| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/346/13 Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 8 maja 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/288/12 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) na wniosek Wójta, Rada Gminy Zbrosławice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/288/12 Gminy Zbrosławice sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości wprowadza się następującą zmianę:

paragraf 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w Urzędzie Gminy w Zbrosławicach pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Administracji Publicznej pod adresemwww.epuap.gov.pl w terminie do 15 marca 2013 r. – dla pierwszej deklaracji oraz w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. Deklaracja określona w ust. 1 niniejszej uchwały przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 235).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbrosławice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Fels


Uzasadnienie

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz.U. poz. 228 z dnia 19.02.2013 r.) niniejszą uchwałą wprowadza się możliwość złożenia deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A.

Obsługa wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »