| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr EO.032.3.5.2012 Prezydenta Bytomia; Prezydenta Miasta Ruda Śląska

z dnia 14 grudnia 2012r.

w sprawie zwrotu kosztów zatrudnienia związanych z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rudzie Śląskiej w roku szkolnym 2012/2013

zawarte pomiędzy Miastem Ruda Śląska, reprezentowanym przez:

Grażynę Dziedzic - Prezydenta Miasta Ruda Śląska, działającego na podstawie Uchwały nr 69/VI/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.01.2007 r. w sprawie wyrażania zgody na zawieranie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zadań publicznych wynikających z ustawy o systemie oświaty

a Miastem Bytom reprezentowanym przez: Damiana Bartyla - Prezydenta Miasta Bytom

ustala się, co następuje:

§ 1. Uwzględniając wniosek Diecezji Południowej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Krakowie przy
ul. Lubelskiej 25 w sprawie prowadzenia w roku szkolnym 2012/2013 zajęć w punkcie katechetycznym w Szkole Podstawowej nr 8 im Jana Kawalca w Rudzie Śląskiej przy ul. Głównej 1 dla 14 uczniów realizujących obowiązek szkolny i nauki na terenie miast: Bytom, Chorzów, Gierałtowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska oraz w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Bytomiu, dla którego organem prowadzącym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w oparciu o zawarte w dniu 20.08.2012 r. Porozumienie w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej pomiędzy Miastem Ruda Śląska a Diecezją Południową Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej, Miasto Bytom wyraża zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego na zasadach określonych w niniejszym Porozumieniu, w wymiarze 8/18 etatu nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Kawalca w Rudzie Śląskiej przy ul. Głównej 1

§ 2. 1. Koszty zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w § 1 ponoszone przez miasto Ruda Śląska, są proporcjonalne do liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 w przeliczeniu na część 8/18 etatu, tj., dla 2 uczniów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bytom przypada 0,143 części z 8/18 etatu i obejmują:

a) § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników,

b) § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne,

c) § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne,

d) § 4120 Składki na Fundusz Pracy,

e) § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§ 3. 1. Miesięczne planowane koszty zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w § 2 wynoszą 1 692,07 złotych w 2012 roku oraz 1 532,08 złotych w 2013 roku. Kalkulację planowanych kosztów, o których mowa w § 2, a które są ponoszone przez Miasto Ruda Śląska z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Porozumienia.

2. Miasto Bytom zobowiązuje się przekazywać Miastu Ruda Śląska dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 w przeliczeniu na część 8/18 etatu, tj. 241,97 złotych miesięcznie w 2012 roku oraz 219,09 złotych miesięcznie w 2013 roku.

3. Miasto Bytom zobowiązuje się przekazywać miesięczną kwotę dotacji, o której mowa w ust. 2, na rachunek Miasta Ruda Śląska, tj.: ING Bank Śląski S.A. Nr 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 za okres od 1 września do 31 grudnia 2012 roku nie później niż do 14 grudnia 2012 roku, a od stycznia 2013 roku do 14 każdego miesiąca z góry.

4. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 3 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 4. 1. Kwoty wykazane w § 3 ust. 1 i ust. 2 są kwotami planowanymi na rok szkolny 2012/2013.

2. Kwoty wykazane w § 3 ust. 1 i ust. 2 ulegną zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela wyszczególnionych w § 2 lub zmiany nauczyciela religii lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.

3. Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2012 zostanie wykorzystana do dnia 31 grudnia 2012 roku i rozliczona do dnia 20 stycznia 2013 roku.

4. Do 20 stycznia 2013 roku Miasto Ruda Śląska przedstawi Miastu Bytom rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych w 2012 roku z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w punkcie katechetycznym w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Kawalca w Rudzie Śląskiej przy
ul. Głównej 1.

5. Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2013 zostanie wykorzystana do dnia 31 sierpnia 2013 roku i rozliczona do dnia 31 października 2013 roku. Do dnia 31 października 2013 roku Miasto Ruda Śląska przedstawi Miastu Bytom rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w punkcie katechetycznym w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Kawalca w Rudzie Śląskiej przy ul. Głównej 1.

6. W przypadku, gdy koszty zatrudnienia nauczyciela religii wynikające z rozliczenia, o którym mowa w § 3 będą:

a) wyższe od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2012/2013 otrzymało Miasto Ruda Śląska od Miasta Bytom, to Miasto Bytom zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty dotacji w terminie 30 dni od daty otrzymania rozliczenia, a w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Miasto Bytom zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak w § 3 ust. 4.

b) niższe od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2012/2013 otrzymało Miasto Ruda Śląska od Miasta Bytom, to Miasto Ruda Śląska zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w terminie 30 dni od daty wysłania rozliczenia do Miasta Bytom, a w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Miasto Ruda Śląska zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak w § 3 ust. 4.

§ 5. 1. Porozumienie zawiera się na okres od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r., z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Termin końcowego rozliczenia zadania, o którym mowa w ust. 1 strony ustalają na dzień nie później niż do 30 listopada 2013 roku.

§ 6. W sprawach nie uregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7. Zmiany w Porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie aneksem w formie pisemnej.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 września 2012 roku.

§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Prezydent Miasta Ruda Śląska


Grażyna Dziedzic

Prezydent Miasta Bytom


Damian Bartyla


Załącznik do Porozumienia międzygminnego Nr EO.032.3.5.2012
Prezydenta Miasta Ruda Śląska
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do Porozumienia EO.032.3.5.2012

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »