| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miasta Mysłowice

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXV/671/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Mysłowice

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2011 r. Dz. U. Nr 197, poz.1172 z późn. zm.) art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity Uchwały Nr XXXV/671/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Mysłowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2013.169), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) Uchwałą Nr XL/760/13 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/671/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Mysłowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2013.3298).

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 23 maja 2013 r.

Uchwała Nr XXXV/671/12
Rady Miasta Mysłowice

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Mysłowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. 1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy pobiera się od właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1
pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.

2. Sposób wyliczenia miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa odrębna uchwała.

3. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy winny być uiszczane bez osobnego wezwania przez właścicieli nieruchomości miesięcznie w terminie do dwudziestego dnia każdego miesiąca.

4. Wysokości stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.

5. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1 upływa w dniu 20 lipca 2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 31 lipca 2013 r.

6. [1]) W przypadku, kiedy obowiązek, o którym mowa w ust. 3 powstał po dniu dwudziestym danego miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za ten miesiąc kalendarzowy uiszcza się wraz z opłatą za następny miesiąc kalendarzowy.

7. [2]) Właściciele nieruchomości, o których mowa w ust. 1, mogą jednorazowo uiszczać opłaty, o których mowa w ust. 1, za okresy dłuższe niż jeden miesiąc kalendarzowy, stanowiące jego wielokrotność, nie dłużej jednak niż do końca danego roku kalendarzowego.

§ 2. Opłata, o której mowa w § 1 ust. 1 winna być uiszczana przelewem na wskazany rachunek bankowy lub wpłatą do kasy Urzędu Miasta Mysłowice ul. Powstańców 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.


[1]) Dodany przez § 1 Uchwały Nr XL/760/13 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/671/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Mysłowice

[2]) Dodany przez § 2 Uchwały Nr XL/760/13 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/671/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Mysłowice

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Piekarczyk

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »