| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/187/13 Rady Powiatu Rybnickiego

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 12 pkt 1 i 11 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy (tj. z dnia 20 września 2012 r.;
Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.), art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), po przeprowadzeniu wymaganych prawem konsultacji, na wniosek Zarządu Powiatu

RADA POWIATU RYBNICKIEGO

uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich
w pieczy zastępczej o następującej treści:

§ 2.

Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) ustawa o pieczy zastępczej - ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. z dnia 20 września 2012 r.; Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.);

2) ustawa o pomocy społecznej - ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. z dnia 14 listopada 2012 r.; Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) ;

3) dziecko - dziecko przebywające w pieczy zastępczej;

4) piecza zastępcza - rodzinna lub instytucjonalna opieka w rozumieniu ustawy o pieczy zastępczej;

5) wychowanek pełnoletni - osoba, która po osiągnięciu pełnoletniości pozostała w pieczy zastępczej na zasadach określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

6) rodzice - rodzice dziecka przebywającego w pieczy zastępczej oraz rodzice wychowanka pełnoletniego przebywającego w pieczy zastępczej, w tym rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej, lub których władza rodzicielska została zawieszona lub ograniczona;

7) osoba zobowiązana - osoba, o której mowa w art. 193 ust. 1, 3 i 5 ustawy o pieczy zastępczej;

8) dochód - dochód na osobę lub dochód na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej;

9) kryterium dochodowe - kryterium dochodowe określone w art. 8 ustawy o pomocy społecznej;

10) opłata - miesięczna opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w wysokości określonej na zasadach art. 193 ust 1 ustawy o pieczy zastępczej;

11) rodzina - osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;

12) dochód dziecka - otrzymywane alimenty, renta rodzinna oraz uposażenie rodzinne;

13) dłużnik - osoba, której została ustalona opłata za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej, a która nie uregulowała opłaty w całości lub w części, w terminie wskazanym w decyzji administracyjnej;

14) należność - wymagalna należność pieniężna;

15) PCPR - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku.

§ 3.

1. Opłatę, odstąpienie od naliczania opłat ustala się w drodze decyzji administracyjnej,
na okres nie dłuższy niż rok.

2. W przypadku, gdy opłatę ustala się za okres wcześniejszy, sprzed wydania decyzji administracyjnej,
o której mowa w ust. 1, decyzja może obejmować okres dłuższy niż rok.

3. Od wydania decyzji o obowiązku ponoszenia opłaty odstępuje się w przypadku, gdy nie jest znane miejsce pobytu osoby zobowiązanej.

§ 4.

1. Podstawą wydania decyzji w sprawie odstąpienia od ustalenia opłaty jest złożenie wniosku, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały, przez osobę zobowiązaną oraz ustalenie sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, dochodowej i majątkowej osoby zobowiązanej.

2. Ustalenie, o którym mowa w ust. 1 następuje na podstawie:

1) protokołu w sprawie odpłatności - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały;

2) zaświadczenia dochodach rodziny, lub w braku możliwości jego uzyskania oświadczenia
o dochodach rodziny- wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały;

3) oświadczenia o stanie majątkowym - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały;

4) innych dokumentów potwierdzających zasadność odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka
w pieczy zastępczej.

3. Odstąpienie od ustalenia opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może obejmować zarówno oboje rodziców, jak i jednego z nich.

4. Odstąpienie od ustalenia opłat może dotyczyć osób zobowiązanych, gdy ich dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego i zachodzi przynajmniej jedna z następujących przesłanek:

1) ciąża osoby zobowiązanej;

2) rodzice są bezrobotni lub przebywają w zakładzie karnym;

3) rodzice mają orzeczoną niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym bądź znacznym lub udokumentowaną zaświadczeniem lekarskim długotrwałą chorobę;

4) rodzice są całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnieni bądź korzystają ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny, o którym mowa art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r.
o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. Dz. U. z 2011 r., Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.);

5) rodzice są małoletni i pozostają na utrzymaniu innych osób;

6) rodzice płacą alimenty na dziecko lub na pełnoletniego wychowanka;

7) rodzice mają pod opieką inne małoletnie dzieci;

8) rodzice pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą długotrwale lub ciężko chorą, której choroba jest udokumentowana zaświadczeniem lekarskim;

9) opiekunowie prawni lub kuratorzy, w przypadku gdy dysponują dochodem dziecka, a także osoby pełnoletnie posiadające dochód, w przypadku ponoszenia uzasadnionych i udokumentowanych kosztów związanych z zabezpieczeniem potrzeb dziecka lub pełnoletniego wychowanka;

10) osobą zobowiązaną do zapłaty należności jest osoba, która osiągnęła pełnoletniość przebywając
w pieczy zastępczej, odpłatność dotyczy jej pobytu i spełnia ona kryteria do otrzymywania pomocy, o której mowa w art. 142 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

11) inne ważne przyczyny uzasadniające zwolnienie np. znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub zdarzeń losowych.

§ 5.

1. Umorzenie należności z tytułu opłat w całości bądź w części może nastąpić z urzędu lub na wniosek osoby zainteresowanej, w drodze decyzji administracyjnej.

2. Z urzędu można w całości umorzyć należności z tytułu opłat w sytuacjach:

1) gdy dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców lub żadnego majątku;

2) należność jest mniejsza lub równa kosztom prowadzenia egzekucji.

3. Należności z tytułu opłat można umorzyć na wniosek w następujących sytuacjach:

1) gdy ściągnięcie należności stanowiłoby zagrożenie dla egzystencji dłużnika oraz osób pozostających
na jego utrzymaniu, wywołane co najmniej jednym z niżej podanych czynników:

a) ubóstwem, rozumianym, jako posiadanie uprawnień do świadczeń pieniężnych przyznawanych
na postawie ustawy o pomocy społecznej,

b) bezrobociem,

c) bezdomnością,

d) niepełnosprawnością, gdy została orzeczona niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

e) długotrwałą lub ciężką chorobą dłużnika lub członka jego rodziny pozostającym z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, udokumentowaną zaświadczeniem lekarskim,

f) klęską żywiołową,

g) zdarzeniem losowym lub inną wyjątkowo trudną sytuacją życiową,

2) gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia tej należności, postępowanie egzekucyjne stanie się nieskuteczne lub egzekucja została umorzona,

3) pobyt dziecka w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku odzyskania przez osoby zobowiązane możliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania, a utrzymanie zobowiązania mogłoby doprowadzić do ponownej utraty tej możliwości i ponownego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.

4. Wpływ na wysokość umorzenia części opłaty ma dochód osób zobowiązanych. Wysokość umorzenia jest udzielana w oparciu o tabele nr 1, 2 i 3 dot. częściowych opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, które stanowią załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

5. W przypadku przebywania w pieczy zastępczej większej liczby dzieci tej samej rodziny kwoty odpłatności podane w tabelach nr 1, 2 i 3 mnoży się:

1) przez 2 - dla 2 dzieci;

2) przez 3 - dla 3 i większej liczby dzieci. Przy czym po ustaleniu wysokości odpłatności, do dyspozycji osoby zobowiązanej pozostawać winna kwota nie mniejsza niż kryterium dochodowe.

§ 6.

1. Na wniosek osoby zobowiązanej, biorąc pod uwagę jej możliwości płatnicze, można:

1) odroczyć termin płatności w całości lub w części opłaty;

2) rozłożyć opłatę na raty.

2. Wniosek zawiera informacje, o których mowa w § 4 ust 2 niniejszej uchwały, opis sytuacji finansowej oraz wszelkich okoliczności uzasadniających złożenie wniosku.

3. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej udziela się w drodze decyzji administracyjnych na okres nie dłuższy niż 24 miesiące, licząc od dnia wydania decyzji.

4. W przypadku nie uiszczenia przez osobę zobowiązaną opłaty na warunkach ustalonych w trybie niniejszego paragrafu, pozostała do spłaty opłata staje się natychmiast wymagalną.

§ 7.

1. Decyzje dotyczące umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wydaje Starosta Rybnicki lub z jego upoważnienia Kierownik PCPR.

2. Zastosowanie ulg, o których mowa w niniejszej uchwale w przypadku osób zobowiązanych do ponoszenia opłat solidarnie może dotyczyć tych osób łącznie lub każdej oddzielnie.

§ 8.

Traci moc uchwała Nr XVI/113/12 Rady Powiatu Rybnickiego z dnia 22 marca 2012 r.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni, od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Tokarz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/187/13
Rady Powiatu Rybnickiego
z dnia 23 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/187/13
Rady Powiatu Rybnickiego
z dnia 23 maja 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/187/13
Rady Powiatu Rybnickiego
z dnia 23 maja 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/187/13
Rady Powiatu Rybnickiego
z dnia 23 maja 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/187/13
Rady Powiatu Rybnickiego
z dnia 23 maja 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Uzasadnienie

Zgodnie z regulacją z art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (tj. z dnia 20 września 2012 r.; Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) Rada Powiatu ustala szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w pieczy zastępczej.

Niniejsza uchwała określa warunki ubiegania się osób zobowiązanych do ponoszenia opłat za pobyt dziecka i osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej oraz dłużników o różnego rodzaju ulgi we wnoszeniu tych opłat i regulowaniu należności.

Uchwała daje możliwość ubiegania się przez rodziców biologicznych o odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka i osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej, z uwzględnieniem faktycznej i udokumentowanej sytuacji finansowej, bytowej oraz zdrowotnej osób zobowiązanych, tak aby po wniesieniu opłaty umożliwić im funkcjonowanie w strukturach własnej rodziny i środowisku lokalnym oraz podjąć działania na rzecz powrotu dziecka z pieczy zastępczej do rodziny pochodzenia.

Rodzice biologiczni ponoszą miesięczną opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w wysokości:

1) przyznanych świadczeń oraz dodatków, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka;

2) średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Kwota miesięcznego świadczenia dla rodziny zastępczej spokrewnionej wynosi 660 złmiesięcznie, dla rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej 1000,00 złmiesięcznie za 1 dziecko. Wysokość dodatku z tytułu niepełnosprawności 200,00 zł. Wysokość średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej wynosi 3216,67 zł.

Kwota należności, wynikająca z wydanych decyzji o odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej wynosi: 2.569.847,64 zł, z czego uzyskano od rodziców biologicznych: 45.423,53 zł (1,77%), pozostało do zapłaty: 2.524.424,11 zł (98,23%).Przedstawiona niżej tabela przedstawia liczbę rodziców, ze względu na osiągany dochód:

L.p.

DOCHÓD W STOSUNKU DO KRYTERIUM DOCHODOWEGO (%)

LICZBA OSÓB

1

Poniżej kryterium

87

2

Powyżej 100-120%

5

3

Powyżej 120-150%

4

4

Powyżej 150-170%

0

5

Powyżej 170-200%

5

6

Powyżej 200-225%

0

7

Powyżej 225-250%

0

8

Powyżej 250-275%

0

9

Powyżej 275-300%

1

10

Powyżej 300-350%

1

11

Powyżej 350-400%

1

12

Powyżej 400-450%

0

13

Powyżej 450-500%

0

14

Powyżej 500-550%

0

15

Powyżej 550-600%

0

16

Powyżej 600- 650%

0

17

Powyżej 650-850%

0

18

Powyżej 850%

0

19

Brak inf. od rodzica o osiąganych dochodach

53


Działając w oparciu o uchwałę nr XIV/101/12 Rady Powiatu Rybnickiego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Rybnickim lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji Zarząd Powiatu skierował projekt omawianej uchwały Rady Powiatu Rybnickiego do konsultacji. Konsultacje prowadzono w formie pisemnego i elektronicznego wyrażenia opinii. Konsultacje prowadzono w terminie od 12 kwietnia 2013 r. do 22 kwietnia 2013 r. Liczba organizacji pozarządowych biorących udział w konsultacjach - 0. Wykaz zgłoszonych uwag - 0. Uzasadnienie przyjęcia bądź odrzucenia zgłoszonych uwag - 0. Wobec powyższego, w tym stanie prawnym i faktycznym, podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy Rejestr Wierzytelności

Windykuj dłużnika online. Sprzedawaj i kupuj wierzytelności!

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »