| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/213/13 Rady Gminy Jaworze

z dnia 23 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXII/211/13 Rady Gminy Jaworze z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6k ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t. j. Dz. U. z   2012 r., poz. 391 ze zm.), art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20   lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) oraz po przeprowadzonych konsultacjach, określonych uchwałą Nr V/41/2011 Rady Gminy Jaworze z   dnia 21 kwietnia 2011 r. w   sprawie zasad i   trybu przeprowadzania konsultacji z   mieszkańcami Gminy Jaworze, uchwałą Rady Gminy Jaworze Nr XXXVIII/303/10 Rady Gminy Jaworze z   dnia 26 sierpnia 2010 r. w   sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z   radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 roku o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jaworze w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:  

§   1.   Wprowadzić następujące zmiany do uchwały nr XXII/211/13 Rady Gminy Jaworze z   21 marca 2013 r. w   sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  

1.   zmienia się treść § 6   w taki sposób, że otrzymuje on brzmienie:  

§   6.   1.   Ustala się dopłatę w   wysokości 100 % do opłaty, o   której mowa w   § 1   ust. 2-3, dla mieszkańców, których miesięczny dochód na jednego członka w   rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o   którym mowa w   art. 8   ust. 1   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z   2013 r. poz. 182).  

2.   Dopłata, o   której mowa w   ust. 1   przysługuje pod warunkiem przedłożenia aktualnego zaświadczenia lub decyzji kierownika właściwego ośrodka pomocy społecznej.  

3.   Dopłaty, o   której mowa w   ust. 1   udziela się na okres sześciu miesięcy. W   przypadku zaistnienia okoliczności wyłączającej uprawnienie do dopłaty, mieszkaniec zobowiązany jest poinformować o   tym fakcie Wójta Gminy Jaworze.  

4.   Ponowne uzyskanie dopłaty, o   której mowa w   ust. 1   jest możliwe pod warunkiem, o   którym mowa w   ust. 2 .

2.   zmienia się treść § 7   w taki sposób, że otrzymuje on brzmienie:  

§   7.   1.   Ustala się dopłatę w   wysokości 50 % do opłaty, o   której mowa w   § 1   ust. 2-3, dla mieszkańców, którzy nie spełniają warunku, o   którym mowa w   § 6   ust. 1, a   korzystają ze świadczeń rodzinnych, o   których mowa w   art. 2   pkt 1   ustawy z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z   2006 r. Nr   139, poz. 992, ze zm.).  

2.   Dopłata, o   której mowa w   ust. 1, przysługuje pod warunkiem przedłożenia decyzji o   przyznaniu świadczeń rodzinnych, o   których mowa w   art. 2   pkt 1   ustawy z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z   2006 r. Nr 139, poz. 992, ze zm.).  

3.   Dopłaty, o   której mowa w   ust. 1, udziela się na okres pobierania świadczeń rodzinnych. W   przypadku zaistnienia okoliczności wyłączającej uprawnienie do dopłaty, mieszkaniec zobowiązany jest poinformować o   tym fakcie Wójta Gminy Jaworze. .

§   2.   Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Jaworze.  

§   3.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze  


Andrzej   Śliwka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PolishProperty.eu

PolishProperty.eu to portal zajmujący się kompleksowo rynkiem nieruchomości w Polsce i pozostałych krajach UE.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »