| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/229/2013 Rady Gminy Miedźna

z dnia 14 maja 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/198/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 , pkt. 9 lit.c i d oraz lit.i oraz pkt.10 i art. 51 i 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89, art. 211, art.212, 214, 217,218, 220, 221, 222, 236,237, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Miedźna uchwala

§ 1. Zmiany tabeli Nr 1 ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXVII/198/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2013, zgodnie z tabelą Nr 1 ujętą w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 6 100,00 zł.

§ 2. Zmiany tabeli Nr 2 ujętej w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXVII/198/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2013, zgodnie z tabelą Nr 2 ujętą w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 6 100,00 zł.

§ 3. Zmiany tabeli Nr 8 ujętej w załączniku Nr 8 do uchwały Nr XXVII/198/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2012roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2013, zgodnie z tabelą Nr 3 ujętą w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.                                                                                   

§ 4. Zmiany załącznia Nr 1 ujętego w załączniku Nr 10 do uchwały Nr XXVII/198/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2012roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 1 ujętym w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.                           

§ 5. Budżet gminy po zmianach po stronie:

- dochodów wynosi 52 826 147,42 zł,

- wydatków wynosi 55 350 974,08 zł,

- przychodów wynosi 3 855 031,66 zł,

- rozchodów wynosi 1 330 205,00 zł.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna


mgr inż. Stanisław Karbowy


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/229/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 14 maja 2013 r.

Tabela Nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Dział

Nazwa

Kwota

1

2

3

bieżące

801

Oświata i wychowanie

6 100,00

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

6 100,00

bieżące razem:

6 100,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/229/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 14 maja 2013 r.

Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Dział

Rozdział

Grupa

Treść

Wartość

801

Oświata i wychowanie

6 100,00

80101

Szkoły podstawowe

2 000,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

2 000,00

80104

Przedszkola

4 100,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

4 100,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

800,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

800,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

800,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 2 100,00

92195

Pozostała działalność

- 2 100,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

- 2 100,00

926

Kultura fizyczna

1 300,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

1 300,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

1 300,00

Razem:

6 100,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/229/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 14 maja 2013 r.

Tabela Nr 8 WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA ROK 2013

Dział

Rozdział

Miedźna

Ogółem

Zmniejszenia

wydatki bieżące

921

92195

2 100,00

2 100,00

Ogółem zmniejszenia

2 100,00

2 100,00

Zwiększenia

wydatki bieżące

900

90003

800,00

800,00

926

92605

1 300,00

1 300,00

Ogółem zwiększenia

2 100,00

2 100,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/229/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 14 maja 2013 r.

Załącznik Nr 1 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU NA ROK 2013

Dz.

Rozdz.

Nazwa

Kwota dotacji

z tego:

dla jednostek sektora fin. publicznych

w tym:

dla jednostek spoza sektora fin. publicznych

w tym:

celowa

podmiot.

przedmiot.

celowa

podmiot.

przedmiot.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Wydatki bieżące

ZWIĘKSZENIA

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10 000,00

0

0

0

0

10 000,00

10 000,00

0

0

90002

Gospodarka odpadami

10 000,00

0

0

0

0

10 000,00

10 000,00

0

0

dotacja celowa - usuwanie i unieszkodliwianie azbestu

10 000,00

0

0

0

0

10 000,00

10 000,00

0

0

Ogółem zwiększenia planu dotacji na zadania bieżące

10 000,00

0

0

0

0

10 000,00

10 000,00

0

0

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Wiśniewski

Doradca podatkowy. Menedżer w Departamencie Doradztwa Podatkowego Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »