| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 169/X/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 23 kwietnia 2013r.

w sprawie uchwały Nr 185/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Blachownia

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)KolegiumRegionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicachu c h w a l a,co następuje:

§ 1. Stwierdza sięnieważnośćuchwały Nr 185/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Blachowniaw częścidotyczącej punktu F deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na zamieszczeniu w deklaracji obowiązku podania danych osobowych mieszkańców nieruchomości - czym naruszono art. 1 ust.1 oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) w związku z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała Nr 185/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Blachownia wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 28 marca 2013 roku. W dniu 10 kwietnia 2013 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą Nr 142/IX/2013 wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały Rady Miejskiej w Blachowni.

Wzór deklaracji będącej załącznikiem do w/w uchwały w punkcie F dotyczącym oświadczenia o liczbie osób zamieszkujących nieruchomość na której powstają odpady komunalne zawiera obowiązek podania przez właściciela nieruchomości imion i nazwisk osób zamieszkałych na danej nieruchomości.

Poza wyliczeniem wysokości opłaty wzór deklaracji obejmuje objaśnienia dotyczące sposobu wypełnienia, informację o terminie i miejscu składania oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tylko wobec składającego deklarację. Natomiast przetwarzanie danych osobowych innych osób zamieszkujących nieruchomość stanowi istotne naruszenie przepisów art. 1 ust.1 oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w związku z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach.

Zdaniem Kolegium deklaracja winna zawierać tylko te dane, które są niezbędne do wyliczenia opłaty. Zatem brak jest podstaw do żądania informacji dotyczących mieszkańców faktycznie zamieszkujących nieruchomość.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Kolegium Izby Obrachunkowej orzekło o nieważności badanej uchwały Rady Miejskiej w Blachowni w części F wzoru deklaracji.

Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej w Blachowni przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium

Daniel Kołodziej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Business Solutions Sp. z o.o.

Obsługa księgowa, doradztwo podatkowe, kadry i płace

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »