| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/404/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 9 maja 2013r.

w sprawie zmian w uchwale Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust.1-3, art. 21, ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia  21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą Nr L/585/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn . zm . ) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ( Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010 r. Nr 131, poz. 2160)

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala:

§ 1.

W uchwale Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia  22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (t. j. Dz. Urz. Woj. Śl. z 16.11.2012 r. poz.4880)  wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale 2 –  Zasady  wynajmowania  lokali  mieszkalnych:

a) w  § 8 po ust. 4 dodaje  się  ust.  4a w brzmieniu:

" 4a. Osobom, które po upływie  terminu  obowiązywania  umowy najmu lokalu socjalnego  utraciły

uprawnienie do  dalszego zajmowania  tego lokalu z powodu przekroczenia dochodu określonego

dla osób pozostających w niedostatku, Wynajmujący może:

a) zaproponować  zawarcie  umowy  najmu  na  czas  nieoznaczony  dotychczas   zajmowanego

lokalu   socjalnego,   po    uprzednim   wyłączeniu   go z części   zasobu    mieszkaniowego

przeznaczonego na wynajem jako lokale socjalne, lub

b) wskazać  inny  lokal  mieszkalny po  złożeniu  przez  wyżej  wymienione  osoby oświadczenia,

w   którym  zobowiązują  się   do   wykonania  remontu   lokalu   mieszkalnego  we   własnym

zakresie i na  własny  koszt i w  związku z tym  zrzekają  się  wszelkich  roszczeń o zwrot

nakładów lub dokonanie rozliczenia z Wynajmującym z tego tytułu.”;

b) po podrozdziale  3. Lokale socjalne  dodaje  się  podrozdział  4. w brzmieniu:

"4. Pomieszczenia  tymczasowe

§  8a

1. Uprawnionymi  do  najmu pomieszczenia tymczasowego są osoby, które nabyły prawo

do  najmu pomieszczenia tymczasowego na podstawie orzeczenia  sądu.

2. Umowę najmu  pomieszczenia tymczasowego  zawiera się na czas oznaczony stosownie do

postanowień ustawy.

3. Umowę najmu pomieszczenia tymczasowego, po upływie oznaczonego w niej czasu można

przedłużyć na następny okres, jeżeli najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej

zawarcie umowy oraz  pozostaje w niedostatku.

4. Pomieszczenia tymczasowe nie mogą być przedmiotem zamiany.”.

2) w rozdziale 11 –   Tryb   rozpatrywania i załatwiania   wniosków o wynajem  lokali z zasobu

mieszkaniowego w § 24  po pkt 4)  dodaje się pkt 5) w brzmieniu:

"5) osoby  pełniące funkcję gospodarzy w budynkach  pozostających  we  władaniu  Ochotniczych

Straży  Pożarnych  na  terenie  Gminy i Miasta   Czerwionka-Leszczyny.”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny i Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Marek Profaska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego

Kompleksowa pomoc prawna dla przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »