| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PZD.031.3.2013 Wójta Gminy Pawłowice; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 14 maja 2013r.

w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Pawłowice prowadzenia zadania p.n: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Lipowej w Golasowicach” realizowanego w ramach pierwszego etapu zadania pn.: "Budowa ścieżki rowerowej od ul. Słowackiego w Golasowicach do ul. Powstańców w Pielgrzymowicach”

Powiatem Pszczyńskim, zwanym w dalszej treści porozumienia „Powiatem”, reprezentowanym przezZarząd Powiatu Pszczyńskiegoz siedzibą 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10, w osobach:

1. Pawła Sadzy                                          Starosty Powiatu Pszczyńskiego

2. Henryka Kolarczyka                            Wicestarosty Powiatu Pszczyńskiego

działającym w oparciu o uchwałę Nr XXVII/238/13 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Pawłowice zadania z zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego

a

Gminą Pawłowice, zwaną w dalszej treści porozumienia „Gminą”, z siedzibą 43-250 Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, którą reprezentuje:

Damian Galusek                                          Wójt Gminy Pawłowice

działającą w oparciu o uchwałę nr XXVI/322/2013 Rady Gminy Pawłowice z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przejęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego

łącznie zwanymi w dalszej treści „stronami”

§ 1.

Przedmiotem porozumienia jest powierzenie do realizacji Gminie Pawłowice prowadzenia zadania p.n:„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Lipowej w Golasowicach”realizowanego w ramach pierwszego etapu zadania pn.:"Budowa ścieżki rowerowej od ul. Słowackiego w Golasowicach do ul. Powstańców w Pielgrzymowicach”.

§ 2.

1. Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).

2. Gmina zobowiązuje się do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu określenia ostatecznego kosztu zadania. O wynikach postępowania Gmina poinformuje Powiat.

3. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego ostateczny koszt realizacji zadania stanowiącego przedmiot porozumienia przekroczy kwotę o której mowa w ust. 1 strony uzgodnią dalszy tryb postępowania.

4. Powiat udzieli Gminie dotacji celowej na wykonanie zadania w wysokości określonej po ustaleniu ostatecznego kosztu zadania, jednak nie większej niż 80.000,00 zł, chyba że zgodnie z zapisami ust. 3 strony ustalą inaczej.

5. Środki finansowe Powiat przekaże na rachunek bankowy Gminy nr 49 8447 0005 0000 0013 2000 0001 na pisemny wniosek Wójta Gminy Pawłowice w terminie do 14 dni od daty jego złożenia.

§ 3.

1. Ostateczne rozliczenie dotacji celowej Gmina przedłoży do Powiatu w ciągu miesiąca od dnia zakończenia zadania, jednak nie później niż do 30 listopada 2013r.

2. Poprzez ostateczne rozliczenie rozumie się przedłożenie: kopii faktur dokumentujących poniesione wydatki, opatrzonych adnotacją„opłacono z dotacji Powiatu Pszczyńskiego w zakresie kwoty ...… przeznaczonej na finansowanie zadania ….”,„zapłacono przelewem dnia ….”, kopii dowodów zapłat faktur oraz protokołów odbioru robót.

3. Niewykorzystane środki z realizacji zadania zostaną zwrócone na rachunek Powiatu w terminie 15 dni od złożenia ostatecznego rozliczenia.

§ 4.

W sprawach rozliczenia i wykorzystania udzielonej dotacji stosuje się właściwe przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

§ 5.

1. Wszystkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Powiatu.

3. Niniejsze porozumienie spisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

POWIAT                                                                                                  GMINA

STAROSTA


Paweł Sadza


WICESTAROSTA


Henryk Kolarczyk

WÓJT


mgr inż. Damian Galusek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »