| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/307/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach

Na podstawie art. 12 pkt 8   lit. g) oraz art. 40 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r., nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 1, art. 9   ust. 1, art. 12 ustawy z   dnia 20 grudnia 1996 roku o   gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z     2011 r., nr 45, poz. 236), art. 68 ustawy z   dnia 30 sierpnia 1996 roku o   komercjalizacji i   prywatyzacji (tekst jednolity Dz. U. z   2013 r., poz. 216) oraz art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2) ustawy z   dnia 20 lipca 2000 roku o   ogłaszaniu aktów normatywnych  
i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2011 r., nr 197, poz. 1172 ze zm.)  

Rada Powiatu Wodzisławskiego  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się niniejszym zasady wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i   zbywania udziałów i   akcji w   spółkach w   związku z   wykonywaniem zadań własnych związanych z   zaspokajaniem zbiorowych potrzeb powiatowej wspólnoty samorządowej, w   szczególności w   zakresie określonym w   przepisach ustawy z   dnia 20 grudnia 1996 r. o   gospodarce komunalnej (Dz. U. z   2011 r., nr 45, poz. 236).  

§   2.   Ilekroć w   niniejszej uchwale jest mowa o:  

1)   spółce – rozumie się przez to spółkę z   ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną,  

2)   Powiecie – rozumie się przez to Powiat Wodzisławski,  

3)   Kodeksie spółek handlowych – rozumie się przez to ustawę z   dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z   2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.),  

4)   Ustawie o   komercjalizacji i   prywatyzacji – rozumie się przez to ustawę z   dnia 30 sierpnia 1996 roku o   komercjalizacji i   prywatyzacji (tekst jednolity Dz. U. z   2002 r., nr 171, poz. 1397 ze zm.),  

5)   Radzie Powiatu – rozumie się przez to Radę Powiatu Wodzisławskiego,  

6)   Zarządzie Powiatu – rozumie się przez to Zarząd Powiatu Wodzisławskiego.  

§   3.   1.   Powiat może obejmować udziały w   spółkach już istniejących lub dopiero tworzonych oraz pokrywać je wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi (aportami).  

2.   Upoważnia się Zarząd Powiatu do wnoszenia na pokrycie kapitału zakładowego w   spółce wkładów pieniężnych w   granicach kwot przewidzianych na ten cel w   budżecie Powiatu na dany rok budżetowy oraz wkładów niepieniężnych (aportów).  

3.   Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki winno być poprzedzone wyceną wnoszonego mienia Powiatu sporządzoną w   zależności od rodzaju wkładu niepieniężnego przez rzeczoznawcę majątkowego lub biegłego rewidenta albo     innego rzeczoznawcę uprawnionego na podstawie właściwych przepisów, z   zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.  

4.   Wniesienie wkładów niepieniężnych w   postaci prawa własności nieruchomości wymaga zgody Rady Powiatu, wyrażonej w   formie uchwały.  

5.   Upoważnia się Zarząd Powiatu do obejmowania udziałów lub akcji w   spółkach.  

§   4.   Upoważnia się Zarząd Powiatu do nabywania udziałów lub akcji w   spółkach.  

§   5.   1.   Upoważnia się Zarząd Powiatu do zbywania udziałów lub akcji w   spółkach.  

2.   Udziały lub akcje, o   których mowa w   ust. 1   winny być zbywane z   zachowaniem przepisów ustawy o   komercjalizacji i   prywatyzacji.  

3.   Upoważnia się Zarząd Powiatu do wyboru trybu zbycia udziałów lub akcji spośród wskazanych przepisami ustawy o   komercjalizacji i   prywatyzacji.  

§   6.   1.   Zarząd Powiatu wyraża wolę wniesienia wkładów oraz objęcia, nabycia lub zbycia udziałów lub akcji w   drodze uchwały.  

2.   O każdorazowym dokonaniu czynności wniesienia wkładów i   objęcia udziałów lub akcji albo nabyciu, zbyciu udziałów lub akcji w   spółce Zarząd Powiatu informuje Radę Powiatu na najbliższej sesji Rady Powiatu następującej po dokonaniu wyżej wymienionej czynności.  

§   7.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§   8.   Niniejsza uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Eugeniusz   Wala

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »