| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/244/2013 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 6 czerwca 2013r.

o zmianie uchwały w sprawie podjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielowieś

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach oraz po przeprowadzeniu konsultacji określonych uchwałą Nr XXXII/255/10 Rady Gminy Wielowieś z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XX/189/2012 Rady Gminy Wielowieś z 27 grudnia 2012 r. w sprawie podjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielowieś (Dz.Urz.Woj.Śląs. z 2013 r. poz. 1224), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje nowe brzmienie:

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych.

1. Minimalna pojemność pojemników na odpady zmieszane 0,12 m³ na każdą nieruchomość – z zaokrągleniem w górę do pełnej krotności pojemności 0,12 m³ w zależności od ilości mieszkańców tj.

1) 0,12 m³ - 1 osoba,

2) 0,24 m³ - 2-3 osoby,

3) 0,36 m3- 4-5 osób,

4) 0,48 m3- 6-7 osób.

2. Pojemność worków, w których będzie gromadzony nadmiar odpadów zmieszanych – od 0,08 m³.

3. W zabudowie jednorodzinnej, na której wytwarzane są odpady komunalne pojemność worków na odpady z tworzywa sztucznego, metale i opakowania wielomateriałowe – minimum 0,12 m³ na 1 mieszkańca, odpady zielone ulegające biodegradacji - jeden worek o pojemności 0,08 m3minimum.

4. Minimalna pojemność pojemników na odpady w zabudowie wielorodzinnej:

a) jeden pojemnik o pojemności 1,1 m3na odpady zmieszane przy czym na jednego mieszkańca powinno przypadać 0,02 m3pojemności pojemnika,

b) jeden pojemnik o pojemności 0,24 m3na odpady zbierane w sposób selektywny (tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe) przy czym na jednego mieszkańca powinno przypadać 0,02 m3pojemności pojemnika,

c) jeden pojemnik o pojemności 0,24 m3na odpady zielone przy czym na jednego mieszkańca powinno przypadać 0,01 m3pojemności pojemnika.

5. W nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają zmieszane odpady komunalne, należy dostosować ilość i pojemność pojemników na te odpady w skali 1 miesiąca, do ilości wytwarzanych odpadów, przy uwzględnieniu tego, że:

1) dla lokali handlowych – na każdego pracownika musi przypadać 0,04 m³ pojemności pojemnika na odpady zmieszane, z zastrzeżeniem iż każdy z tych zakładów winien być wyposażony w conajmniej 1 pojemnik o pojemności 0,12 m³, dla odpadów zbieranych w sposób selektywny (tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe) 0,04 m3pojemnika (lub worka) na każdego pracownika na miesiąc, dla odpadów ulegających biodegradacji 0,04 m3pojemnika (lub worka) na każdego pracownika,

2) dla lokali gastronomicznych – na jedno miejsce konsumpcyjne musi przypadać 0,02 m³ pojemności pojemnika na odpady zmieszane, z zastrzeżeniem iż każdy z tych lokali winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 0,12 m³, dla odpadów zbieranych w sposób selektywny (tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe) 0,02 m3pojemnika (lub worka) na każde miejsce konsumpcyjne na miesiąc, dla odpadów ulegających biodegradacji 0,02 m3pojemnika (lub worka) na każde miejsce konsumpcyjne na miesiąc,

3) dla szkół i przedszkoli – na każde dziecko, ucznia i pracownika musi przypadać 0,012 m³ pojemności pojemnika na odpady zmieszane, za zastrzeżeniem iż każda z tych placówek winna być wyposażona w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 0,12 m³, dla odpadów zbieranych w sposób selektywny (tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe) 0,006 m3pojemnika (lub worka) na każde dziecko i pracownika na miesiąc, dla odpadów ulegających biodegradacji 0,006 m3pojemnika (lub worka) na każde dziecko na miesiąc,

4) dla domów pomocy społecznej, moteli, pensjonatów itp. – na jedno łóżko musi przypadać 0,04 m³ pojemności pojemnika na odpady zmieszane, z zastrzeżeniem iż każdy z tych obiektów winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 0,12 m³, dla odpadów zbieranych w sposób selektywny (tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe) 0,04 m3pojemnika (lub worka) na jedno łóżko na miesiąc, dla odpadów ulegających biodegradacji 0,04 m3pojemnika (lub worka) na jedno łóżko na miesiąc,

5) dla działek rekreacyjnych – na działkę musi przypadać 0,08 m³ pojemności minimalnej wielkości pojemnika na odpady zmieszane, dla odpadów zbieranych w sposób selektywny (tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe) minimum 0,08 m³ worka, dla odpadów ulegających biodegradacji 0,08 m3worka,

6) inne zakłady pracy – na każdego pracownika musi przypadać 0,04 m³ pojemności pojemnika na odpady zmieszane, z zastrzeżeniem iż każdy z tych zakładów winien być wyposażony w conajmniej 1 pojemnik o pojemności 0,12 m³, dla odpadów zbieranych w sposób selektywny (tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe) 0,04 m3pojemnika (lub worka) na każdego pracownika na miesiąc, dla odpadów ulegających biodegradacji 0,04 m3pojemnika (lub worka) na każdego pracownika,

7) inne nieruchomości, nie wymienione wyżej – muszą być wyposażone w co najmniej 1 pojemnik na odpady zmieszane o pojemności 0,12 m³, dla odpadów zbieranych w sposób selektywny (tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe) minimum 0,08 m³ worka, dla odpadów ulegających biodegradacji 0,08 m3worka,

6. Właściciele, o których mowa w ust. 5 dostosują wyposażenie nieruchomości w pojemniki, kosze lub worki na odpady segregowane odpowiednio do rodzaju wytwarzanych odpadów.

7. Przystanki oraz miejsca o intensywnym ruchu pieszych winny być wyposażone w kosze uliczne o pojemności od 0,020 m³ do 0,080 m³.

8. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się pojemniki z opisem słownym i graficznym:

- tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe,

- szkło,

- papier..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielowieś.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Stefan Kusz


Uzasadnienie

Projekt niniejszej uchwały dotyczy obniżenia minimalnych pojemności pojemników przypadających na osobę czy miejsce, które nie będą miały negatywnego wpływu na stan sanitarny nieruchomości.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accace Polska

Accace jest jednym z liderów firm doradczo-outsourcingowych, obecną na rynku od 2006 roku. Zatrudniamy ponad 550 profesjonalistów, w tym prawników, doradców podatkowych, księgowych i finansistów oraz specjalistów kadrowo-płacowych. Accace doradza ponad 2 000 klientom w 13 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »