| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/328/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 23 kwietnia 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/417/10 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 21 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/324/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,wprowadza się następujące zmiany:

1/ w § 1 dotychczasową treść załącznika do uchwały oznacza się jako załącznik Nr 1.

2/ § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie:

1) do dnia 15 maja 2013 r. - dla pierwszej deklaracji,

2) do 14 dni od dnia, o którym mowa w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.).

2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa się w formacie xml, układ informacji i powiązań określony jest w załączniku Nr 2 do  uchwały,

2) format elektroniczny deklaracji dostępny jest na Platformie Elektronicznych Usług Publicznych dostępnej
w sieci Internet pod adresem https://www.sekap.pl,

3) deklaracje przesyła się za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl,

4) deklaracje składane w formie elektronicznej muszą być opatrzone:

- bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 262)

albo

- podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 235)

albo

- podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego niekwalifikowanego certyfikatu, wydanego przez Urząd Rejestracji Centrum Certyfikacji SEKAP  zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2013 r.  poz. 235).,

3/Dodaje się załącznik Nr 2 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Żelazny


Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/328/13
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 23 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »