| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/244/2013 Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 23 kwietnia 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm. ), art. 6k ustawy z   dnia 13 września1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach ( t.j. Dz.U. z   2012 r., poz. 391 z   późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji określonych uchwałą Nr IV/21/2010 Rady Gminy Mierzęcice z   dnia 29 grudnia  
2010 r. w   sprawie określenia zasad i   trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Mierzęcice z   radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust.3 ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (t.j. Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.) w   przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz.Woj.Śl. z   2011 r. Nr 33 poz. 599).  

Rada Gminy Mierzęcice  
uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w   art. 6j ust.1 pkt 1   ustawy z   dnia 13 września1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach ( t.j. Dz.U. z   2012 r., poz. 391 z   późn. zm.).  

2.   Metoda ustalenia opłaty o   której mowa w   § 1   ust. 1   stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w   § 2   ust. 1   lub § 2   ust. 2   lub § 2   ust. 3   niniejszej uchwały.  

§   2.   1.   Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne zbierane i   odbierane są w   sposób selektywny w   wysokości 9   zł od osoby.  

2.   Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady komunalne zbierane i   odbierane są w   sposób nieselektywny w   wysokości 16 zł od osoby.  

3.   W przypadku zamieszkiwania na nieruchomości rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę składającą się z   rodziców/ rodzica wychowujących troje lub więcej dzieci, w   wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w   przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, ustala się stawkę w   wysokości 6   zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane i   odbierane są w   sposób selektywny .  

4.   W przypadku gdy członkami rodzin wielodzietnych są dzieci, które ukończyły 18 lat niezbędne jest dostarczenie zaświadczenia o   kontynuowaniu nauki. Zaświadczenie należy składać co roku w   terminie od 1   września do 31 października.  

§   3.   Do podstawy ustalenia opłaty, o   której mowa § 1   ust. 2   uwzględnia się liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość wykazaną w   deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składaną przez właścicieli nieruchomości.  

§   4.   Wzór deklaracji, o   której mowa w   § 3   określa odrębna uchwała.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.  

§   6.   Traci moc Uchwała Nr XXII/215/2012 Rady Gminy Mierzęcice z   dnia 27 grudnia 2012 r. w   sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Twardoch

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »