestników Powiatu w roku, którego dotyczyło dofinansowanie, w terminie 15 dni od daty przekazania środków Miastu przez jednostkę prowadzącą Warsztat.

6. W przypadku zmniejszenia liczby uczestników, o których mowa w § 3, Miasto zobowiązuje się
do odpowiedniego rozliczenia środków z uwzględnieniem czasu faktycznego ich uczestnictwa w danym roku w Warsztacie, w terminie 30 dni od daty przekazania Powiatowi informacji o zmniejszeniu liczby uczestników.

§ 8. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

2. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, którego termin upływa na koniec miesiąca kalendarzowego.

3. Oświadczenie o rozwiązaniu Porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. 1. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego
oraz przepisy szczególne powszechnie obowiązujące, właściwe ze względu na przedmiot Porozumienia.

2. Ewentualne spory powstałe w związku z wykonywaniem Porozumienia Strony będą starały się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie właściwego ze względu na siedzibę Miasta sądu powszechnego.

3. Strony nawzajem zobowiązują się do niezwłocznego informowania o wszelkich okolicznościach, mogących mieć wpływ na realizację Porozumienia.

§ 10. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11. 1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

2. Z dniem 31 grudnia 2012 r. Strony zgodnie rozwiązują Porozumienie Nr PS-818/00004/07 w sprawie: współfinansowania kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej Nr 2 w Rybniku, zawarte w dniu
31 maja 2007 r.

§ 12. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 13. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.


MIASTO RYBNIK                                                         POWIAT WODZISŁAWSKI

Zastępca Prezydenta Miasta


Ewa Ryszka

Starosta Powiatu


Tadeusz Skatuła


Wicestarosta


Dariusz Prus

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »