| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 648/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez miasto Sosnowiec

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 pkt 1,w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) – na wniosek Prezydenta Miasta Rada Miejska w Sosnowcu uchwala:

§ 1. Usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Miasto Sosnowiec w zakresie nauczania, wychowania i opieki są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. 1. W przypadku, gdy do przedszkoli na terenie Miasta Sosnowca uczęszcza dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny, na pisemny wniosek rodziców /prawnych opiekunów/ skierowany do dyrektora przedszkola opłatę określoną w §3 obniża się o 25% za drugie i 50% za każde następne dziecko.

2. Zwolnieniu podlegają:

1) Dzieci przebywające w Zespołach Opiekuńczo - Wychowawczych w Sosnowcu,

2) Dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności.

§ 3. Za każdą rozpoczętą zadeklarowaną przez rodzica godzinę pobytu dziecka w przedszkolu przekraczającą wymiar, o którym mowa w § 1, odpłatność wynosi 2 zł.

§ 4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym opłata ulega pomniejszeniu za każdą zadeklarowaną godzinę nieobecności.

§ 5. Traci moc Uchwała nr 89/VI/2011r.Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola oraz Uchwała NR 154/IX/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr 89/VI/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola.

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Tomasz Bańbuła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »