| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/306/13 Rady Gminy Jasienica

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Jasienica na 2013 rok

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U Nr 142 poz. 1591 ze zm.)

Rada Gminy Jasienica
uchwala, co następuje

§ 1.

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 11 782 485,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 11 723 289,79 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

3. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 83 573 479,09 złotych

4. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 80 725 778,82 złotych

5. Przychody budżetu gminy wynoszą 1 679 323,73 złotych w tym: przychody z tytułu wolnych środków 412 230,67 złotych przychody z zaciągniętych pożyczek krajowych 1 267 093,06 złotych

6. Rozchody budżetu gminy wynoszą 4 527 024,00 złotych w tym: spłaty otrzymanych krajowych kredytów 4 527 024,00 złotych

7. Nadwyżka budżetu Gminy Jasienica w kwocie 2 847 700,27 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów krajowych w kwocie 2847 700,27 złotych.

8. Dokonać przeniesień wydatków budżetu gminy między działami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasienica i w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czudek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/306/13
Rady Gminy Jasienica
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Jasienica na 2013 rok

Lp.

Dział

Nazwa - Treść

Kwota (zł.)

1

700

Gospodarka mieszkaniowa

9 615 637,09

w tym:

dochody majątkowe

9 615 637,09

w tym:

wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

1 500 000,00

dofinansowanie z Województwa Śląskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL projektu "Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą w Międzyrzeczu Dolnym w Gminie Jasienica"

8 115 637,09

2

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 128 871,21

w tym:

dochody majątkowe

2 128 871,21

w tym:

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach realizacji projektu "Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego" w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

245 117,21

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizacji przedsięwzięcia pn. "Dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Jasienica"

1 883 754,00

3

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

37 976,70

w tym:

dochody bieżące

37 976,70

w tym:

dofinansowanie projektu "Edukacja obrazem- obraz edukacją"

37 976,70

RAZEM

11 782 485,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/306/13
Rady Gminy Jasienica
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Zwiększenie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2013 rok

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa - Treść

kwota (zł.)

1

600

Transport i łączność

350 000,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

280 000,00

w tym:

a) wydatki bieżące

280 000,00

w tym: dotacje na zadania bieżące 280 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

70 000,00

w tym:

a) wydatki bieżące

70 000,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych 70 000,00

w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 70 000,00

2

700

Gospodarka mieszkaniowa

8 115 637,09

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

8 115 637,09

w tym:

b) wydatki majątkowe

8 115 637,09

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 8115637,09

3

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

285 922,00

75410

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

5 000,00

w tym:

a) wydatki bieżące

5 000,00

w tym: dotacje na zadania bieżące 5 000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

280 922,00

w tym:

a) wydatki bieżące

32 922,00

w tym: dotacje na zadania bieżące 32 922,00

b) wydatki majątkowe

248 000,00

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 248 000,00

4

801

Oświata i wychowanie

973 430,00

80101

Szkoły podstawowe

557 620,00

w tym:

a) wydatki bieżące

557 620,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych 557 620,00

w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 557620,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

40 700,00

w tym:

a) wydatki bieżące

40 700,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych 40 700,00

w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40700,00

80104

Przedszkola

58 400,00

w tym:

a) wydatki bieżące

58 400,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych 58 400,00

w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58400,00

80110

Gimnazja

316 710,00

w tym:

a) wydatki bieżące

316 710,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych 316 710,00

w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 316710,00

5

851

Ochrona zdrowia

50 000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

50 000,00

w tym:

a) wydatki bieżące

50 000,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych 50 000,00

w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 000,00

6

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

26 570,00

85401

Świetlice szkolne

26 570,00

w tym:

a) wydatki bieżące

26 570,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych 26 570,00

w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26570,00

7

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 883 754,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1 883 754,00

w tym:

b) wydatki majątkowe

1 883 754,00

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 883 754,00

8

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

37 976,70

92195

Pozostała działalność

37 976,70

w tym:

a) wydatki bieżące

37 976,70

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 37 976,70

OGÓŁEM

11 723 289,79

Przeznaczenie wydatków

Dział 600

wydatki bieżące

udzielenie Powiatowi Bielskiemu dotacji celowej na realizację zadania "Pomoc finansowa na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Bielskiego"

280 000,00

remonty dróg gminnych

70 000,00

Dział 700

wydatki majątkowe

realizacja projektu "Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą w Międzyrzeczu Dolnym w Gminie Jasienica"

8 115 637,09

Dział 754

wydatki bieżące

dotacje dla OSP na utrzymanie gotowości bojowej w gminie Jasienica

32 922,00

dotacja na wydatki bieżące dla Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej

5 000,00

wydatki majątkowe

dotacja dla OSP Mazańcowice na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego

248 000,00

Dział 801

wydatki bieżące

środki dla szkół podstawowych

557 620,00

środki dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

40 700,00

środki dla przedszkoli

58 400,00

środki dla gimnazjów

316 710,00

Dział 851

wydatki bieżące

przeciwdziałanie alkoholizmowi

50 000,00

Dział 854

wydatki bieżące

koszty świetlic szkolnych

26 570,00

Dział 900

wydatki majątkowe

realizacja przedsięwzięcia pn. "Dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Jasienica"

1 883 754,00

wydatki bieżące

realizacja projektu "Edukacja obrazem- obraz edukacją"

37 976,70

Razem:

11 723 289,79


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/306/13
Rady Gminy Jasienica
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Przeniesienie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2013 rok

Zmniejszenia

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa - Treść

kwota (zł.)

1

010

Rolnictwo i łowiectwo

200 000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

200 000,00

w tym:

b) wydatki majątkowe

200 000,00

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000,00

2

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 555 366,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

200 000,00

w tym:

a) wydatki bieżące

200 000,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych 200 000,00

w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 200 000,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

2 355 366,00

w tym:

b) wydatki majątkowe

2 355 366,00

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2355366,00

3

926

Kultura fizyczna

15 000,00

92601

Obiekty sportowe

15 000,00

w tym:

b) wydatki majątkowe

15 000,00

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 15000,00

OGÓŁEM

2 770 366,00

Zmniejszenia wydatków

Dział 010

wydatki majątkowe

realizacja zadania "Wodociąg Grodziec (Na Górki)"

200 000,00

Dział 900

wydatki bieżące

koszty oczyszczania gminy

200 000,00

wydatki majątkowe

Budowa "Kanalizacji sanitarnej Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego" -dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego

2 355 366,00

Dział 926

wydatki majątkowe

Zadanie "Partnerski program promocji turystycznej Gminy Jasienica i Mesta Petrvald/JA-PE3 (telebim)

10 000,00

Budowa SKATEPARK

5 000,00

Razem:

2 770 366,00

Zwiększenia

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa - Treść

kwota (zł.)

1

750

Administracja publiczna

200 000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

200 000,00

w tym:

a) wydatki bieżące

200 000,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych 200 000,00

w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 200 000,00

2

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

152 000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

152 000,00

w tym:

b) wydatki majątkowe

152 000,00

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 152 000,00

3

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 375 366,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

2 355 366,00

w tym:

b) wydatki majątkowe

2 355 366,00

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 2355366,00

90002

Gospodarka odpadami

20 000,00

w tym:

a) wydatki bieżące

20 000,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych 20 000,00

w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 000,00

4

926

Kultura fizyczna

43 000,00

92601

Obiekty sportowe

43 000,00

w tym:

a) wydatki bieżące

15 000,00

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 15 000

b) wydatki majątkowe

28 000,00

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 28000,00

OGÓŁEM

2 770 366,00

Przeznaczenie wydatków

Dział 750

wydatki bieżące

bieżące koszty Urzędu Gminy związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

200 000,00

Dział 754

wydatki majątkowe

dotacja dla OSP Mazańcowice na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego

152 000,00

Dział 900

wydatki bieżące

koszty utylizacji azbestu

20 000,00

wydatki majątkowe

Realizacja przedsięwzięcia pn. "Podłączenie budynków do zbiorowego systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Jasienica" dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego

2 355 366,00

Dział 926

wydatki bieżące

"Partnerski program promocji Gmin Jasienica i Petrvald/ JA-PE3"

10 000,00

Wydatki bieżące- realizacja projektu SKATEPARK

5 000,00

wydatki majątkowe

realizacja zadania "Budowa bioska w Wieszczętach"

28 000,00

Razem:

2 770 366,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »